نسخه چاپی

پس از برگزاری جلسه شورای فنی تیم های ملی/

آخرین اصلاحیه فرآیند انتخاب تیم‌های ملی کشتی آزاد اعلام شد
 • ۲۰:۲۳ ۱۳۹۲/۱۱/۲۲
 • آخرین اصلاحیه فرآیند انتخاب تیم‌های ملی کشتی آزاد پس از جلسه شوراهای فنی تیم‌های ملی  شد.

  به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، فرآیند انتخاب تیم های ملی کشتی آزاد  در تمامی رده های سنی در سال فنی 1393-1392 به شرح زیر است:


  الف : انتخاب تیم ملی کشتی نوجوانان کشور (آزاد): 
  حداقل هشت و حداکثر شانزده کشتی گیر واجد شرایط جهت شرکت در رقابت های انتخابی مرحله نهایی تیم ملی کشتی نوجوانان (آزاد) عبارتند از :
  1-     شش کشتی گیر برتر هر وزن از آخرین رقابت های قهرمانی کشور نوجوانان (نفرات اول ، دوم ، سوم مشترک و پنجم مشترک)
  2-    کشتی گیران واجد شرایط جهت حضور در رقابت های انتخابی مرحله نهایی تیم ملی نوجوانان بر مبنای رده بندی تیمی استان ها از آخرین رقابت های قهرمانی کشور ذیربط:
  2-1    تیم اول کشور                             16 کشتی گیر
  2-2    تیم دوم کشور                              12 کشتی گیر
  2-3    تیم سوم کشور                                8 کشتی گیر
  2-4    تیم چهارم کشور                             6 کشتی گیر
  2-5    تیم پنجم کشور                             4 کشتی گیر
  2-6    تیم ششم تا دهم                            2 کشتی گیر
  3-    کشتی گیران مدال دار آخرین رقابت های المپیک ، جهانی و آسیایی نوجوانان در صورت احراز شرایط سنی .
  توضیحات :   
  1-     دو کـشتی گـیر بـرتر هر وزن (فینالیست‌ها) در رقابت های مرحله نهایی انتخابی تیم ملی می باید حداکثر سه بار پی در پی با یکدیگر رقابت کنند. کشتی‌گیری که موفق به کسب دو پیروزی از سه مسابقه یاد شده گردد، کشتی گیر برتر انتخابی تیم ملی خواهد بود.
  2-    زمان برگزاری مسابقات انتخابی مرحله دوم تیم های ملی نوجوانان (اعم از آزاد) حداقل شصت روز پیش از مسابقات جهانی خواهد بود.
  3-    مبنای انتخاب کشتی گیران جهت حضور در مسابقات بین‌المللی داخلی و خارجی ، پیش از مرحله نهایی انتخابی تیم ملی نوجوانان (در رشته آزاد) ، نتایج حاصل از مسابقات قهرمانی کشور خواهد بود.
  4-    کشتی گیران اول تا ششم مرحله نهایی رقابت های انتخابی تیم ملی نوجوانان در هر وزن ، به ترتیب تیم های اول تا ششم ملی در هر سال را تشکیل می دهند .
  5-     ضوابط و مقررات داوری در کلیه رقابت های تعیین شده در فرآیند انتخابی تیم ملی کشتی نوجوانان کشور بر مبنای ضوابط و مقررات جاری فیلا خواهد بود .
  6-    حضور کشتی گیران غیر بومی از تیم های استان ها غیر مرتبط در مسابقات قهرمانی کشور. مشمول جرائم نامه ابلاغی شماره 5458/264 مورخ 26/12/92 فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود .
  7-     تشخیص فنی کادر های فنی تیم های ملی کشتی آزاد کشتی کشور در رده سنی نوجوانان در خصوص تعیین تعداد کشتی گیر شرکت کننده در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی می باید به گونه ای باشد که قاعده "رده بندی" کشتی گیران از رقابت های "مبنا" نقض نشود .
