نسخه چاپی

از سوی فدراسیون کشتی/

نظام نامه انتخاب داوران برای مسابقات اعلام شد
 • ۱۰:۵ ۱۳۹۳/۸/۲۸
 • نظام نامه انتخاب داوران برای مسابقات داخلی و خارجی از سوی فدراسیون کشتی اعلام شد.
  به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، متن این نظام نامه به شرح زیر است:


  نظام نامه انتخاب داوران برای شرکت در مسابقات داخلی (ملی و بین المللی )و خارجی (اعزام به رقابت های بین المللی)


  مقدمه:
  بمنظور رعایت اصل عدالت و توزیع متوازن فرصت ها در فعالیت های داوری کشتی کشور ، و با استناد به مفاد بندهای 2- 5 و 5 - 2 از شیوه نامه " چگونگی انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریت داوران کشتی کشور " مبنی بر مسئولیت کمیته داوران در باره چگونگی گزینش چیدمان داوران در هر سال در رقابت های داخلی و خارجی و نیز اخذ تأییدیه نماینده رسمی فدراسیون در خصوص تمامی تصمیمات کمیته داوران ، بدینوسیله نظام نامه مربوطه به شرح ذیل ارائه می شود .
  الف- شرایط چگونگی انتخاب داوران برای شرکت در رقابت های داخلی (ملی – بین المللی )
  1- الف- داوران واجد شرایط برای شرکت در رقابت های داخلی – ملی کلیه داوران دارای درجات بین المللی می باشند.
  تبصره : استفاده از داوران دارای درجه ممتاز ملی جهت شناسایی داوران کاندید اعزام به کلاس استاژ داوری بین المللی صرفاً در رقابت های عمومی کشتی کشور (open) و یا رقابت هایی که از سوی کمیته داوران واجد شرایط تشخیص داده شود مجاز خواهد بود .
  2- الف- رقابت های داخلی- ملی عبارت است از: انتخابی های تیم ملی ، قهرمانی های کشور ، رقابت ها باشگاه ها ی کشتی کشور ، و رقابت های عمومی کشتی کشور (open)در تمامی رده های سنی و در دو  رشته آزاد و فرنگی .
  3- الف- سرپرست فنی ، ژوری و رؤسای تشک در رقابت های داخلی (ملی – بین المللی)از داوران دارای درجه المپیکی و درجه یک بین المللی خواهند بود . مابقی داوران مورد نیاز برای انجام قضاوت در رقابت های داخلی ( ملی – بین المللی ) متناسب با ضوابط داوری رقابت ذیربط، به نسبت مساوی از میان داوران درجه دو و درجه سه بین المللی بر مبنای مقررات مندرج در این نظام نامه انتخاب خواهند شد.
  4- الف- گزینش داوران واجد شرایط برای چیدمان داوری در هر رقابت داخلی (ملی – بین المللی)با لحاظ ضوابط خاص داوری در رقابت ذیربط ، برمبنای سوابق داوری (شماره دفترچه)صورت خواهد گرفت .
  5- الف- با توجه به نسبت داوران تهرانی ، توابع تهران و مازندرانی دارای درجه بین المللی به کل داوران بین المللی کشور ، گزینش داوران مذکور باید به گونه ای باشد که بیش از 20 درصد داوران تهرانی ، 10 درصد داوران مازندرانی، و 10 درصد داوران توابع تهران در چیدمان داوری مربوط به هر رقابت داخلی - ملی را شامل نشود.چیدمان رقابت های داخلی – بین المللی ، صرفاً بر مبنای سوابق داوری (شماره دفترچه)خواهد بود.
  تبصره : درصدهای یاد شده به نسبت کل چیدمان داوری برای هر رقابت داخلی – ملی در صورت اعشار به سمت پایین ، بر مبنای عدد صحیح گرد خواهد شد .
  6-الف- کمیته داوران موظف است با توجه به شرایط داوری در هر رقابت داخلی (ملی – بین المللی)و امکان عدم حضور برخی از داوران منتخب در چیدمان ذیربط ، در زمان گزینش داوران مذکور ، حداکثر معادل 30 درصد از تعداد داوران چیدمان شده برای هر رقابت طبق ضوابط مندرج در بند 4 از بخش الف بعنوان داوران ذخیره برای آن رقابت در نظر گیرد .
  7- الف- در کلیه رقابت های داخلی- بین المللی حداقل یک داور المپیکی از ایران حضور خواهد داشت .
  8- الف- فرصت قضاوت برای اعضاء منتخب کمیته داوران ، رئیس و دبیر کمیته داوران در چیدمان داوری رقابت های داخلی (ملی – بین المللی) صرفاً بر مبنای ضوابط مندرج در این نظام نامه همانند سایر داوران امکانپذیر خواهد بود. حضور رئیس کمیته داوران در کلیه رقابت های داخلی - ملی (انتخابی های تیم ملی و قهرمانی های کشور)در رقابت های داخلی – بین المللی در جایگاه مدیریتی خود الزامی است .
  9- الف- هر گونه اقدام خارج از ضوابط مندرج در این نظام نامه برای چیدمان داوری در رقابت های داخلی (ملی- بین المللی)،صرفاً بر مبنای نظر فدراسیون کشتی خواهد بود . بدیهی است هر گونه اقدامی در این خصوص در صورتجلسه ذیربط در جلسه کمیته داوران ثبت و جهت اطلاع علاقمندان اعلام عمومی خواهد شد.
  ب- رقابت های بین المللی خارج از کشور
  1- مبنای اعزام داوران به رقابت های بین المللی خارج از کشور ، با لحاظ ضوابط داوری هر رقابت ، بر اساس سوابق (شماره دفترچه) خواهد بود .
  تبصره : هر گونه اقدام خارج از موضوع بند فوق الذکر ، صرفاً بر مبنای نظر فدراسیون کشتی امکانپذیر بوده و رسماً در صورتجلسه ذیربط در جلسه کمیته داوران درج و اعلام عمومی خواهد شد.
  ج- شرایط عدم حضور داوران منتخب برای رقابت های داخلی (ملی – بین المللی ) و خارجی :
  در صورت عدم حضور داوران منتخب برای رقابت های داخلی (ملی و بین المللی ) و خارجی :
  1- ج- در صورت غیبت برای اولین بار در طول یک سال شمسی            تذکر مکتوب به داور غایب از طریق  هیات کشتی استان ذیربط
  2- ج- در صورت غیبت برای دومین بار در طول یک سال شمسی، یک جلسه محرومیت از قضاوت
  3- ج- در صورت غیبت برای سومین بار در طول یک سال شمسی، اعلام غیر فعال شدن داور ذیربط خواهد شد

  http://iwf.ir/lnks/39659/-.aspx