نسخه چاپی

از سوی فدراسیون کشتی اعلام شد/

فرآیند انتخاب تیم‌های ملی کشتی ساحلی کشور اعلام شد
 • ۱۲:۴۱ ۱۳۹۳/۴/۸
 • فرآیند انتخاب تیم‌های ملی کشتی ساحلی کشور در تمامی رده های سنی در سال فنی 1394 - 1393 از سوی فدراسیون کشتی اعلام شد.


  به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی, متن این فرایند به شرح زیر است:


  فرآیند انتخاب تیم‌های ملی کشتی ساحلی کشور

  در تمامی رده های سنی

  در سال فنی 1394 - 1393

   

  الف : فرآیند انتخاب تیم ملی کشتی ساحلی نوجوانان کشور در سال فنی 94 - 93

  1-  حداقل دو کشتی گیر و حداکثر هشت کشتی گیر برتر هر وزن از آخرین رقابت های قهرمانی کشور نوجوانان .

  2-   کشتی گیران دارنده مدال از آخرین رقابت های جهانی و آسیایی نوجوانان در صورت احراز شرایط سنی .

  3-  سایر کشتی گیران واجد شرایط جهت حضور در رقابت های انتخابی مرحله نهایی تیم ملی نوجوانان بر مبنای رده بندی تیمی استان ها از آخرین رقابت های قهرمانی کشور ذیربط:

  3-1           تیم اول کشور                                      -       10 کشتی گیر

  3-2        تیم دوم کشور                                               -         8 کشتی گیر

  3-3      تیم سوم کشور                                      -       6 کشتی گیر

  3-4         تیم چهارم کشور                                     -        5 کشتی گیر

  3-5        تیم پنجم کشور                                       -        4 کشتی گیر

  3-6        تیم ششم کشور                                      -       3 کشتی گیر

  3-7        تیم هفتم،هشتم،نهم و دهم کشور                    -        2 کشتی گیر

  3-8         سایر استانهای کشور از تیم یازدهم تا بیست و یکم   -         1 کشتی گیر

  4-  چهار کشتی گیر هر وزن از آخرین رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان کشور در صورت احراز شرایط سنی.

  توضیحات :                                                                                                                                          

  1-  دو کـشتی گـیر بـرتر هر وزن (فینالیست‌ها) در رقابت های مرحله نهایی انتخابی تیم ملی می باید حداکثر سه بار پی در پی با یکدیگر رقابت کنند. کشتی‌گیری که موفق به کسب دو پیروزی از سه مسابقه یاد شده گردد، کشتی گیر برتر انتخابی تیم ملی خواهد بود.

  2- زمان برگزاری مسابقات انتخابی مرحله دوم تیم های ملی نوجوانان حداقل شصت روز پیش از مسابقات جهانی خواهد بود.

  3- مبنای انتخاب کشتی گیران جهت حضور در مسابقات بین‌المللی داخلی و خارجی ، پیش از مرحله نهایی انتخابی تیم ملی نوجوانان ، نتایج حاصل از مسابقات قهرمانی کشور خواهد بود.

  4- کشتی گیران اول تا ششم مرحله نهایی رقابت های انتخابی تیم ملی نوجوانان در هر وزن ، به ترتیب تیم های اول تا ششم ملی در هر سال را تشکیل می دهند .

  5-  ضوابط و مقررات داوری در کلیه رقابت های تعیین شده در فرآیند انتخابی تیم ملی کشتی نوجوانان کشور بر مبنای ضوابط و مقررات جاری فیلا خواهد بود .

  6- حضور کشتی گیران غیر بومی از تیم های استان ها غیر مرتبط در مسابقات قهرمانی کشور. مشمول جرائم نامه ابلاغی شماره 5458/264 مورخ 26/12/92 فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود .

  7-  تشخیص فنی کادر های فنی تیم های ملی کشتی کشتی کشور در رده سنی نوجوانان در خصوص تعیین تعداد کشتی گیر شرکت کننده در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی می باید به گونه ای باشد که قاعده "رده بندی" کشتی گیران از رقابت های "مبنا" نقض نشود .

