انتخابات هیئت کشتی استان تهران قانونی اعلام شد

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ 16:05

شکایت رئیس هیئت معزول رد شد

با رد شکایت مطرح شده، انتخابات هیئت کشتی استان تهران قانونی اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، رئیس برکنار شده هیئت کشتی استان تهران که تاکنون بیش از 10 شکایت از فدراسیون کشتی داشته و اکثر آن ها نیز از طرف دادگاه رد شده است، در یکی از شکایت های خود به قانونی بودن مجمع انتخابات هیئت کشتی استان تهران اعتراض داشت که بر اساس رأی صادر شده از شعبه 45 دیوان عدالت اداری، این شکایت رد و انتخابات قانونی اعلام شد.برچسب ها :