نسخه چاپی

از سوی فدراسیون کشتی/

طرح تشکیل کمیته امور استان های کشتی کشور اعلام شد
 • ۹:۳۱ ۱۳۹۳/۴/۱
 • از سوی فدراسیون کشتی طرح تشکیل کمیته امور استان های کشتی کشور اعلام شد.

  به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، طرح تشکیل کمیته استان های کشور که به تایید ششمین سمینار روسای محترم هیئت های کشتی سراسر کشور در قزوین رسید، به شرح زیر است:

  « طرح تشکیل کمیته امور استان‌های کشتی کشور»

   

  با هدف تحقق بندهای دوازدهم و بیست و دوم از مفاد ماده سوم اساسنامه فدراسیون ‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب هیات وزیران مورخ 11/02/81، به منظور ساماندهی برنامه‌های هیات‌های کشتی استان‌های سراسر کشور و بهره‌مندی از ظرفیت‌های فنی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی موجود در هر استان، همچنین امکان برنامه‌ریزی فعالیت‌ها و نظارت بهینه بر عملکرد جاری هیات‌های کشتی در شهرستان‌ها و استان‌های کشور، بدینوسیله "طرح تشکیل کمیته امور استان‌های کشتی کشور" به شرح ذیل ارائه می‌شود:

   

  1- کمیته امور استان‌های کشتی کشور متشکل از اعضای ذیل خواهد بود:

   

  1-1- 7 نفر(5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی‌البدل) از روسای هیات‌های کشتی استان‌ها به انتخاب روسای هیات‌های کشتی استان‌های سراسر کشور

  2-1- رئیس فدراسیون یا نمایندگان رسمی وی (نایب رئیس یا دبیر)

  3-1- دبیر کمیته امور استان‌های کشتی کشور به انتخاب و معرفی رئیس فدراسیون از میان اشخاص واجد شرایط

   

   

  2- چگونگی انتخاب کمیته امور استان‌های کشتی کشور:

   

  1-2- اعضای کمیته امور استان‌های کشتی کشور از طریق روسای هیات‌های کشتی استان‌ها در مجامع عمومی و یا سمینار‌های عمومی انتخاب می‌شوند.

  2-2- "کمیته امور استان‌های کشتی کشور " بر مبنای رای کتبی هریک از روسا یا نمایندگان رسمی هیات‌های کشتی استان‌های سراسر کشور، با انتخاب هفت نفر از نامزدهای مورد نظر (5 نفر اول اعضای اصلی و 2 نفر بعدی اعضای علی‌البدل) تشکیل می‌شود.

  3-2- در صورت برابری آراء اعضاء علی‌البدل با یکدیگر و یا با نفرات منتخب بعدی، رتبه‌بندی افراد منتخب مذکور که دارای تعداد آراء یکسان می‌باشند، از طریق انتخابات جدید میان نفرات ذیربط انجام خواهد شد.

   

   3- چگونگی فعالیت کمیته امور استان‌های کشتی کشور:

   

  1-3- زمان فعالیت اعضای کمیته امور استان‌های کشتی کشور حداکثر یکسال فنی خواهد بود. رئیس فدراسیون می‌تواند در صورت تشخیص نسبت به تغییر اعضای کمیته امور استان‌های کشتی کشور ، در طی دوره ی فعالیت اقدام کند. پس از اتمام زمان مقرر مجددا از طریق برگزاری انتخابات اعضای کمیته انتخاب خواهند شد.

  2-3- کمیته امور استان‌های کشتی کشور موظف است در هر ماه حداقل یک جلسه عادی برگزار کند. جلسات فوق العاده بنا به ضرورت با اعلام دبیر کمیته امور استان‌های کشتی کشور به رئیس فدراسیون، و یا بنا به تشخیص رئیس فدراسیون برگزار خواهد شد .

  3-3-کلیه پیشنهادات مطروحه در کمیته امور استان‌های کشتی کشور می باید در قالب فرمتی مشخص، به تائید رسمی اعضای حاضر در جلسات کمیته امور استان‌های کشتی کشور برسد.

  4-3- جلسات کمیته امور استان‌های کشتی کشور با حضور نصف به علاوه یک اعضای رسمیت خواهد داشت .  

  5-3- در صورتی که اعضای کمیته امور استان‌های کشتی کشور ، برای ارائه پیشنهاد درباره یک موضوع به اجماع لازم نرسند ، اکثریت آراء اعضاء تعیین کننده خواهد بود . در شرایط برابری آراء درباره ی یک موضوع ، رای رئیس فدراسیون یا نماینده‌ی رسمی وی (نایب رئیس یا دبیر) تعیین کننده خواهد بود .

  6-3- دبیر کمیته امور استان‌های کشتی کشور مسئولیت هماهنگی و تشکیل جلسات کمیته امور استان‌های کشتی کشور ، همچنین ارائه گزارش حضور و غیاب اعضاء کمیته، و نیز تنظیم صورتجلسات مزبور را، در هر جلسه ی کمیته بر عهده دارد .