  8- کشتی گیران واجد شرایط جهت حضور در رقابت های انتخابی مرحله نهایی تیم ملی در صورت آسیب دیدگی می باید کلیه مدارک و مستندات پزشکی خود را پیش از انجام رقابت های مذکور به همراه تائیدیه هیات محترم کشتی استان ذیربط ، جهت بررسی کمیسیون پزشکی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران به حوزه فنی مدیریت تیم های ملی کشتی کشور ارائه نمایند . پس از تائید اولیه حوزه فنی یادشده ، بـررسـی و اعــلام نظر کمیسیون پزشکی فوق الذکر منوط به انجام مـعاینه حضوری از کشتی گیر ذیربط ، و بررسی مستندات مرتبط بوده ، و عدم حضور کشتی گیر مذکوردر کمیسیون پزشکی مورد نظر در زمان مقرر ، به منزله ی انصراف از حضور در رقابت های انتخابی مرحله نهایی تیم ملی قلمداد می شود .

  9-به منظور قدردانی و حمایت از پذیرش میزبانی مسابقات قهرمانی کشور، توسط هیات های استان ها، هر استان می تواند علاوه بر سهمیه مندرج در بخشنامه ذیربط ، یک تیم (در هر وزن یک کشتی گیر) بیش از سهمیه تعیین شده جهت حضور در رقابت های مذکور معرفی نماید .

   

  ب : فرآیند انتخاب تیم ملی کشتی ساحلی جوانان کشور در سال فنی 94 - 93

  1-  حداقل دو و حداکثر هشت کشتی گیر از آخرین رقابت های قهرمانی کشور(جوانان)

  2-  حداقل دو و حداکثر هشت کشتی گیر از آخرین رقابت های عمومی کشور(جوانان)

  3-  کشتی گیران مدال دار از آخرین رقابت های جهانی جوانان در صورت احراز شرایط سنی .

  4-  کشتی گیران صاحب مدال طلا از آخرین رقابت های آسیایی جوانان در صورت احراز شرایط سنی .

  5-  کشتی گیران مدال دار از آخرین رقابت های جهانی نوجوانان در صورت احراز شرایط سنی .

  6-  چهار کشتی گیر برتر هر وزن از آخرین رقابتهای انتخاب تیم ملی کشتی جوانان آزاد کشور در صورت احراز شرایط سنی.

  توضیحات :                                                     

  1-  دو کـشتی گـیر بـرتر هر وزن (فینالیست‌ها) در رقابت های مرحله نهایی انتخابی تیم ملی می باید حداکثر سه بار پی در پی با یکدیگر رقابت کنند. کشتی‌گیری که موفق به کسب دو پیروزی از سه مسابقه یاد شده گردد، کشتی گیر برتر انتخابی تیم ملی خواهد بود.

  2- زمان برگزاری مسابقات انتخابی مرحله دوم تیم های ملی جوانان حداقل شصت روز پیش از مسابقات جهانی خواهد بود.

  3- مبنای انتخاب کشتی گیران جهت حضور در مسابقات بین‌المللی داخلی و خارجی ، پیش از مرحله نهایی انتخابی تیم ملی جوانان ، نتایج حاصل از مسابقات قهرمانی کشور خواهد بود.

  4- کشتی گیران اول تا ششم مرحله نهایی رقابت های انتخابی تیم ملی جوانان در هر وزن، به ترتیب تیم های اول تا ششم ملی در هر سال را تشکیل می دهند .

  5-  ضوابط و مقررات داوری در کلیه رقابت های تعیین شده در فرآیند انتخابی تیم ملی کشتی جوانان کشور بر مبنای ضوابط و مقررات جاری فیلا خواهد بود .

  6- حضور کشتی گیران غیر بومی از تیم های استان ها غیر مرتبط در مسابقات قهرمانی کشور. مشمول جرائم نامه ابلاغی شماره 5458/264 مورخ 26/12/92 فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود .

