• واحد روابط عمومی

   معرفی مسئول واحد

   • ۱۶:۵۳ ۱۳۸۸/۱۲/۱۸


    

    

    

   مسئول روابط عمومی: امیرحسین ندرلو

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   آدرس: تهران- ضلع غربی استادیوم آزادی- خانه کشتی- فدراسیون کشتی

   تلفن تماس: 02144716574

   نمابر: 02144714489


   سایت: www.iawf.ir

    


اتوماسیون اداری ژوبین