نسخه چاپی

پس از برگزاری هشتمین سمینار عمومی هیأت های کشتی/

آئین نامه نحوه ی انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریت فنی تیم های ملی با آخرین اصلاحات تصویب شد
 • ۱۳:۱ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰
 • آئین نامه نحوه ی انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریت فنی تیم های ملی با آخرین اصلاحات از سوی هیأت های کشتی به تصویب رسید.
  به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، هشتمین سمینار عمومی هیأت های کشتی استان های سراسر کشور روز پنج شنبه 4 دی ماه در شیراز برگزار شد و در پایان آئین نامه نحوهی انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریت فنی تیم های ملی با آخرین اصلاحات به تصویب رسید.
  این آئین نامه به شرح زیر است:  آئین نامه نحوه ی انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریت فنی تیم های ملی کشتی کشور


  مقدمه:
  در راستای تحقق بندهای دوم ، سوم ، چهارم، پنجم و هفتم از مفاد ماده دوم اساسنامه فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران و نظر به ضرورت نظم بخشی به نحوه انتخاب، فعالیت و وظایف بخش های مختلف حوزه مدیریت فنی کشتی کشور، بهره وری بهینه از سرمایه های فنی، هدفمندی در پرورش استعدادهای فنی در عرصه های مربیگری و مدیریتی،  با تاکید بر جایگاه اخلاقی و اجتماعی نیروهای انسانی واجد شرایط و مرتبط با حوزه مدیریت فنی کشتی در ایران "آئین نامه نحوه ی انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریت فنی تیم های ملی" به شرح زیر ارائه می شود:


  الف)مجمع فنی کشتی کشور
  به منظور بهره مندی از خرد جمعی و امکان استفاده از تجربیات فنی قهرمانان و پیشکسوتان کشتی در حوزه ی مدیریت فنی کشتی ایران ، مجمع فنی کشتی کشور با مشخصات ذیل تشکیل می شود :


  1- شاخص های اعضای واجد شرایط :

  اعضای واجد شرایط جهت عضویت در مجمع فنی کشتی کشور عبارتند از :
  1-1- کلیه مدال آوران المپیک ، جهان در رشته های کشتی آزاد و فرنگی در رده سنی بزرگسالان
  1-2- مدیران تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی
  1-3- پنج نفر از روسای هیات های کشتی استان های کشور به نمایندگی از کلیه هیات های کشتی استان ها با انتخاب هیات های مذکور (توجه به سوابق قهرمانی و فنی روسای یادشده در انتخاب نمایندگان پیشنهادی هیات ها مورد تاکید خواهد بود)
  1-4- دو مربی سازنده و برتر استان‌های سراسر کشور(یک مربی در کشتی آزاد و یک مربی در رشته کشتی فرنگی)به معرفی هیات‌های کشتی ذیربط(برمبنای آخرین رتبه‌بندی سالانه و رسمی فدراسیون کشتی)
  1-5- روسای سابق فدراسیون کشتی منوط به داشتن سابقه ی فعالیت قهرمانی در کشتی (حداقل سابقه ی عضویت در تیم های ملی شرکت کننده در رقابت های المپیک ، جهانی و بازی های آسیایی ، یا آسیایی)

  2- نحوه فعالیت :
  2-1- مجمع فنی بنابه درخواست رئیس فدراسیون حداقل هر چهار ماه، یکبار تشکیل جلسه خواهد داد .
  2-2- اعضای واجد شرایط بندهای 1-3 ، 1-4 و 1-5 از موضوع بخش الف این آئین نامه ، پس از اتمام سال فنی(پایان رقابت های المپیک و جهانی در هر سال) در هر سال توسط مراجع ذیربط مجدداً معرفی می شوند .
  2-3- رئیس فدراسیون به عنوان رئیس مجمع مسئولیت اداره ی مجمع یادشده را بر عهده دارد .
  2-4- دبیر فدراسیون کشتی مسئولیت هماهنگی تشکیل جلسات مجمع فنی در زمان های مقرر ، و نیز گزارش حضور و غیاب اعضای مجمع و نیز تنظیم صورتجلسات را در هر جلسه برعهده دارد . زمان و مکان مجمع یادشده حداقل یک هفته پیش از آغاز جلسه به اعضای مجمع ذیربط اطلاع داده خواهد شد .