  8-    کشتی گیران واجد شرایط جهت حضور در رقابت های انتخابی مرحله نهایی تیم ملی در صورت آسیب دیدگی می باید کلیه مدارک و مستندات پزشکی خود را پیش از انجام رقابت های مذکور به همراه تائیدیه هیات محترم کشتی استان ذیربط ، جهت بررسی کمیسیون پزشکی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران به حوزه فنی مدیریت تیم های ملی کشتی کشور ارائه نمایند . پس از تائید اولیه حوزه فنی یادشده ، بـررسـی و اعــلام نظر کمیسیون پزشکی فوق الذکر منوط به انجام مـعاینه حضوری از کشتی گیر ذیربط ، و بررسی مستندات مرتبط بوده ، و عدم حضور کشتی گیر مذکوردر کمیسیون پزشکی مورد نظر در زمان مقرر ، به منزله ی انصراف از حضور در رقابت های انتخابی مرحله نهایی تیم ملی قلمداد می شود .
  9-    به منظور قدردانی و حمایت از پذیرش میزبانی مسابقات قهرمانی کشور ، مسابقات عمومی (OPEN) و مسابقات انتخابی مرحله اول توسط هیات های استان ها، هر استان می تواند علاوه بر سهمیه مندرج در بخشنامه ذیربط ، یک تیم (در هر وزن یک کشتی گیر) بیش از سهمیه تعیین شده جهت حضور در رقابت های مذکور معرفی نماید .
       ب : انتخاب تیم ملی کشتی جوانان آزاد کشور: 
  حداقل هشت و حداکثر شانزده کشتی گیر واجد شرایط جهت شرکت در رقابت های انتخابی مرحله نهایی تیم ملی کشتی جوانان (آزاد) عبارتند از :
  1-    حداقل شش کشتی گیر برتر هر وزن(نفرات اول ، دوم ، سوم مشترک و پنجم مشترک) و حداکثر هشت کشتی گیر برتر هر وزن از آخرین رقابت های قهرمانی کشور جوانان
  2-    به کشتی گیران واجد شرایط جهت حضور در رقابت های انتخابی مرحله نهایی تیم ملی جوانان بر مبنای رده بندی تیمی استان ها از آخرین رقابت های قهرمانی کشور ذیربط بدین ترتیب سهمیه داده می شود :
  2-1    تیم اول کشور                              16 کشتی گیر
  2-2    تیم دوم کشور                                    12 کشتی گیر
  2-3    تیم سوم کشور                                8 کشتی گیر
  2-4    تیم چهارم کشور                           6 کشتی گیر
  2-5    تیم پنجم کشور                             4 کشتی گیر
  2-6    تیم ششم تا دهم                           2 کشتی گیر
  3    نفر اول هر وزن از آخرین رقابت های عمومی قهرمانی کشور جوانان .
  4    کشتی گیران مدال دار آخرین رقابت های جهانی جوانان و کشتی گیران صاحب مدال طلا از آخرین رقابت های آسیایی جوانان در صورت احراز شرایط سنی .
  توضیحات :   
  1-     دو کـشتی گـیر بـرتر هر وزن (فینالیست‌ها) در رقابت های مرحله نهایی انتخابی تیم ملی می باید حداکثر سه بار پی در پی با یکدیگر رقابت کنند. کشتی‌گیری که موفق به کسب دو پیروزی از سه مسابقه یاد شده گردد، کشتی گیر برتر انتخابی تیم ملی خواهد بود.
  2-    زمان برگزاری مسابقات انتخابی مرحله دوم تیم های ملی جوانان (اعم از آزاد) حداقل شصت روز پیش از مسابقات جهانی خواهد بود.
  3-    مبنای انتخاب کشتی گیران جهت حضور در مسابقات بین‌المللی داخلی و خارجی ، پیش از مرحله نهایی انتخابی تیم ملی جوانان (در رشته آزاد) ، نتایج حاصل از مسابقات قهرمانی کشور خواهد بود.
  4-    کشتی گیران اول تا ششم مرحله نهایی رقابت های انتخابی تیم ملی جوانان در هر وزن، به ترتیب تیم های اول تا ششم ملی در هر سال را تشکیل می دهند .
  5-     ضوابط و مقررات داوری در کلیه رقابت های تعیین شده در فرآیند انتخابی تیم ملی کشتی جوانان کشور بر مبنای ضوابط و مقررات جاری فیلا خواهد بود .
  6-    حضور کشتی گیران غیر بومی از تیم های استان ها غیر مرتبط در مسابقات قهرمانی کشور. مشمول جرائم نامه ابلاغی شماره 5458/264 مورخ 26/12/92 فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود .
