نسخه چاپی

از سوی حوزه مدیریت تیمهای ملی/فرآیند نهایی انتخاب تیم های ملی کشتی آزاد در تمامی رده های سنی اعلام شد

ملی پوش شدن تنها از راه شرکت در مسابقات انتخابی میسر است

 • ۱۰:۴۰ ۱۳۹۱/۱۲/۸
 • از سوی حوزه مدیریت تیمهای ملی،  فرآیند نهایی انتخاب تیم های ملی کشتی آزاد در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان اعلام شد.

  به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، بر اساس این طرح ملی پوش شدن برای رقابتهای جهانی و المپیک تنها از راه شرکت در مسابقات انتخابی میسر است.


  - فرآیند انتخاب تیم‌های ملی کشتی آزاد کشور (نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان) به شرح زیر است:
  الف‌ـ انتخاب تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان کشور: 
  1- برگزاری مسابقه قهرمانی کشور و انتخاب حداکثر هشت کشتی گیر برتر هر وزن جهت حضور در انتخابی مرحله دوم تیم ملی نوجوانان.
  توضیحات: کشتی گیران تیم ملی کشتی نوجوانان در مسابقات جهانی یا المپیک (المپیک نوجوانان) سال گذشته می‌توانند مازاد بر سهمیه متعارف و جاری استان‌ها در مسابقه قهرمانی کشور شرکت نمایند.
  2- برگزاری مسابقه انتخابی مرحله اول تیم ملی نوجوانان بر مبنای نتایج فردی کشتی گیران و تیمی استان‌ها در مسابقه قهرمانی کشور خواهد بود .
  2-1- حداکثر هشت کشتی گیر برتر هر وزن از مسابقه انتخابی مرحله اول تیم ملی ، در انتخابی مرحله دوم تیم ملی شرکت می‌کنند.
  2-2- در انتخابی مرحله اول تیم ملی نوجوانان، کشتی گیران رتبه های نهم و دهم مسابقه قهرمانی کشور در هر وزن، به علاوه کشتی گیرانی که مشمول سهمیه‌بندی حاصل از نتایج رده‌بندی تیم‌های استان‌ها در مسابقه قهرمانی کشور می‌باشند، شرکت می‌کنند. بر این اساس سهمیه تیم‌های اول ، دوم و سوم مسابقه قهرمانی کشور جهت شرکت در انتخابی مرحله اول تیم ملی هر تیم بیست کشتی گیر، تیم‌های چهارم ، پنجم و ششم هر تیم پانزده کشتی گیر، تیم‌های هفتم ، هشتم ، نهم و دهم هر تیم ده کشتی گیر، و سایر تیم‌ها هر کدام چهار کشتی گیر است.
  3- مسابقه انتخابی مرحله نهایی تیم ملی نوجوانان متشکل از (حداکثر) هشت کشتی گیر برتر مسابقه قهرمانی کشور، (حداکثر) هشت کشتی گیر برتر مسابقه انتخابی تیم ملی مرحله اول ، و کشتی گیران اول هر وزن از آخرین مسابقه بین المللی روز جهانی کودک (در صورت احراز شرایط سنی) می‌باشد.
  3-1- دو کـشتی گـیر بـرتر هرگروه (فینالیست‌ها) برای پوشیدن پیراهن تیم ملی می باید حداکثر سه بار پی در پی با یکدیگر رقابت کنند. کشتی‌گیری که موفق به کسب دو پیروزی از سه مسابقه یاد شده گردد، کشتی گیر منتخب تیم ملی خواهد بود.
  3-2- زمان برگزاری مسابقه انتخابی مرحله دوم تیم ملی نوجوانان حداقل شصت روز پیش از مسابقات جهانی خواهد بود.
  3-3- مبنای انتخاب کشتی گیران جهت حضور در مسابقات بین‌المللی داخلی و خارجی ، پیش از مرحله نهایی انتخابی تیم ملی ، نتایج حاصل از مسابقات قهرمانی کشور و سپس انتخابی مرحله اول تیم ملی خواهد بود.
  3-4- حضور کشتی‌گیران در مرحله نهایی مسابقات انتخابی تیم ملی نوجوانان ، خارج از مفاد بند سه از بخش الف فوق‌الذکر ممنوع می‌باشد.
  3-5- کشتی گیران اول تا ششم مرحله نهایی رقابت های انتخابی تیم ملی در هر وزن ، به ترتیب تیم های اول تا ششم ملی در هر سال را تشکیل می دهند .
  ب- انتخاب تیم‌ ملی کشتی آزاد جوانان کشور: 