  3- شرح وظایف :

  3-1- بررسی و اعلام نظر در خصوص اسناد راهبردی حوزه فنی کشتی کشور (اهداف ، راهبردها ، و سیاست های فنی)
  3-2- ارائه پیشنهاد به رئیس فدراسیون جهت ارتقاء شرایط کمی و کیفی حوزه فنی کشتی آزاد و فرنگی کشور .
  3-3- بررسی و اعلام نظر در خصوص پیشنهادات ارائه شده از سوی رئیس فدراسیون .
  3-4- انتخاب اعضای کمیته المپین‌های کشتی کشور
  3-5- انتخاب اعضای کمیته باشگاه‌‌های کشتی کشور
   
  ب) شاخص های اعضاء واجد شرایط ، چگونگی انتخاب ، نحوه فعالیت و شرح وظایف "شوراهای فنی" تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی کشور

  1- شاخص های اعضای واجد شرایط :

  اعضای واجد شرایط برای احراز جایگاه عضویت در شورا های فنی عبارتند از :

  •    دارندگان مدال قهرمانی از رقابت های المپیک و جهان در رده سنی بزرگسالان
  •    دارندگان سوابق مربیگری در جایگاه سرمربی و یا مربی تیم های ملی بزرگسالان و نیز سرمربیگری تیم های ملی نوجوانان و جوانان در رقابت های المپیک ، جهانی ، و بازی های آسیایی.
  •    دارندگان سابقه ی مدیریت تیم های ملی


  2-چگونگی انتخاب :

  اعضای شوراهای فنی تیم های ملی کشتی کشور در کشتی آزاد و در کشتی فرنگی به تفکیک (هر شورای فنی حدقل 5 و حداکثر 7 نفر) با استناد به بند یک از بخش (ب) این آیین‌نامه، از سوی رئیس فدراسیون به عنوان مشاوران فنی وی در مدیریت فنی کشتی کشور معرفی می‌شوند.

  3-نحوه فعالیت :

  3-1- زمان فعالیت اعضای شوراهای فنی برای مدت یکسال فنی (حدفاصل یک مسابقه جهانی یا المپیک تا مسابقه جهانی و المپیک بعدی) بوده و پس از اتمام زمان مذکور ، زمان ، فعالیت آنان تا یک سال دیگر با ابلاغ رئیس فدراسیون قابل تمدید است . رئیس فدراسیون می تواند در صورت تشخیص نسبت به تغییر اعضای شورای فنی در طی دوره ی فعالیت و یا پس از اتمام آن ، اقدام کند .
  3-2- شوراهای فنی موظف هستند در هر ماه حداقل دو جلسه عادی برگزار کنند. جلسات فوق العاده بنا به ضرورت یا اعلام مدیر تیم های ملی کشتی به رئیس فدراسیون و یا بنا به تشخیص رئیس فدراسیون برگزار خواهد شد .
  3-3-کلیه تصمیمات شوراهای فنی می باید در قالب فرمتی مشخص به تائید کلیه اعضای شورا (اعضاء حاضر در جلسه ، مدیر تیم های ملی کشتی ، و نماینده ی رسمی فدراسیون (رئیس ، نایب رئیس ، یا دبیر)) برسد.
  3-4- جلسات شوراهای فنی با حضور نصف به علاوه یک اعضای رسمیت خواهد داشت .
  3-5- در صورتی که اعضای شورای فنی برای اخذ تصمیم در خصوص یک موضوع به اجماع لازم نرسند ، اکثریت آراء اعضاء تعیین کننده خواهد بود . در شرایط برابری آراء درباره ی یک موضوع ، رای نماینده ی رسمی فدراسیون تعیین کننده خواهد بود .
  3-6- دبیرخانه واحد مدیریت تیم های ملی کشتی مسئولیت هماهنگی جهت تشکیل جلسات شوراهای فنی مربوطه، همچنین ارائه گزارش حضور و غیاب اعضاء شورا و نیز تنظیم صورتجلسات مزبور را در هر جلسه ی شورا بر مبنای فرمتی مشخص که به تائید دبیر فدراسیون خواهد رسید ، بر عهده دارد .
  3-7- در صورت غیبت غیر موجه بیش از 4 جلسه هر عضو از اعضای شورای فنی در زمان فعالیت مقرر ، عضویت ایشان از شورای مذکور لغو می شود .
  3-8- در صورت عدم امکان ادامه همکاری هر یک از اعضای شوراهای فنی (به هر دلیل) ، رئیس فدراسیون حداکثر ظرف مدت یک هفته فرد جایگزین را معرفی خواهد نمود.
  3-9- صاحبان رای در شوراهای فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی عبارتند از : اعضای اصلی شورا (بند 2 از مفاد بخش "ب" این آیین‌نامه) همچنین نماینده رسمی فدراسیون کشتی
  3-10- حضور یکی از مسئولان رسمی فدراسیون (رئیس ، نایب رئیس ، دبیر) بدلیل بررسی تعهدات مالی ، حقوقی و اجرایی ناشی از تصمیمات شورا در جلسات شوراهای فنی کشتی فرنگی و آزاد تیم های ملی کشتی کشور الزامی است.
  3-11- کلیه تصمیمات شوراهای فنی کشتی آزاد و فرنگی کشور پس از تائید رئیس فدراسیون قابلیت اجرا خواهد داشت .