  7-     تشخیص فنی کادر های فنی تیم های ملی کشتی آزاد کشتی کشور در رده سنی جوانان در خصوص تعیین تعداد کشتی گیر شرکت کننده در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی (حداقل هشت و حداکثر شانزده کشتی گیر) می باید به گونه ای باشد که قاعده "رده بندی" کشتی گیران از رقابت های "مبنا" نقض نشود .
  8-    کشتی گیران واجد شرایط جهت حضور در رقابت های انتخابی مرحله نهایی تیم ملی در صورت آسیب دیدگی می باید کلیه مدارک و مستندات پزشکی خود را پیش از انجام رقابت های مذکور به همراه تائیدیه هیات محترم کشتی استان ذیربط ، جهت بررسی کمیسیون پزشکی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران به حوزه فنی مدیریت تیم های ملی کشتی کشور ارائه نمایند . پس از تایید اولیه حوزه فنی یادشده ، بـررسـی و اعــلام نظر کمیسیون پزشکی فوق الذکر منوط به انجام مـعاینه حضوری از کشتی گیر ذیربط ، و بررسی مستندات مرتبط بوده ، و عدم حضور کشتی گیر مذکور در کمیسیون پزشکی مورد نظر در زمان مقرر ، به منزله ی انصراف از حضور در رقابت های انتخابی مرحله نهایی تیم ملی قلمداد می شود .
  9-    به منظور قدردانی و حمایت از پذیرش میزبانی مسابقات قهرمانی کشور ، مسابقات عمومی (OPEN) و مسابقات انتخابی مرحله اول توسط هیات های استان ها، هر استان می تواند علاوه بر سهمیه مندرج در بخشنامه ذیربط ، یک تیم (در هر وزن یک کشتی گیر) بیش از سهمیه تعیین شده جهت حضور در رقابت های مذکور معرفی نماید .
  ج : انتخاب تیم ملی کشتی بزرگسالان آزاد کشور: 
  حداقل هشت و حداکثر شانزده کشتی گیر واجد شرایط جهت شرکت در رقابت های انتخابی مرحله نهایی تیم ملی کشتی بزرگسالان (آزاد) عبارتند از :
  1-    حداقل دو و حداکثر هشت کشتی گیر برتر هر وزن از آخرین رقابت های قهرمانی کشور بزرگسالان
  2-    حداقل دو و حداکثر هشت کشتی گیر برتر هر وزن از آخرین رقابت های انتخابی مرحله اول بزرگسالان کشور
  کشتی گیران واجد شرایط جهت حضور در رقابت های انتخابی مرحله اول تیم ملی بزرگسالان  عبارتند از :
  2-1    تیم اول قهرمانی کشور                                           حداکثر 14 کشتی گیر
  2-2    تیم های دوم و سوم قهرمانی کشور                                حداکثر 11 کشتی گیر
  2-3    تیم های چهارم و پنجم و ششم قهرمانی کشور                 حداکثر 7 کشتی گیر
  2-4    تیم های هفتم و هشتم و نهم و دهم قهرمانی کشور           حداکثر 5 کشتی گیر
  2-5    کشتی گیران پنجم تا دهم برتر هر وزن از آخرین رقابت های قهرمانی کشور .
  2-6    حداکثر 6 استعداد برگزیده و برتر هر وزن بر مبنای ارزیابی کادر فنی از کارگاه های فنی .
  2-7    کشتی گیران شرکت کننده در آخرین رقابت های جهانی جوانان
  2-8    حضور نفر اول هر وزن از آخرین رقابت های عمومی قهرمانی کشور جوانان .
  2-9    حضور نفرات اول ، دوم و سوم هر وزن از آخرین رقابت های عمومی بزرگسالان کشور.
  2-10    کشتی گیران شرکت کننده در رقابت های جهانی که مدالی کسب نکرده اند.
  3-    کشتی گیران مدال دار از آخرین رقابت های جهانی بزرگسالان(مجارستان) .
  4-    کشتی گیران مدال دار از آخرین رقابت های جوانان جهان.
  5-    نفرات اول هر وزن از آخرین رقابت های عمومی بزرگسالان آزاد کشور .
  توضیحات :
  1-    دو کـشتی گـیر بـرتر هر وزن (فینالیست‌ها) در رقابت های مرحله نهایی انتخابی تیم ملی می باید حداکثر سه بار پی در پی با یکدیگر رقابت کنند. کشتی‌گیری که موفق به کسب دو پیروزی از سه مسابقه یاد شده گردد، کشتی گیر برتر انتخابی تیم ملی خواهد بود.
