• مرحله نهایی جشنواره کشتی آزاد خردسالان کشور- آبادان

   تهران بعنوان قهرمانی رسید
   نفرات و تیم های برتر مشخص شدند

   • ۲۰:۴۵ ۱۳۹۷/۸/۲۸

   تیم تهران بعنوان قهرمانی مرحله نهایی جشنواره کشتی آزاد خردسالان دست یافت.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، مرحله نهایی جشنواره کشتی آزاد خردسالان امروز (دوشنبه) در دو بخش انفرادی و اجرای فنون تیمی در سالن کوثر شهر آبادان برگزار شد. در پایان این رقابت ها تیم های تهران، مازندران و خراسان رضوی به ترتیب با 164، 162 و 111 امتیاز اول تا سوم شدند.

   رده بندی تیم ها در اجرای فنون نیز به شرح زیر است: 1- آذربایجان غربی 83 امتیاز 2- مازندران 80 امتیاز 3- تهران 77 امتیاز 4- اصفهان 76 امتیاز 5- مرکزی 75 امتیاز 6- توابع تهران 73 امتیاز 7- البرز 71 امتیاز 8- خراسان رضوی 58 امتیاز 9- کرمانشاه 56 امتیاز 10- خوزستان 55 امتیاز

   نتایج انفرادی و تیمی این مسابقات به شرح زیر است:
                                                                                                                                                                                                                                                                
   اوزانمقام اولمقام دوممقام سوممقام سوممقام پنجممقام پنجممقام هفتممقام هشتممقام نهممقام دهم
   32محمدمهدی لاغریحسین فرجیمحمدمهدی هیودیامیرحسین علیزادهابوالفضل عموزادهسیدمهدی سادات
   مازندرانهمدانتهرانخراسان شمالیآذربایجان شرقیگلستان
   35ادریس بوربورمحمدامین لطفیامیرمحمد گرجیابراهیم الهیحسین کارونیامیرمهدی نجاتی زادهامیر ابراهیم امامیامیرحسین مرادیمهدی نقدیامیرحسین نباتی
   تهرانالبرزهمدانمازندرانخوزستانلرستانسمنانهرمزگاناصفهانزنجان
   38محمدرضا اسدیسینا خلیلیمبین قربانیعلی اصغر تاتعرشیا مدنیامیررضا دوستیعلی کشاورزعلیرضا عجمیمحمد قهرمانیعلی اکبر یوسف پور
   تهرانمازندرانتوابع تهرانهرمزگانگیلانزنجانفارسکرمانشاهفارسکرمان
   41آریا مقدسیسعید پروانهامیرمهدی مقدمارشاد شفیعی فردامیررضا چشمه نوشیسعید فاتحیرضا حمیدی پورامیرسالار شیخ شعاعیامیررضا شریعت زادهسجاد پیردایه
   لرستانتوابع تهرانخراسان رضویتهرانکرمانشاهآذربایجان شرقیفارسکرمانهرمزگانلرستان
   44علی آقاییابوالفضل حسینیمحمدرضا باخدامحمدمهدی ممیوندامیرعرفان جهانی نوینرضا حسن زادهآرین مرادیسروش جمشیدی زادهعرفان طاهر خانیمحمد دریابر
   تهرانمازندرانمازندرانلرستانهمدانخراسان رضویکرمانشاهمرکزیالبرزخوزستان
   48امیرسیف فیض الهیحسین محمدنژادمحمدجواد رستمیمحمد حیدریمهدی شایستهنوید زارعیپارسا فخراییسیدمحمدمهدی خوش نیتارشیا سیراییعلیرضا محمدی
   همدانتوابع تهرانقزوینزنجانخراسان رضویخوزستانمازندرانمرکزیالبرزخوزستان
   52امیرعباس دارابیحسین حق زادهعرفان سنچولیسیدپوریا رضاییمحمدمهدی صحراییسیدمجتبی اشرنینعرفا عباسیحسام ابراهیمی ورملهمعین کاظمیعلی پورولی
   همدانالبرزگلستانمازندرانخوزستانتوابع تهرانآذربایجان شرقیتهرانخراسان رضویفارس
   57مهدی پاک نهادسجاد اسماعیل زادهسینا محمدیمحمد امین داراییرسول تازیکیعرفان جهانیمهدی عسگریمحمدمهدی بهمنیرضا هماییمهدی محبی دهنوی
   مازندراناصفهانلرستانتهرانخراسان رضویتوابع تهرانچهارمحال وبختیاریخوزستانمرکزیاصفهان
   62بهنام اکبریسیاوش روستاییمحمدامین رضاییمانی سیاررسول نظریمانی خوشدلهومن بهزاد پورمحمد احمدیمحمدطاها پاپیفردین ملاح
   خراسان رضویالبرزگلستانتوابع تهرانزنجانگیلانلرستانکرمانشاهکرمانبوشهر
   68ابوالفضل فضیلتنوید محمدپورمحمدجواد مظفریامیررضا جعفریاسماعیل صادقی لویهجواد حسن پورامیرشاهین درویش علیعبدالرضا عابدین زادهسیدنیما قریشیابوالفضل فیروزفر
   فارساردبیلمرکزیتهرانتهرانگلستانمازندرانکرمانگیلانسمنان
   75عزت اله تنکابنیاشکان بهادریعباس عزیزیمتین رستمیآرمان محمدتختیعلی غفاریعلی زارع کاریزیمحمدمتین رضاییصالح رمضان پورنیما طاهری
   مازندرانخراسان رضویخوزستانکرمانشاهآذربایجان غربیهمدانتهرانخوزستانکرمانتوابع
   85حسین دلاورامیربهادر خرمیسیدمحمدمهدی مهدی زادهشایان محمدیامیررضا پرتوامیرحسین محرابیسبحان ناصح احدیابوالفضل قدمیماهان فلاحعلیرضا نصاری
   مرکزیلرستانخراسان رضویتهرانتوابع تهرانکرمانالرزقمگیلانخوزستان
   مقام تیمیتهرانمازندرانخراسان رضویهمدانتوابع تهرانلرستانالبرزخوزستانمرکزیگلستان
   1641621111071049382595849


   نتایج کامل این مسابقات در لینک زیر به صورت فایل PDF قابل دریافت است:


اتوماسیون اداری ژوبین