  1- برگزاری مسابقه قهرمانی کشور و انتخاب حداکثر هشت کشتی گیر  برتر هر وزن جهت حضور مستقیم در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی جوانان.
  1-1- کشتی‌گیران تیم ملی کشتی جوانان شرکت کننده در آخرین مسابقه جهانی، همچنین کشتی‌گیران مدال‌آور آخرین مسابقه جهانی نوجوانان در صورت احراز شرایط سنی، می‌توانند مازاد بر سهمیه متعارف و جاری استان‌ها در مسابقه قهرمانی کشور شرکت نمایند.
  2- بـرگزاری مسابقه انتخابی مرحله اول تیم ملی جوانان بر مبنای نتایج فردی کشتی گیران و تیمی استان‌ها در مسابقه قهرمانی کشور خواهد بود.
  2-1- حداکثر هشت کشتی گیر برتر هر وزن از مسابقه انتخابی مرحله اول تیم ملی ، در انتخابی مرحله نهایی تیم ملی شرکت می‌کنند.
  2-2- در انتخابی مرحله اول تیم ملی جوانان، کشتی گیران رتبه های نهم و دهم مسابقه قهرمانی کشور در هر وزن، به علاوه کشتی گیرانی که مشمول سهمیه‌بندی حاصل از نتایج رده‌بندی تیم‌های استان‌ها در مسابقه قهرمانی کشور می‌باشند، شرکت می‌کنند. بر این اساس سهمیه تیم‌های اول ، دوم و سوم مسابقه قهرمانی کشور جهت شرکت در انتخابی مرحله اول تیم ملی هر تیم بیست کشتی گیر، تیم‌های چهارم ، پنجم و ششم هر تیم پانزده کشتی گیر، تیم‌های هفتم ، هشتم ، نهم و دهم هر تیم ده کشتی گیر، و سایر تیم‌ها هر کدام چهار کشتی گیر است.
  3- مسابقه انتخابی مرحله نهایی تیم ملی جوانان متشکل از (حداکثر) هشت کشتی گیر برتر مسابقه قهرمانی کشور، (حداکثر) هشت کشتی گیر برتر مسابقه انتخابی تیم ملی مرحله اول ، و کشتی گیران اول هر وزن از آخرین مسابقه بین المللی جام شاهد (در صورت احراز شرایط سنی) می‌باشد.
  3-1- دو کشتی گیر برتر هرگروه (فینالیست‌ها) برای پوشیدن پیراهن تیم ملی می باید حداکثر سه بار پی در پی با یکدیگر رقابت کنند. کشتی‌گیری که موفق به کسب دو پیروزی از سه مسابقه یاد شده گردد، کشتی گیر منتخب تیم ملی خواهد بود.
  3-2- زمان برگزاری مسابقه انتخابی تیم ملی جوانان حداقل شصت روز پیش از مسابقات جهانی خواهد بود.
  3-3- مبنای انتخاب کشتی گیران جهت حضور در مسابقات بین‌المللی داخلی و خارجی پیش از مرحله نهایی انتخابی تیم ملی ، نتایج حاصل از مسابقات قهرمانی کشور و سپس مرحله اول انتخابی تیم ملی جوانان خواهد بود.
  3-4- حضور کشتی‌گیران در مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان، خارج از مفاد بند سه از بخش ب فوق‌الذکر ممنوع می‌باشد.
  3-5- کشتی گیران اول تا ششم مرحله نهایی رقابت های انتخابی تیم ملی در هر وزن ، به ترتیب تیم های اول تا ششم ملی در هر سال را تشکیل می دهند .
  ج‌ـ انتخاب تیم‌های ملی کشتی آزاد بزرگسالان کشور: 
  1- برگزاری مسابقه قهرمانی کشور و انتخاب حداکثرهشت کشتی گیر برتر هر وزن جهت حضور مستقیم در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی بزرگسالان. کشتی‌گیران ذیل مجاز هستند مازاد بر سهمیه متعارف و جاری استان‌ها در مسابقه قهرمانی کشور شرکت کنند:
  - کشتی‌گیران تیم ملی کشتی بزرگسالان در آخرین مسابقات جهانی و المپیک.
  - کشتی‌گیران تیم ملی جوانان که در آخرین مسابقه جهانی موفق به کسب مدال شده‌اند.
  2- برگزاری رقابت های مقدماتی انتخابی تیم ملی میان 16 کشتی گیر برتر و منتخب امید ، و انتخاب حداکثر هشت کشتی گیر برتر از رقابت های مذکور ، جهت حضور در مرحله نهایی رقابت های انتخابی تیم ملی .