  7-  تشخیص فنی کادر های فنی تیم های ملی کشتی ساحلی کشتی کشور در رده سنی جوانان در خصوص تعیین تعداد کشتی گیر شرکت کننده در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی (حداقل هشت و حداکثر شانزده کشتی گیر) می باید به گونه ای باشد که قاعده "رده بندی" کشتی گیران از رقابت های "مبنا" نقض نشود .

  8- کشتی گیران واجد شرایط جهت حضور در رقابت های انتخابی مرحله نهایی تیم ملی در صورت آسیب دیدگی می باید کلیه مدارک و مستندات پزشکی خود را پیش از انجام رقابت های مذکور به همراه تائیدیه هیات محترم کشتی استان ذیربط ، جهت بررسی کمیسیون پزشکی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران به حوزه فنی مدیریت تیم های ملی کشتی کشور ارائه نمایند . پس از تایید اولیه حوزه فنی یادشده ، بـررسـی و اعــلام نظر کمیسیون پزشکی فوق الذکر منوط به انجام مـعاینه حضوری از کشتی گیر ذیربط ، و بررسی مستندات مرتبط بوده ، و عدم حضور کشتی گیر مذکور در کمیسیون پزشکی مورد نظر در زمان مقرر ، به منزله ی انصراف از حضور در رقابت های انتخابی مرحله نهایی تیم ملی قلمداد می شود .

  9-به منظور قدردانی و حمایت از پذیرش میزبانی مسابقات قهرمانی کشور ، و مسابقات عمومی (OPEN) توسط هیات های استان ها، هر استان می تواند علاوه بر سهمیه مندرج در بخشنامه ذیربط ، یک تیم (در هر وزن یک کشتی گیر) بیش از سهمیه تعیین شده جهت حضور در رقابت های مذکور معرفی نماید .

  10-   کشتی گیران واجد شرایط جهت شرکت در رقابت های عمومی تیم ملی جوانان عبارتند از:

  10-1              تیم اول کشور                                      -               16 کشتی گیر

  10-2           تیم دوم کشور                                       -               14 کشتی گیر

  10-3         تیم سوم کشور                                      -              10 کشتی گیر

  10-4           تیم چهارم کشور                                     -               8 کشتی گیر

  10-5          تیم پنجم کشور                                       -              6 کشتی گیر

  10-6          تیم ششم تا یازدهم                                 -              4 کشتی گیر

  10-7          تیم یازدهم تا بیست و یکم                          -              3 کشتی گیر

  10-8           تیم بیست و یکم تا آخر                             -              2 کشتی گیر

  10-9            نفرات پنجم تا دهم آخرین رقابت های قهرمانی کشور

  ج : فرآیند انتخاب تیم ملی کشتی ساحلی بزرگسالان کشور در سال فنی 94 - 93

  1-  حداقل دو و حداکثر هشت کشتی گیر از آخرین رقابت های قهرمانی کشور بزرگسالان

  2-  حداقل دو و حداکثر هشت کشتی گیر از رقابت های عمومی کشور

  3-  کشتی گیران مدال دار از آخرین رقابت های جهانی بزرگسالان

  4-  کشتی گیران مدال دار از آخرین رقابت های جوانان جهان

  5-  نفرات اول از آخرین رقابتهای کشتی پهلوانی کشور (5 وزن)

  6-  نفرات اول و دوم رقابت های به علاوه 90 کیلو(بی وزن) کشتی پهلوانی کشور

  7-  نفرات صاحب مدال طلای کشتی آزاد بازی های آسیایی 2014 کره جنوبی

  توضیحات :                                                           

  1- دو کـشتی گـیر بـرتر هر وزن (فینالیست‌ها) در رقابت های مرحله نهایی انتخابی تیم ملی می باید حداکثر سه بار پی در پی با یکدیگر رقابت کنند. کشتی‌گیری که موفق به کسب دو پیروزی از سه مسابقه یاد شده گردد، کشتی گیر برتر انتخابی تیم ملی خواهد بود.

  2- زمان برگزاری مسابقات انتخابی مرحله دوم تیم های ملی بزرگسالان حداقل شصت روز پیش از مسابقات جهانی خواهد بود.

