چرخه ی انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی برای مسابقات آسیایی و جهانی سال 2023 اعلام شد

سه شنبه ۳ آبان ۱۴۰۱ 10:32
نتایج و عملکرد کشتی گیران در این چرخه مبنای تصمیم گیری فنی در چرخه المپیک پاریس خواهد بود
عدم رعایت چرخه از سوی کشتی گیران حکم خروج از آن را خواهد داشت
چرخه ی انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا، بازی های آسیایی و قهرمانی جهان در سال 2023 اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، متن این چرخه به شرح زیر است:


بسمه تعالی

چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابت های قهرمانی بزرگسالان آسیا 2023، رقابت های بازی های آسیایی چین 2023 و رقابت های قهرمانی جهان 2023


ماده واحده:

مدیریت فدراسیون کشتی از روز آغاز به کار بر اجرای عدالت در نحوه ی انتخاب اعضای تیم های ملی اعتقاد داشته و در این راستا چرخه انتخابی تیم ملی کشتی تدوین شده است.
فدراسیون کشتی بر موضوع عدالت محوری اعتقاد راسخ دارد اما باورش این است که عدالت برای همه یکسان نیست، بلکه  هر فرد به اندازه میزان آورده اش دریافتی خواهد داشت. با این نگاه چرخه انتخابی تم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان برای حضور در رقابت های قهرمانی بزرگسالان آسیا 2023، رقابت های بازی های آسیایی چین 2023 و رقابت های قهرمانی جهان 2023 به شرح زیر اعلام می گردد:


ماده یک- نکات مورد تأکید کادر فنی:

بند 1- توجه به اینکه خروجی این چرخه، انتخاب نفرات ملی پوش جهت رقابت های ذکر شده در سال فنی 2023 خواهد بود، نتایج و عملکرد کشتی گیران در مسابقات ذکر شده، در چرخه  سال آینده جهت حضور در رقابت های المپیک 2024 مبنای تصمیم گیری فنی خواهد بود.    
بند 2- کشتی گیران ملی پوش اوزان دهگانه رقابت های جهانی 2022 صربستان ورود خود را از حضور در یک رقابت بین المللی (زمستان سال 1401) که با نظر کادر فنی تعیین می شود آغاز می کنند و در صورت عدم حضور در مسابقات بین المللی تعیین شده، از چرخه انتخابی تیم ملی خارج خواهند شد.   
بند 3- تمامی مدعیان پوشیدن دوبنده تیم‌ ملی به غیر از نفرات معاف شده شامل: ملی پوشان رقابت های قهرمانی جهان در سال 2022 صربستان و نفرات مدال آور رقابت های قهرمانی زیر 23 سال جهان 2022 اسپانیا، باید حضور فنی خود را از رقابت های قهرمانی کشور آغاز نمایند و در ادامه نیز ملزم به رعایت چرخه انتخابی خواهند بود. بدیهی است در غیر این صورت از چرخه انتخابی تیم ملی خارج شده و شانسی برای ملی پوش شدن نخواهند داشت.   
بند 4- اعضای تیم ‌ملی زیر ۲۳ سال برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا و جهان بر اساس این چرخه و چرخه انتخابی تیم ملی جوانان انتخاب خواهند شد.   
بند 5- با هدف بهره برداری از ظرفیت های فنی کشتی کشور، کشتی گیران مستعدی که در طی رقابت های قهرمانی کشور جوانان از سوی کادر فنی شناسایی شوند جهت ارزیابی به رقابت های بین المللی اعزام خواهند شد. در این راستا در صورت کسب نتایج مطلوب مجوز حضور در رقابت های جام تختی را کسب خواهند نمود.
بند 6- چنانچه کشتی‌گیری با مصدومیت مواجه شود، فقط تائید پزشک معتمد فدراسیون ملاک خواهد بود و کادر فنی پس از بررسی مستندات در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد کرد.