  2-    زمان برگزاری مسابقات انتخابی مرحله دوم تیم های ملی بزرگسالان (اعم از آزاد) حداقل شصت روز پیش از مسابقات جهانی خواهد بود.
  3-    کشتی گیران اول تا ششم مرحله نهایی رقابت های انتخابی تیم ملی بزرگسالان در هر وزن ، به ترتیب تیم های اول تا ششم ملی در هر سال را تشکیل می دهند .
  4-     ضوابط و مقررات داوری در کلیه رقابت های تعیین شده در فرآیند انتخابی تیم ملی کشتی بزرگسالان کشور بر مبنای ضوابط و مقررات جاری فیلا خواهد بود .
  5-    حضور کشتی گیران غیر بومی از تیم های استان ها غیر مرتبط در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی های مرحله اول بزرگسالان کشتی آزاد کشور . مشمول جرائم نامه ابلاغی شماره 5458/264 مورخ 26/12/19 فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود .
  6-     تشخیص فنی کادر های فنی تیم های ملی کشتی آزاد کشتی کشور در رده سنی بزرگسالان در خصوص تعیین تعداد کشتی گیر شرکت کننده در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی (حداقل هشت و حداکثر شانزده کشتی گیر) می باید به گونه ای باشد که قاعده "رده بندی" کشتی گیران از رقابت های "مبنا" نقض نشود .
  7-    کشتی گیران واجد شرایط جهت حضور در رقابت های انتخابی مرحله نهایی تیم ملی در صورت آسیب دیدگی می باید کلیه مدارک و مستندات پزشکی خود را پیش از انجام رقابت های مذکور به همراه تائیدیه هیات محترم کشتی استان ذیربط ، جهت بررسی کمیسیون پزشکی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران به حوزه فنی مدیریت تیم های ملی کشتی کشور ارائه نمایند . پس از تائید اولیه حوزه فنی یادشده ، بـررسـی و اعــلام نظر کمیسیون پزشکی فوق الذکر منوط به انجام مـعاینه حضوری از کشتی گیر ذیربط ، و بررسی مستندات مرتبط بوده ، و عدم حضور کشتی گیر مذکور در کمیسیون پزشکی مورد نظر در زمان مقرر ، به منزله ی انصراف از حضور در رقابت های انتخابی مرحله نهایی تیم ملی قلمداد می شود .
  8-    مبنای حضور کشتی گیران در "جام تختی" ، حداکثر 6 نفر برتر هر وزن از رقابت های قهرمانی کشور ، حداکثر نفرات اول تا سوم رقابت های عمومی کشور (بزرگسالان) ، و کشتی گیران شرکت کننده در آخرین رقابت های کشتی جوانان جهان ، و کشتی گیران ملی پوش در آخرین رقابت های جهانی بزرگسالان (بنابه تشخیص کادر فنی) خواهد بود.
  9-    مبنای انتخاب کشتی گیران جهت حضور در رقابت های "جام جهانی" بغیر از نفرات شرکت کننده در رقابت های جهانی 2013 بوداپست ، نتایج و عملکرد کشتی گیران ذیربط در "جام تختی" خواهد بود .
  10-    مبنای انتخاب کشتی گیران جهت حضور در رقابت های "آسیایی" ، نتایج و عملکرد کشتی گیران ذیربط در "جام تختی" ، و رقابت های جام جهانی (آزاد) خواهد بود .
  11-    مـبـنای اصـلی انتخاب کشتی گیران جهت حضور در رقابت های جهانی و بازی های آسیایی 2014 ، نتایج حاصل از رقابت های نهایی انتخابی تیم ملی می باشد.
  12-    به منظور قدردانی و حمایت از پذیرش میزبانی مسابقات قهرمانی کشور ، مسابقات عمومی (OPEN) و مسابقات انتخابی مرحله اول توسط هیات های استان ها، هر استان می تواند علاوه بر سهمیه مندرج در بخشنامه ذیربط ، یک تیم (در هر وزن یک کشتی گیر) بیش از سهمیه تعیین شده جهت حضور در رقابت های مذکور معرفی نماید .

  http://iwf.ir/lnks/36521/-.aspx