  7-3- در صورت غیبت غیر موجه بیش از 4 جلسه مکرر هر عضو از اعضای کمیته امور استان‌های کشتی کشور ، در زمان فعالیت مقرر ، با نظر رئیس فدراسیون عضویت ایشان از کمیته مذکور لغو می شود .  

  8-3- در صورت عدم امکان ادامه همکاری هر یک از اعضای کمیته امور استان‌های کشتی کشور (به هر دلیل)، اعضای علی‌البدل به ترتیب با ابلاغ رئیس فدراسیون حداکثر طی مدت یک هفته جایگزین خواهند شد.

  9-3- صاحبان رای در کمیته امور استان‌های کشتی کشور عبارتند از : اعضای اصلی کمیته امور استان‌های کشتی کشور، رئیس فدراسیون یا نماینده رسمی وی (نایب رئیس یا دبیر) و دبیر کمیته امور استان‌های کشتی کشور

  10-3- حضور یکی از مسئولان رسمی فدراسیون (رئیس یا نایب رئیس یا دبیر) به دلیل بررسی تعهدات مالی ، حقوقی و اجرایی ناشی از پیشنهادات اعضاء کمیته در جلسات "کمیته امور استان‌های کشتی کشور " الزامی است.

  11-3-کلیه پیشنهادات "کمیته امور استان‌های کشتی کشور" پس از دستور و ابلاغ رئیس فدراسیون قابلیت اجرا خواهد داشت.

  12-3- دبیر کمیته امور استان‌های کشتی کشور از میان افراد واجد شرایط و آگاه به اموراداری و اجرایی سازمان کشتی کشور، بویژه ماموریت‌های سازمانی هیات‌های کشتی استان‌های سراسر کشور، توسط رئیس فدراسیون انتخاب و معرفی می‌شود.

  13-3- در صورت انتخاب یکی از اعضای منتخب کمیته امور استان‌های کشتی کشور به سمت دبیر کمیته امور استان‌های کشتی کشور ، اعضای علی‌البدل جایگزین افراد یاد شده خواهند شد.

  14-3- در صورت ضرورت معرفی نماینده یا نمایندگانی از سوی هیات‌های کشتی استان‌های سراسر کشور به سایر مراجع رسمی، نماینده یا نمایندگان هیات‌های کشتی استان‌های سراسر کشور از میان اعضای منتخب کمیته مذکور و یا سایر اعضاء واجد شرایط با نظر و آراء اعضاء کمیته انتخاب و معرفی خواهند شد.

  15-3- دبیر کمیته امور استان‌های کشتی کشور موظف است در چارچوب راهبردها، سیاستها و برنامه‌های مورد تایید "کمیته امور استان‌های کشتی کشور فعالیت‌های اجرایی کمیته ‌ی یاد شده را تنظیم کند.

   

   

  4- شرح وظایف کمیته امور استان‌های کشتی کشور:

   

  1-4- بررسی و اعلام پیشنهاد در باره ی اهداف ، راهبردها ، سیاست ها ، و برنامه های کلان کشتی کشور

  2-4- بررسی و اعلام پیشنهاد درباره‌‌ی کلیه پیشنهادات ارائه شده از سوی سایر کمیته‌‌های فدراسیون کشتی و انستیتو بین‌المللی کشتی و یا ارائه پیشنهاد به رئیس فدراسیون برای بهبود و ارتقاء سطح کیفی و کمی عملکرد هیات‌های کشتی استان‌های سراسر کشور و ساماندهی وضعیت هیات‌های کشتی استان‌های سراسر کشور

  3-4-  اعلام نظر درباره‌ی برنامه‌های سالانه فنی، اجتماعی، رفاهی و اقتصادی کشتی استان‌های سراسر کشور

  4-4-  اعلام نظر درباره‌ی بودجه سالانه کمیته امور استان‌های کشتی کشور

  5-4-  اعلام نظر درباره‌ی تبیین سیاست‌های حمایتی از هیات‌های کشتی استان‌های سراسر کشور

  6-4- تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد سالانه هیات‌های کشتی استان‌ها در قالب طرحی مشخص

  7-4- بررسی مسائل جاری هیات‌های کشتی استان‌ها و ارائه راهکارهای عملیاتی لازم در جهت نظم‌پذیری (سیستماتیک نمودن) امور اجرایی هیات‌های کشتی استان‌های سراسر کشور

  8-4- بررسی راهکارهای تامین منابع مالی پایدار برای هیات‌های کشتی استان‌ها

  9-4- ارائه پیشنهاد جهت برگزاری بهینه رقابت‌های داخلی اعم از ملی یا بین‌المللی توسط هیات‌های کشتی استان‌ها

  10-4- ارائه نظر و تنظیم طرح‌های پیشنهادی درباره‌ی توسعه عمومی کشتی در کشور از طریق تعامل با آموزش و پرورش، هیات‌های ورزش‌ روستایی و بومی، محلی و سایر سازمان‌ها و نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی ذیربط

  11-4- بررسی و ارائه راهکارهای عملیاتی لازم جهت تحقق «برنامه محوری» در فعالیت‌های هیات‌های کشتی استان‌ها بر مبنای نظام برنامه‌ریزی مشخص


  http://iwf.ir/lnks/37928/-.aspx