  2-1- انتخاب 16 کشتی گیر برتر و منتخب امید برمبنای عملکرد و نتایج حاصل از رقابت های فصلی میان کشتی گیران شرکت کننده در کارگاه های فنی(تیم های امید) و نیز ارزیابی مربیان تیم ملی و ناظران فنی ذیربط صورت می پذیرد .
  2-2- مبنای انتخاب حداکثر هشت کشتی گیر برتر رقابت های مقدماتی انتخابی تیم ملی ، نتایج حاصل از رقابتهای مذکور خواهد بود .
  3- مرحله نهایی مسابقه انتخابی تیم ملی بزرگسالان میان (حداکثر) هشت کشتی گیر برتر هر وزن از رقابت های مقدماتی تیم ملی ، (حداکثر) هشت کشتی گیر برتر هر وزن در مسابقه قهرمانی کشور ، به علاوه مدال آوران مسابقات المپیک یا جهانی سال قبل، همچنین حداکثر چهار کشتی گیر برتر هر وزن از آخرین مسابقات بین‌المللی "جام جهان پهلوان تختی" برگزار می‌گردد.
  3-1- دو کشتی گیر برتر هرگروه (فینالیست‌ها) برای پوشیدن پیراهن تیم ملی می‌باید حداکثر سه بار پی در پی با یکدیگر رقابت کنند. کشتی‌گیری که موفق به کسب دو پیروزی از سه مسابقه یاد شده گردد ، کشتی گیر برتر و منتخب تیم ملی خواهد بود.
  3-2- زمان برگزاری مسابقه انتخابی تیم ملی بزرگسالان حداقل شصت روز پیش از مسابقات المپیک یا جهانی خواهد بود.
  3-3- مبنای انتخاب کشتی گیران جهت حضور در مسابقات بین‌المللی داخلی و خارجی ، پیش از انتخابی تیم ملی، نتایج حاصل از مسابقات قهرمانی کشور و سپس مرحله مقدماتی انتخابی تیم ملی خواهد بود.
  3-4- حضور کشتی گیران در مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان، خارج از مفاد بند سه از بخش ج فوق‌الذکر ممنوع می‌باشد.
  3-5- کشتی گیران اول تا ششم مرحله نهایی رقابت های انتخابی تیم ملی در هر وزن ، به ترتیب تیم های اول تا ششم ملی در هر سال را تشکیل می دهند .
  د‌ـ بـه منظـور افـزایـش بـهره‌وری حـاصل از ایجاد رقابت میان کشتی‌گیران در رده‌های سنی مختلف در رشته‌ آزاد، از پائین ترین سطوح در شهرستان‌ها تا سطح ملی، انتخاب کشتی گیران برتر استان‌ها نیز می‌باید از طریق برگزاری مسابقه انتخابی درون استانی، بر مبنای ضوابط موضوعه و روند متعارف صورت پذیرد.
  هـ‌ـ به منظور رعایت شرایطی منصفانه در ارزیابی از رقابت میان استان‌های شرکت‌کننده در مسابقه قهرمانی کشور و کسب نتایج تیمی، در خصوص نتایج حاصل از حضور کشتی‌گیران مازاد بر سهمیه استان‌ها که می‌توانند به طور مستقیم در مسابقه قهرمانی کشور شرکت نمایند، صرفاً امتیاز کشتی گیر منتخب هر استان در هر وزن که پیش از مسابقات به طور رسمی توسط هیات کشتی ذیربط اعلام می شود ، محاسبه می‌گردد.
  وـ زمانبندی انجام مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در کشتی آزاد در سطوح سنی مختلف در این برنامه، همه ساله بر مبنای تقویم برگزاری مسابقات بین‌المللی فیلا، در قالب برنامه عملیاتی مشخص از سوی حوزه مدیریت تیم‌های ملی با همکاری و هماهنگی سایر واحدهای اجرایی ذیربط در فدراسیون کشتی حداکثر تا انتهای اسفندماه هر سال ارائه می‌گردد.
  ز – به منظور استفاده از تجربیات حاصل از حضور در رقابت های بین المللی کشتی در هر سال،و افزایش سطح قابلیت های فنی شش کشتی گیر برتر هر وزن (بند 3-5 از بخش ج) ، حضور کشتی گیران مذکور در رقابت های بین المللی کشتی ، بر مبنای طبقه بندی کیفی تورنمنت های بین المللی که توسط حوزه فنی مدیریت تیم های ملی کشتی آزاد اعلام می شود ، خواهد بود.

   

  http://iawf.ir/lnks/33029/-.aspx