ماده 2- مراحل چرخه  انتخابی:   

چرخه  انتخابی تیم ملی برای حضور در رقابت های فوق الذکر شامل 5 مرحله و  به شرح زیر می باشد:   
مرحله اول: رقابت های قهرمانی کشور   
مرحله دوم: رقابت های بین المللی   
مرحله سوم: رقابت های قهرمانی بزرگسالان آسیا   
مرحله چهارم: قابت های بین المللی جام تختی
مرحله پنجم: مرحله نهایی


ماده 3- رقابت های قهرمانی کشور (مرحله اول):

بند 1: رقابت‌های قهرمانی کشور طی روزهای 30 آذر لغایت 2 دی ماه سال 1401، بدون ارفاق وزن برگزار و حضور تمامی نفرات واجد شرایط در این مسابقات الزامی است.   
تبصره ۱: ملی پوشان رقابت‌های جهانی ۲۰۲۲ صربستان و مدال آوران رقابت های جهانی زیر 23 سال 2022 اسپانیا، از حضور در این مسابقات معاف هستند.   
بند 2: کشتی‌گیرانی که مجوز حضور در رقابت‌های قهرمانی کشور را خواهند داشت:   
الف) ملی پوشان ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا، بازی‌های کشورهای اسلامی، قهرمانی جوانان جهان، جهانی زیر ۲۳ سال و دانشجویان جهان در سال 2022
ب) کشتی‌گیرانی که از سوی هیأت کشتی در قالب تیم استان‌ها (۳۱ استان) به مسابقات اعزام می‌شوند.   
ج: سهمیه استان‌ها:   
هر استان اجازه دارد با یک تیم کامل شامل ۱۰ کشتی‌گیر، در این رقابت‌ها حضور پیدا کند.   
تبصره: با توجه به این‌که استان‌های خوزستان، فارس، مازندران، قم و تهران در رقابت‌های جهانی 2022 صربستان نماینده داشته‌اند، علاوه بر یک تیم کامل، به این استان ها به شرح زیر سهمیه مازاد تعلق می گیرد:   
1-  خوزستان: 6 کشتی‌گیر   
2-  فارس: 6 کشتی‌گیر   
3- مازندران: 4 کشتی‌گیر
4- قم: 2 کشتی گیر
5- تهران: 2 کشتی گیر   

بند 3: خروجی مسابقات قهرمانی کشور   
الف) نفر اول ضمن کسب مجوز حضور مستقیم در جام تختی به همراه ملی پوشان رقابت های قهرمانی جهان 2022 صربستان که صاحب مدال نشدند و نفرات مدال آور رقابت های زیر 23 سال قهرمانی جهان 2022 اسپانیا به رقابت‌های بین المللی (بهمن 1401) اعزام خواهد شد. (نفرات اول اوزان دهگانه قهرمانی کشور، 7 ملی پوش بدون مدال صربستان، 6 مدال آور اسپانیا)
ب) نفرات دوم، سوم مشترک و پنجم مشترک مجوز حضور مستقیم در جام ‌تختی را به دست خواهند آورد.   
ج) پس از ارزیابی کمیته فنی مسابقات قهرمانی کشور،  به برخی از کشتی گیران حاضر در این مسابقات که عملکرد قابل قبولی داشتند، مجوز حضور در جام تختی داده خواهد شد.


ماده 4-  رقابت های بین المللی (مرحله دوم):

بند 1: رقابت‌های بین المللی که طی زمستان سال 1401 برگزار خواهند شد، ملاک خواهند بود.
بند 2: خروجی رقابت‌های بین المللی   
تبصره 1: بر اساس بخش الف، بند 3 ماده 3 چرخه، (کشتی گیران قید شده) در رقابت های بین المللی (بهمن 1401) حضور خواهند داشت. نفر برتر مجوز حضور در رقابت های قهرمانی آسیا را کسب خواهد نمود.
تبصره 2: کشتی گیران مدال آور رقابت های قهرمانی جهان 2022 صربستان (محمدرضا گرایی، هادی ساروی، امین میرزازاده) در یک رقابت بین المللی در زمستان سال 1401 شرکت خواهند نمود.   


ماده 5- رقابت های قهرمانی آسیا (مرحله سوم):

بند 1: رقابت‌های قهرمانی آسیا 8 لغایت 13 فروردین ماه 1402 برگزار خواهد شد.   
بند 2: با توجه به توضیحات ارائه شده در مورد نحوه انتخاب نفرات در اوزان دهگانه ( که در ادامه متن چرخه آمده است) کسب مدال در برخی اوزان، در انتخاب نفرات به  عنوان ملی پوش و یا راهیابی آن ها به مرحله نهایی انتخابی تیم ملی تأثیر مستقیم دارد.


