لیست مطالب آیین نامه ها و دستورالعمل ها
اصلاحیه شیوه نامه نحوه انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریتی داوارن کشتی کشور اعلام شد
 • ۱۶:۳۴ ۱۳۹۸/۸/۱
 • (مدت زمان این آیین نامه منقضی شده و قابل استناد نمی باشد)
  شیوه نامه تشکیل شورای مربیان کشور اعلام شد
 • ۹:۲۶ ۱۳۹۷/۵/۲۱
 • شیوه نامه چگونگی انتخاب و شرح وظایف کمیسیون داوران هیأت های کشتی اعلام شد
 • ۹:۱۰ ۱۳۹۷/۱/۲۲
 • اصلاحیه شیوه نامه چگونگی انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریت ورزشکاران کشتی کشور اعلام شد
 • ۸:۱۲ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
 • (مدت زمان این آیین نامه منقضی شده و قابل استناد نمی باشد)
  اصلاحیه شیوه نامه انتخاب و شرح وظایف  کمیسیون مربیان کشتی کشوراعلام شد

 • ۹:۱۵ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
 • شیوه نامه چگونگی انتخاب و شرح وظایف کمیسیون  داوران هیأت  کشتی استان های سراسر کشور اعلام شد
 • ۹:۳۴ ۱۳۹۶/۵/۲۵
 • شیوه نامه چگونگی انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریت مربیان کشتی کشور اعلام شد
 • ۸:۲۵ ۱۳۹۶/۴/۱۸
 • شیوه نامه چگونگی انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریت داوران کشتی کشور اعلام شد
 • ۸:۱۸ ۱۳۹۶/۴/۱۸
 • شیوه نامه چگونگی انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریت ورزشکاران کشتی کشور اعلام شد
 • ۸:۱۲ ۱۳۹۶/۴/۱۸