   
  4- شرح وظایف :

  4-1- تائید نهایی سرمربیان معرفی شده از سوی مدیر تیم های ملی ذیربط در هر رده ی سنی
  4-2- بررسی و اعلام نظر درباره ی مربیان معرفی شده از سوی مدیر تیم های ملی ذیربط در هر رده ی سنی
  4-3- بررسی و اعلام نظر در باره ی اهداف ، راهبردها ، سیاست ها ، و برنامه های فنی در هر رده سنی(پیشنهاد شده از سوی مدیر تیم‌های ملی)
  4-4- بررسی و اعلام نظر درباره ی فرآیند پیشنهادی انتخاب تیم های ملی کشتی در هر سال در تمامی رده ی سنی (پیشنهاد شده از سوی مدیر تیم های ملی)
  4-5- تائید نهایی ترکیب تیم ها ملی پیشنهادی توسط مدیر تیم های ملی جهت شرکت در رقابت های المپیک ، جهانی، جام جهانی ، بازی های آسیایی ، آسیایی و یا سایر رقابت های اصلی (به تشخیص رئیس فدراسیون).
  4-6- ارائه پیشنهاد به مدیران تیم های ملی و نیز فدراسیون کشتی برای
  1-4-6 - ارتقاء جایگاه و ساماندهی شرایط فنی و مدیریتی تیم های ملی کشتی
  2-4-6 - همگانی کردن کشتی و تعمیم کشتی در کشور 
  3-4-6 - توسعه ی کشتی در رده های سنی پایه
  4-4-6 - فرآیند کشف – جذب – پرورش استعدادهای فنی
  4-7- ارائه مشاوره فنی به مدیر تیم های ملی کشتی ، و حسب لزوم سایر واحدهای اجرایی مرتبط در فدراسیون به عنوان مشاورانی امین در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری فنی در کشتی کشور  ج) شاخص های اعضاء واجد شرایط ، چگونگی انتخاب ، نحوه فعالیت و شرح وظایف "مدیران" تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی کشور

  1-شاخص های اعضای واجد شرایط :

  اشخاص واجد شرایط برای احراز سمت مدیریت تیم ملی کشتی کشور عباتند از :
  1-1- دارندگان مدال المپیک ، جهانی و بازی های آسیایی  در رده سنی بزرگسالان
  1-2- دارندگان سابقه ی سرمربیگری در رده های سنی بزرگسالان ، جوانان و نوجوانان در رقابت های المپیک ، جهانی ، بازی های آسیایی و آسیایی


  2- چگونگی انتخاب :

  رئیس فدراسیون از میان افراد واجد شرایط بند یکم بخش "ج" ، نسبت به معرفی مدیران تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی اقدام می نماید.

