لیست مطالب آیین نامه ها و دستورالعمل ها
شیوه نامه چگونگی انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریت مربیان کشتی کشور اعلام شد
  • ۸:۲۵ ۱۳۹۶/۴/۱۸
  • شیوه نامه چگونگی انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریت داوران کشتی کشور اعلام شد
  • ۸:۱۸ ۱۳۹۶/۴/۱۸
  • شیوه نامه چگونگی انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریت ورزشکاران کشتی کشور اعلام شد
  • ۸:۱۲ ۱۳۹۶/۴/۱۸
  • اصلاحیه شیوه نامه چگونگی انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریت داوران کشتی کشور اعلام شد

  • ۱۹:۲۴ ۱۳۹۴/۸/۲۱