لیست مطالب کمیته داوران
اقدامات خوبی برای داوری کشور به انجام رسیده
هیچ داور بین المللی حذف نخواهد شد
  • ۸:۳ ۱۳۹۹/۹/۴
  • از کمیسیون داوران کشتی حمایت خواهیم کرد
  • ۱۲:۴۹ ۱۳۹۹/۷/۱۹
  • به دنبال یک تحول بزرگ در داوری کشور هستم
    داوری ایران در دنیا باید بهتر شناخته شود
  • ۱۱:۵۲ ۱۳۹۹/۷/۶