  3- شرح وظایف :

  3-1- انتخاب سرمربیان تیم های ملی کشتی در رده های سنی مختلف و معرفی به شورای فنی
  3-2- همفکری با سرمربیان تیم های ملی برای انتخاب مربیان پیشنهادی (با استناد به مفاد بند یک از بخش "و"  این آئین نامه) تیم های ملی در تمامی رده های سنی برای شرکت در رقابت های المپیک ، جهانی ، جام جهانی ، بازی های آسیایی ، آسیایی ، و سایر رقابت های اصلی و معرفی آنان به شورای فنی
  3-3- معرفی مربیان ادواری تیم‌های ملی منتخب اعزامی به تورنمنت های بین المللی و یا مربیان ادواری شرکت کننده در اردوها و کارگاه های فنی از طریق تعامل با هیات های کشتی استان ها
  3-4- ارائه ی اسناد برنامه ریزی مرتبط با اهداف ، راهبردها ، سیاست ها و برنامه های فنی تیم های ملی در رده های سنی مختلف به شورای فنی.
  3-5- اعلام تقاضای برگزاری جلسه فوق العاده شورای فنی به رئیس فدراسیون بنا بر ضرورت.
  3-6- اعلام گزارش عملکرد فنی تیم های ملی اصلی و منتخب در جلسات عادی شوراهای مذکور به صورت ماهانه
  3-7- اعلام ترکیب نهایی تیم های ملی شرکت کننده در رقابت های المپیک ، جهانی ، جام جهانی ، بازی های آسیایی و آسیایی و یا سایر رقابت های اصلی در تمامی رده های سنی
  اعلام ترکیب نهایی تیم های ملی منتخب شرکت کننده در رقابت های بین‌المللی تدارکاتی در تمامی رده های سنی به رئیس فدراسیون بر مبنای سیاست‌های مورد تایید شوراهای فنی.
  3-8- پیشنهاد انتخاب سرپرستان تیم های ملی به رئیس فدراسیون و اخذ تائیدیه وی (بر مبنای مفاد بند یکم از بخش «د» این آئین نامه)
  3-9- ارائه برنامه و طرح درباره ی همگانی کردن کشتی در کشور
  3-10- ارائه برنامه و طرح درباره ی توسعه کشتی کشور در رده های سنی پایه
  3-11- ارائه برنامه و طرح درباره ی فرآیند کشف - پرورش استعدادهای فنی
  3-12- ارائه پیشنهاد فرآیند انتخاب تیم های ملی کشتی در هر سال در تمامی رده های سنی به شورای فنی ( حداکثر تا انتهای خرداد ماه هر سال)
  3-13- بررسی پیشنهادات شورای فنی در هر جلسه مندرج در صورت جلسه و همکاری لازم برای اجرای آن و ارائه گزارش در جلسه بعدی.
  3-14- پیگیری برای انجام اردوهای بستر سازی، مقدماتی ، تدارکاتی و نیز کارگاه های فنی مطابق زمان بندی مورد تائید شوراهای فنی در تقویم فنی .

  د) شاخص های اعضاء واجد شرایط ، چگونگی انتخاب ، نحوه فعالیت و شرح وظایف "سرپرستان" تیم های ملی و منتخب کشتی آزاد و فرنگی کشور در رده های سنی مختلف :

  1-شاخص های اعضای واجد شرایط :

  1-1- ویژگی های افراد واجد شرایط برای احراز پست سرپرستی تیم های ملی و منتخب کشتی در دو رشته ی آزاد و فرنگی در رده های سنی مختلف ، متناسب با شاخص های اعضای شوراهای فنی است.(افراد واجد شرایطی که به زبان انگلیسی تسلط نسبی داشته باشند و از جایگاه اجتماعی مناسبی بهره مند باشند در اولویت قرار می گیرند) .
  1- 2- با توجه به محدودیت تعداد افراد واجد شرایط در رشته کشتی فرنگی، علاوه بر شاخص های موضوع فوق (بند 1-1) ، دارندگان مدال بازی های آسیایی و آسیایی در رده های سنی بزرگسالان نیز می توانند واجد شرایط قلمداد شوند.

  2-چگونگی انتخاب :

  اشخاص واجد شرایط برای احراز سمت سرپرستی تیم های ملی و منتخب از سوی مدیر تیم های ملی به فدراسیون پیشنهاد و در صورت تائید رئیس فدراسیون حکم سرپرستی صادر خواهد شد.