  3- کشتی گیران اول تا ششم مرحله نهایی رقابت های انتخابی تیم ملی بزرگسالان در هر وزن ، به ترتیب تیم های اول تا ششم ملی در هر سال را تشکیل می دهند .

  4-  ضوابط و مقررات داوری در کلیه رقابت های تعیین شده در فرآیند انتخابی تیم ملی کشتی بزرگسالان کشور بر مبنای ضوابط و مقررات جاری فیلا خواهد بود .

  5- حضور کشتی گیران غیر بومی از تیم های استان ها غیر مرتبط در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی های مرحله اول بزرگسالان کشتی ساحلی کشور . مشمول جرائم نامه ابلاغی شماره 5458/264 مورخ 26/12/92 فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود .

  6-  تشخیص فنی کادر های فنی تیم های ملی کشتی ساحلی کشتی کشور در رده سنی بزرگسالان در خصوص تعیین تعداد کشتی گیر شرکت کننده در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی (حداقل هشت و حداکثر شانزده کشتی گیر) می باید به گونه ای باشد که قاعده "رده بندی" کشتی گیران از رقابت های "مبنا" نقض نشود .

  7- کشتی گیران واجد شرایط جهت حضور در رقابت های انتخابی مرحله نهایی تیم ملی در صورت آسیب دیدگی می باید کلیه مدارک و مستندات پزشکی خود را پیش از انجام رقابت های مذکور به همراه تائیدیه هیات محترم کشتی استان ذیربط ، جهت بررسی کمیسیون پزشکی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران به حوزه فنی مدیریت تیم های ملی کشتی کشور ارائه نمایند . پس از تائید اولیه حوزه فنی یادشده ، بـررسـی و اعــلام نظر کمیسیون پزشکی فوق الذکر منوط به انجام مـعاینه حضوری از کشتی گیر ذیربط ، و بررسی مستندات مرتبط بوده ، و عدم حضور کشتی گیر مذکور در کمیسیون پزشکی مورد نظر در زمان مقرر ، به منزله ی انصراف از حضور در رقابت های انتخابی مرحله نهایی تیم ملی قلمداد می شود .

  8-        مـبـنای اصـلی انتخاب کشتی گیران جهت حضور در رقابت های جهانی ، نتایج حاصل از رقابت های نهایی انتخابی تیم ملی می باشد.

  9-        به منظور قدردانی و حمایت از پذیرش میزبانی مسابقات قهرمانی کشور ، مسابقات عمومی (OPEN) توسط هیات های استان ها، هر استان می تواند علاوه بر سهمیه مندرج در بخشنامه ذیربط ، یک تیم (در هر وزن یک کشتی گیر) بیش از سهمیه تعیین شده جهت حضور در رقابت های مذکور معرفی نماید .

  10-       کشتی گیران واجد شرایط جهت حضور در رقابت های عمومی کشتی کشور بزرگسالان  عبارتند از :

   

  13-1-     تیم اول کشور                                      -               24 کشتی گیر

  13-2-  تیم دوم و سوم کشور                               -               20 کشتی گیر

  13-3-   تیم چهارم،پنجم و ششم کشور                        -               16 کشتی گیر

  13-4-     تیم هفتم،هشتم،نهم و دهم کشور                    -                12 کشتی گیر

  13-5-    تیم یازدهم تا بیستم کشور                           -               5 کشتی گیر

  13-6-    تیم بیستم تا آخر                                    -               3 کشتی گیر

  13-7-    کشتی گیران پنجم تا دهم برتر هر وزن از آخرین رقابت های قهرمانی کشور .

  13-8-     حداکثر 8 استعداد برگزیده و برتر هر وزن بر مبنای ارزیابی کادر فنی از کارگاه های فنی.

  13-9-      کشتی گیران شرکت کننده در آخرین رقابت های جهانی جوانان

  -       چهار نفر اول از آخرین مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان کشور  http://iwf.ir/lnks/38021/-.aspx