ماده 6 - رقابت های بین المللی جام تختی (مرحله چهارم):

بند 1: رقابت های بین المللی جام تختی در دهه میانی اردیبهشت ماه 1402 با یک کیلوگرم ارفاق وزن برگزار می شود.   
بند 2: کشتی‌گیرانی که از حضور در این مرحله معاف هستند:   
الف) کشتی‌گیرانی که در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۲ صربستان به مدال رسیده‌اند. (3 نفر)   
ب) با توجه به توضیحات ارائه شده در مورد نحوه انتخاب نفرات در اوزان دهگانه (در ادامه متن چرخه)، با ارزیابی کادر فنی مدال آوران برخی از اوزان در رقابت های قهرمانی آسیا از حضور در جام تختی معاف خواهند بود.   
بند 3: کشتی‌گیرانی که مجوز حضور در این مرحله را دارند:   
الف) نفرات دوم، سوم مشترک، پنجم مشترک و نفرات منتخب کادر فنی در اوزان دهگانه رقابت های قهرمانی کشور
ب) کشتی‌گیرانی که در رقابت‌های قهرمانی آسیا 2023 به مدال نرسیده‌اند.   
ج) کشتی‌گیرانی که در مرحله دوم (رقابت های بین المللی بهمن ماه) چرخه انتخابی تیم ‌ملی موفق به کسب مجوز حضور در رقابت های قهرمانی آسیا 2023 نشده اند.     
د) امید آرامی نماینده وزن 60 کیلوگرم تیم کشتی فرنگی زیر 23 سال در رقابت های جهانی اسپانیا 2022
بند 4: خروجی رقابت‌های بین المللی جام‌تختی   
نفر اول این رقابت‌ها به مرحله نهایی انتخابی تیم ‌ملی راه پیدا خواهد.   
تبصره: با توجه به اینکه قبل از مسابقات بین المللی کشتی جام تختی، کلیه نفرات در رقابت های مختلف محک خورده اند، اگر دارنده مدال طلای جام تختی، عملکردش در این رقابت ها در ارزیابی که از سوی کادر فنی بعمل خواهد آمد مثبت و قابل قبول باشد، ملی پوش این وزن می شود.


ماده 7- مرحله نهایی (مرحله پنجم):

بند 1: مرحله نهایی انتخابی تیم ملی نیمه دوم خرداد ماه 1402 برگزار می شود.   
بند 2: این رقابت‌ها یا به صورت دیدارهای رو در رو یا اعزام به یک رقابت بین المللی برگزار خواهد شد. (در توضیحات اوزان دهگانه که در ادامه همین مطلب قابل مشاهده است، به صورت مفصل و کامل در این خصوص شرح داده شده است.)


ماده 8 - توضیحات در مورد اوزان دهگانه:

الف - اوزان 55، 60، 63، 72، 77، 82 و 87 کیلوگرم   

چرخه انتخابی تیم ‌ملی در این اوزان به شرح زیر تعریف شده است:   
بند 1: کشتی گیران ملی پوش اوزان فوق در رقابت های قهرمانی جهان 2022 صربستان و نفرات مدال آور رقابت های زیر 23 سال جهان از حضور در رقابت های قهرمانی کشور معاف می باشند.   
بند 2: نفرات اول اوزان دهگانه رقابت‌های قهرمانی کشور به همراه نفرات قید شده در بند 1 ماده 8، در رقابت های بین المللی (بهمن 1401) حضور خواهند داشت. نفر برتر مجوز حضور در رقابت های قهرمانی آسیا را کسب خواهد نمود.   
حالت اول- اگر نفر منتخب این اوزان بتواند در رقابت‌های قهرمانی آسیا به مدال برسد، از حضور در جام ‌تختی معاف خواهد شد و جواز حضور در مرحله پایانی انتخابی تیم ‌ملی را به دست خواهد آورد و اگر قرار باشد مرحله نهایی انتخابی تیم‌ ملی در ایران برگزار شود، دارنده مدال رقابت های قهرمانی آسیا در سال ۲۰۲۳ با قهرمان جام‌ تختی مبارزه رو در رو خواهد داشت که اگر مدال آور قهرمانی آسیا در 1 کشتی از ۳ مبارزه برنده شود، ملی‌پوش خواهد شد، اما قهرمان جام ‌تختی برای رسیدن به دوبنده تیم ‌ملی باید به 2 پیروزی از 3 مبارزه دست پیدا کند.
تبصره: اگر دارنده مدال آسیا، عملکردش در این رقابت ها در ارزیابی که از سوی کادر فنی بعمل خواهد آمد مثبت و قابل قبول باشد، ملی پوش این وزن می شود.