  3- شرح وظایف و نحوه فعالیت :

  3-1- پیگیری کلیه امور اجرایی (تدارکات و پشتیبانی) تیم های ملی و منتخب با هماهنگی مدیر تیم های ملی و با کمک و معاضدت سایر واحدهای ذیربط در فدراسیون و یا خارج از فدراسیون کشتی.
  3-2- پیگیری برای انجام اردوهای بستر سازی، مقدماتی ، تدارکاتی و نیز کارگاه های فنی مطابق زمان بندی مورد تائید شوراهای فنی در تقویم فنی در رشته و رده سنی مربوطه.
  3-3- ارائه گـزارش عـملکرد مکتوب در قالب فرمتی مشخص (که از سوی دبیر فدراسیون اعلام می شود) از تیم های اعزامی به رقابت های بین المللی اصلی و تدارکاتی، همچنین رقابت های داخلی مندرج در برنامه ی فنی سالانه فدراسیون کشتی به مدیر تیم های ملی ( توام با ارسال رونوشت به رئیس فدراسیون) .
  3-4- مسئولیت هماهنگی و نظارت بر رعایت نظم اردویی ، رفتاری و اخلاقی کلیه اردونشینان.
  3-5- برنامه ریزی برای اوقات فراغت اردو نشینان اعم از برنامه های تفریحی مفید ، انگیزه ساز و کاهش دهنده خستگی های ناشی از اردوهای مستمر و تمرینات سنگین .

   
  هـ) شاخص های اعضاء واجد شرایط ، چگونگی انتخاب ، نحوه فعالیت و شرح وظایف "سرمربیان" تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی کشور و در رده های سنی مختلف :

  1-شاخص های اعضای واجد شرایط :

  اشخاص واجد شرایط برای احراز سمت سرمربیگری تیم های ملی کشتی عبارتند از :
  1-1- دارندگان مدال المپیک ، و جهانی در رده سنی بزرگسالان
  1-2- دارندگان مدال آسیایی به همراه سابقه ی سرمربیگری و یا مربیگری تیم های ملی در یکی از رده های سنی در رقابت های المپیک ، جهانی و بازی های آسیایی
  تبصره: دارا بودن حداقل سابقه مربیگری تیم‌های ملی در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در یکی از رقابت‌های المپیک، جهانی و آسیایی علاوه بر 2 بند فوق‌الذکر برای احراز سمت سرمربیگری تیم‌های ملی الزامی است.

  2-چگونگی انتخاب :

  اشخاص واجد شرایط برای احراز سمت سرمربیگری تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران در رده های سنی مختلف در رقابت های المپیک ، جهانی ، جام جهانی ، بازی های آسیایی ، و آسیایی از سوی مدیر تیم های ملی به شورای فنی تیم های ملی ذیربط معرفی و پس از تائید شورا، مسئولیت انجام ماموریت های مندرج در بند ذیل بند سوم را بر عهده گیرد .

  3- شرح وظایف :

   3-1- تنظیم فرآیند پیشنهادی انتخاب تیم های ملی کشتی ذیربط در سال فنی آینده، حداکثر تا انتهای نیمه ی اول خردادماه هر سال به مدیر تیم های ملی مربوطه برای اخذ تائیدات لازم در  شوراهای فنی.
  3-2- پیشنهاد مربیان اصلی برای شرکت در رقابت های المپیک ، جهانی ، جام جهانی ، بازی های آسیایی و آسیایی ، همچنین سایر رقابت های اصلی و تدارکاتی به مدیر تیم های ملی (برمبنای ضوابط بند «و» این آئین نامه)
  3-3- جدیت ، دقت و هماهنگی کامل در اجرای تصمیمات فنی(اعم از راهبردی و اجرایی) مورد تائید شوراهای فنی ذیربط.
  3-4- پیشنهاد ترکیب نهایی تیم های ملی ذیربط برای شرکت در رقابت های اصلی «المپیک ، جهانی ، بازی های آسیایی ، آسیایی ، جام جهانی ، و سایر رقابت های اصلی  به مدیر تیم های ملی برای ارائه به رئیس فدراسیون و طرح در شورای فنی .
  3-5- پیشنهاد ترکیب نهایی تیم های ملی منتخب ذیربط برای شرکت در رقابت های تدارکاتی و بین المللی به مدیر تیم های ملی برای ارائه به رئیس فدراسیون.
  3-6- ارائه ی طرح های پیشنهادی درباره ی همگانی کردن کشتی به مدیر تیم های ملی
  3-7- ارائه ی طرح های پیشنهادی درباره ی توسعه کشتی در رده های سنی پایه به مدیر تیم های ملی
  3-8- ارائه ی طرح های پیشنهادی درباره ی فرآیند کشف-جذب-پرورش استعداد درکشتی به مدیر تیم های ملی
  3-9- ارائه ی طرح های پیشنهادی در خصوص اهداف ، راهبردها ، سیاست ها ، و برنامه های فنی تیم ملی ذیربط به مدیر تیم های ملی
  3-10-تلاش برای نهادینه ساختن فرهنگ «ضابطه محوری» ، به جای «سلیقه محوری» در برنامه های فنی تیم های ملی.
  3-11- تنظیم برنامه فنی سالانه (سال آینده) تیم ملی ذیربط به همراه زمانبندی اجرای آن (تقویم فنی)و ارائه ی آن به مدیر تیم های ملی حداکثر یک ماه بعد از رقابت های جهانی و یا المپیک هر سال برای اخذ تائیدات لازم در شوراهای فنی