حالت دوم- اگر نفر منتخب این اوزان در رقابت‌های قهرمانی آسیا به مدال دست پیدا نکنند، باید در جام تختی حضور پیدا کنند که در این حالت با توجه به اینکه تمامی مدعیان حضور دارند، اگر در جام‌ تختی به مدال طلا برسد، به عنوان ملی‌پوش معرفی خواهد شد. در غیر این صورت کشتی گیری که در جام تختی به مدال طلا می رسد، با ارزیابی کادر فنی ملی پوش این وزن خواهد شد
تبصره 1: اگر نفر اول جام تختی غیر ایرانی باشد، ۳ نفر (دارنده مدال نقره و برنز مشترک) به مرحله نهایی انتخابی تیم‌ ملی راه پیدا می کنند، در صورتی‌که قرار باشد رقابت‌های مرحله نهایی انتخابی تیم ‌ملی در داخل کشور برگزار شود، به صورت دوره‌ای خواهد بود.
تبصره 2: اگر نفرات اول و دوم جام تختی کشتی‌گیران غیر ایرانی باشند و جایگاه سوم به دو کشتی‌گیر ایرانی برسد، در این صورت به هر دو کشتی‌گیر مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم‌ ملی داده خواهد شد.   

ب: اوزان 67، 97 و 130 کیلوگرم

با توجه به‌ کسب مدال مسابقات جهانی ۲۰۲۲ صربستان توسط محمدرضا گرایی، محمدهادی ساروی و امین میرزازاده چرخه انتخابی تیم ‌ملی در این اوزان به شرح زیر تعریف شده است:   
بند 1- مدال آوران رقابت های مذکور از رقابت های قهرمانی کشور و جام تختی معاف هستند.   
بند 2- مدال آوران مورد اشاره مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ‌ملی را دارند، اما شرط حضورشان در این مرحله، شرکت در یک رقابت بین المللی (زمستان سال 1401) با نظر کادر فنی است.   
حالت اول- اگر نفر اول مسابقات قهرمانی کشور در این اوزان بتواند در رقابت‌های قهرمانی آسیا نیز به مدال طلا برسد، از حضور در جام‌ تختی معاف خواهند شد و به همراه نفر اول جام تختی (در صورتی‌که ایرانی باشد) جواز حضور در مرحله پایانی انتخابی تیم‌ ملی را به دست خواهند آورد و در مرحله نهایی انتخابی تیم‌ ملی برنده این دو کشتی‌گیر به مصاف کشتی گیران مدنظر خواهند رفت که در این مرحله محمدرضا گرایی، محمدهادی ساروی و امین میرزازاده با یک پیروزی به دوبنده تیم ‌ملی خواهند رسید؛ اما حریف هایشان برای ملی‌ پوش شدن باید به 2 پیروزی از 3 مبارزه دست پیدا کنند.   
حالت دوم- اگر ملی‌پوش این اوزان در رقابت‌های قهرمانی آسیا به مدال نقره و برنز برسند، فقط در صورتی‌که در جام تختی به مدال طلا برسند، مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم‌ ملی را کسب خواهند کرد و در مرحله نهایی انتخابی تیم‌ ملی در صورتی‌که محمدرضا گرایی، محمدهادی ساروی و امین میرزازاده در 1 مبارزه از 3 دیدار برنده شود، دوبنده تیم‌ ملی را به دست خواهند آورد، اما حریف هایشان برای ملی‌پوش شدن باید به 2 پیروزی از 3 مبارزه دست پیدا کنند.   
حالت سوم- اگر ملی‌پوش این اوزان در رقابت‌های قهرمانی آسیا به هیچ مدالی دست پیدا نکنند و در جام ‌تختی هم عنوان قهرمانی را به دست نیاورند، از حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ‌ملی محروم خواهند شد و فقط نفر اول جام تختی (در صورتی‌که ایرانی باشد) به مرحله نهایی انتخابی تیم ‌ملی راه پیدا خواهد کرد و در مرحله نهایی انتخابی تیم‌ ملی در صورتی‌که محمدرضا گرایی، محمدهادی ساروی و امین میرزازاده در 1 مبارزه از 3 دیدار برنده شود، دوبنده تیم ‌ملی را به دست خواهند آورد، اما حریف هایشان برای ملی‌پوش شدن باید به 2 پیروزی از 3 مبارزه دست پیدا کند.   
تبصره: با توجه به نزدیکی بازی های آسیایی و رقابت های قهرمانی جهان در سال 2023 برای انتخاب ملی پوش دوم در صورتی که نفرات دوم و سوم مشترک ایرانی باشند مجوز حضور در مرحله نهایی به 3 کشتی گیر داده می شود که در این مرحله کشتی گیران به صورت دوره ای با هم رقابت می نمایند که نفر اول به عنوان ملی پوش دوم انتخاب می شود.   
حالت چهارم- اگر نماینده کشورمان در رقابت‌های قهرمانی آسیا به مدال طلا دست پیدا نکند و در جام‌ تختی هم عنوان قهرمانی به کشتی‌گیر غیر ایرانی برسد، به هیچ کشتی‌گیری مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ‌ملی داده نخواهد شد و محمدرضا گرایی، محمدهادی ساروی و امین میرزازاده به عنوان ملی ‌پوشان این اوزان معرفی خواهند شد.   