  و) شاخص های اعضاء واجد شرایط ، چگونگی انتخاب ، نحوه فعالیت و شرح وظایف "مربیان" تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی کشور و در رده های سنی مختلف :


  1-شاخص های اعضای واجد شرایط :

  اشخاص واجد شرایط جهت احراز سمت مربی گری تیم ملی کشتی در رقابت های المپیک ، جهانی ، جام جهانی ، بازی های آسیایی ، و آسیایی عبارتند از :
  1-1- دارندگان مدال المپیک ، جهانی ، بازی های آسیایی ، و آسیایی در رده سنی بزرگسالان
  1-2- دارندگان سابقه سرمربیگری و مربیگری تیم ملی در رده های سنی مختلف در رقابت های المپیک ، جهانی و بازی های آسیایی ، و آسیایی
  1-3- مربیان سازنده ای که حداقل دو نفر از شاگردان ایشان موفق به پوشیدن پیراهن تیم ملی در رقابت های المپیک ، جهانی ، بازی های آسیایی و آسیایی در رده ی سنی مورد نظر شده باشند (مستند مرتبط با این موضوع می باید به تائید هیات کشتی استان ذیربط و نیز اداره کل ورزش و جوانان استان مربوطه برسد)
  تبصره: دارندگان سوابق بندهای 1-1 و 2-1 حداقل باید دارای سابقه‌ی مربیگری بمدت یکسال در یکی از باشگاه‌های کشتی و یا تیم‌های کشتی استانی و یا شهرستانی باشند. موضوع مذکور باید به تایید هیات کشتی استان ذیربط برسد.


  2-چگونگی انتخاب :

  2-1- مربیان واجد شرایط (مطابق مفاد بند یک از این بخش) بر مبنای توافق سرمربی ذیربط با مدیر تیم های ملی مربوطه، و متعاقباً اخذ تائیدیه شورای فنی مرتبط جهت حضور در رقابت های المپیک ، جهانی ، جام جهانی ، بازی های آسیایی ، و آسیایی انتخاب می شوند.
  2-2- استفاده از مربیان ادواری در اردوهای بستر سازی ، مقدماتی ، و تدارکاتی ، همچنین کارگاه های فنی و نیز برای حضور در رقابت های بین المللی با اخذ نظر از هیات های کشتی استان ها و تایید رئیس فدراسیون در چارچوب سیاست‌های فنی مورد تایید شوراهای فنی صورت می پذیرد .

  3- نحوه فعالیت :

  3-1- سهم سرمربیان تیم های ملی برای استفاده از مربیان موضوع بند 1-2 و 1-3 این بخش در رقابت‌های المپیک، جهانی، جام جهانی، بازی‌های آسیایی و آسیایی در هر بند صرفاً می تواند مشمول یک گزینه باشد.
  3-2- استفاده از مربیان موضوع بند 1-2 این بخش ، با لحاظ سابقه ی فعالیت مربیان ذیربط در رده های سنی مربوطه خواهد بود . بکارگیری مربیان دارای سابقه فعالیت در رده های سنی پائین تر در رده های سنی بالاتر ممنوع است.
  3-3- در صورتی که سوابق عملکردی مربیان مذکور به گونه‌ای باشد که هرکدام از دو کشتی‌گیر ملی‌پوش ایشان در یک رده سنی صاحب پیراهن تیم ملی شده باشند، رده‌ی سنی بالاتر می‌تواند مبنای سوابق واقع شود.


  ز ) شاخص ها و چگونگی انتخاب "مربیان ادواری" کشتی آزاد و فرنگی در رده های سنی مختلف : 


  1- شاخص های اعضای واجد شرایط :

  مربیان ادواری، مربیان سازنده و برتر استان هایی هستند که در پرورش استعدادهای فنی، عملکرد موفق و برتری در محدوده استان خود داشته اند.

  2- چگونگی انتخاب :

  2-1- مبنای انتخاب مربیان ادواری ، عملکرد هیات های کشتی استان ها بر مبنای نتایج تیمی حاصله در رقابت های قهرمانی کشور ، و یا ارزیابی از سهم مشارکت کشتی گیران ذیربط هر استان در اردوها ، کارگاه های فنی و یا تیم های شرکت کننده در رقابت های بین المللی خواهد بود  .
  2-2- انتخاب مربیان ادواری بنابر اعلام نیاز سرمربی تیم های ملی ذیربط در هر رده ی سنی برای حضور در اردوها (بستر سازی مقدماتی ، تدارکاتی) و کارگاه های فنی و یا شرکت در تورنمنت های بین المللی به مدیر تیم های ملی ، و متعاقباً در خواست مدیر تیم های ملی از طریق واحدهای اجرایی ذیربط در فدراسیون از هیات های کشتی استان مربوطه برای معرفی مربی واجد شرایط صورت می پذیرد .
  2-3- فدراسیون کشتی می تواند برای ارتقاء سطح کیفی برنامه ها و فعالیت های فنی کشتی در استان های مختلف کشور و نیز ایجاد" ادبیات فنی مشترک میان مربیان سازنده و برتر" در سطوح مختلف آموزشی در کشتی کشور ، در قالب برنامه ای مشخص با هماهنگی هیات های کشتی استان ها، نسبت به دعوت دوره ای از مربیان مذکور، برای حضور در اردوها و کارگاه های فنی اقدام کند.

   
  ح ) شاخص های انتخاب و شرح وظایف "ناظران فنی" کشتی آزاد و فرنگی در رده های سنی مختلف:

   1- شاخص های اعضای واجد شرایط :

  1-1- اشخاص دارای سابقه سرمربیگری و مربیگری در رقابت های المپیک ، جهانی ، بازی های آسیایی و آسیایی در رده های سنی مختلف
  1-2- اشخاص دارای مدال المپیک ، جهانی ، بازی های آسیایی ، و آسیایی 
  1-3- اشخاص دارای سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی در رقابت های المپیک، جهانی، بازی های آسیایی و آسیایی و یا دارای مدال قهرمانی کشور با داشتن تحصیلات عالیه دانشگاهی (فوق لیسانس و دکترا)


  2-چگونگی انتخاب :

  - افراد واجد شرایط موضوع بند یکم این بخش توسط مدیر تیم های ملی برای هر مسابقه به تفکیک معرفی خواهند شد.


  3- شرح وظایف و نحوه فعالیت :

  3-1- حضور تمام وقت در رقابت های مربوطه ، و تهیه گزارش فنی در قالب فرمت اعلامی مدیر تیم های ملی کشتی
  3-2- ارائه گزارش موضوع بند 2-1 حداکثر تا 24 ساعت پس از اتمام رقابت های مربوطه به دبیرخانه ی مدیریت تیم های ملی

  ط) شاخص های اعضاء واجد شرایط ، جهت تعیین "سرمربیان" "مربیان " "سرپرستان" تیم های ملی کشتی های سنتی:

  تا زمان تشکیل شورای فنی تیم های ملی کشتی‌های سنتی کشور ، انتخاب کلیه افراد واجد شرایط برای پذیرش جایگاه سرپرستی، سرمربیگری و مربیگری، در رشته‌های مرتبط با کشتی‌های سنتی بر مبنای  حداقل سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی در رده ، بزرگسالان و جوانان در رقابت های کشتی آزاد و فرنگی در مسابقات المپیک ، جهانی ، بازیهای آسیایی و آسیایی و نیز دارا بودن سابقه حضور موفق در بالاترین سطح فعالیت قهرمانی متعارف (در سطوح ،ملی ،منطقه ای و استانی)در رشته کشتی سنتی ذیربط خواهد بود.
  در صورت محدودیت ناشی از عدم فعالیت گسترده رشته کشتی سنتی ذیربط ،افراد واجد شرایط ، از میان افراد موفق و برجسته رشته های کشتی سنتی و یا رشته های رزمی نزدیک به رشته کشتی سنتی مذکور انتخاب خواهند شد.


  http://iwf.ir/lnks/40060/-.aspx