ماده 9- توضیحات پایانی:

بند 1- این احتمال وجود دارد که با صلاحدید کادر فنی کشتی گیران منتخب در مرحله نهایی به جای رقابت در داخل کشور، به یک رقابت بین المللی اعزام شوند و کشتی گیری که بهترین نتیجه را کسب کند، به عنوان ملی پوش انتخاب شود.
بند 2- پس از پایان چرخه انتخابی تیم  ملی و اجرای تمامی شرایط اعلام شده در اوزان دهگانه، کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی با توجه به اهمیت و ارجحیت رقابت های جهانی و بازی های آسیایی اسامی نفرات منتخب جهت حضور در این دو رقابت را اعلام می نماید.
بند 3- با توجه به اعزام تیم های ملی به دو رقابت بازی های آسیایی و جهانی در سال 2023 این احتمال وجود دارد که به هر نحوی (شرایط پیش بینی نشده) خروجی چرخه به مشخص شدن نفر برتر ختم نشود که در این صورت کادر فنی پس از بررسی نتایج سایر کشتی گیران در چرخه نظر خود را اعلام خواهد کرد.
بند 4- کادر فنی تیم  ملی کشتی فرنگی تأکید ویژه ای بر روی رعایت نظم و انضباط و مسائل اخلاقی در اردوها و مسابقات دارد و  بر این اساس در مورد کشتی گیرانی که این موارد را رعایت نکرده و مشارکت و انگیزه لازم را در انجام تمرینات ندارد، تصمیم گیری لازم به عمل می آید و قطعاً این موضوع تأثیر مستقیم در انتخاب کشتی گیران برای حضور در رقابت های پیش رو دارد.

برچسب ها :

جدید ترین اخبار فدراسیون

تمرین تیم ملی کشتی آزاد جوانان به میزبانی استان سمنان (گزارش تصویری)
آغاز اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان در شهر ری
برگزاری مسابقات چندجانبه کشتی آزاد و فرنگی به میزبانی استان کردستان
پایان لیگ کشتی آزاد و فرنگی نونهالان استان تهران با معرفی تیم های برتر
هشتمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان - تنکابن (گزارش تصویری 6)
هشتمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان - تنکابن (گزارش تصویری 5)
کلیپی از تمرینات تیم ملی کشتی آزاد جوانان در سمنان
تمرین دومیدانی و هوازی تیم ملی کشتی آزاد جوانان به میزبانی سمنان (گزارش تصویری)
هشتمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان - تنکابن
هشتمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان - تنکابن
هشتمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان - تنکابن
هشتمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان - تنکابن
هشتمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان - تنکابن
هشتمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان - تنکابن (گزارش تصویری 4)