• از سوی کمیته لیگ فدراسیون کشتی

   برنامه رقابت های لیگ دسته یک باشگاه های کشتی کشور اعلام شد
   آغاز مسابقات کشتی آزاد از روز 6 اردیبهشت ماه

   • ۸:۱۷ ۱۳۹۷/۲/۳
   کمیته لیگ فدارسیون کشتی، برنامه رقابت های لیگ دسته یک باشگاه های کشتی کشور اعلام کرد.
   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت های لیگ دسته یک کشتی آزاد و فرنگی باشگاه های کشور از روز 6 اردیبهشت ماه آغاز می شود.
   کمیته لیگ فدراسیون کشتی، برنامه دورهای رفت و برگشت این مسابقات به شرح زیر اعلام کرد:
    

   برنامه دور رفت مسابقات کشتی آزاد لیگ دسته اول کشور سال 1397

   گروه A : هفته اول گروه B : هفته اول

   روز

   تاریخ

   نام تیمها

   میزبان

    

   روز

   تاریخ

   نام تیمها

   میزبان

   پنجشنبه

   6/2/97

   هیات کشتی بابل ( میزبان )پتروشیمی بهشهر ( مهمان)

   بابل

   پنجشنبه

   6/2/97

   استراحت

    

   هیات کشتی آ.شرقی ( میزبان ) هیات کشتی بندرگز ( مهمان )

   تبریز

   استراحت

    

   هیات کشتی بابلسر استراحت

      

   گروه A : هفته دوم گروه B : هفته دوم

   پنجشنبه

   13/2/97

   هیات کشتی بابلسر (میزبان ) آ.شرقی ( مهمان )

   بابلسر

    

   پنجشنبه

   13/2/97

   شهرداری مشهد ( میزبان ) شهر بی نقطه ساری ( مهمان)

   مشهد

   هیات کشتی بندرگز(میزبان ) هیات کشتی بابل ( مهمان )

   بندرگز

   راه و شهر سازی گلستان ( میزبان ) شهدای پازوار امیر کلا (مهمان)

   گرگان

   پتروشیمی بهشهر - استراحت

      

   گروه : A هفته سوم گروه B : هفته سوم

   پنجشنبه

   27/2/97

   پتروشیمی بهشهر ( میزبان ) هیات کشتی بندرگز ( مهمان )

   بهشهر

    

   پنجشنبه

   27/2/97

   استراحت

    

   هیات کشتی بابلسر (میزبان ) هیات کشتی بابل ( مهمان )

   بابلسر

   استراحت

    

   آ.شرقی استراحت

      

   گروه A : هفته چهارم گروه B : هفته چهارم

   روز

   تاریخ

   نام تیمها

   میزبان

    

   روز

   تاریخ

   نام تیمها

   میزبان

   پنج شنبه

   3/3/97

   هیات کشتی آ.شرقی ( میزبان ) هیات کشتی بابل ( مهمان )

   تبریز

   پنج شنبه

   3/3/97

   شهدای پازوار امیر کلا (میزبان ) شهرداری مشهد ( مهمان )

   امیرکلا

   پتروشیمی بهشهر ( میزبان ) هیات کشتی بابلسر (مهمان )

   بهشهر

   شهر بی نقطه ساری ( میزبان ) راه و شهر سازی گلستان ( مهمان )

   ساری

   هیات کشتی بندرگز - استراحت

      

   گروه A : هفته پنجم گروه B : هفته پنجم

   پنجشنبه

   10/3/97

   هیات کشتی بندرگز ( میزبان ) هیات کشتی بابلسر ( مهمان )

   بندر گز

    

   پنجشنبه

   10/3/97

   شهرداری مشهد ( میزبان) راه و شهر سازی گلستان ( مهمان )

   مشهد

   پتروشیمی بهشهر (میزبان ) هیات کشتی آ.شرقی (مهمان )

   بهشهر

   شهدای پازوار امیر کلا (میزبان ) شهر بی نقطه ساری ( میزبان )

   امیر کلا

   هیات کشتی بابل - استراحت

      

    

    

   برنامه دور برگشت مسابقات کشتی آزاد لیگ دسته اول کشور سال 1397

   گروه A : هفته اول گروه B : هفته اول

   روز

   تاریخ

   نام تیمها

   میزبان

    

   روز

   تاریخ

   نام تیمها

   میزبان

   چهارشنبه

   23/3/97

   پتروشیمی بهشهر ( میزبان) هیات کشتی بابل ( مهمان)

   بهشهر

   چهارشنبه

   23/3/97

   استراحت

    

   هیات کشتی بندرگز ( میزبان )هیات کشتی آ.شرقی ( مهمان

   بندرگز

   استراحت

    

   هیات کشتی بابلسر استراحت

      

   گروه A : هفته دوم گروه B : هفته دوم

   پنجشنبه

   31/3/97

   آ.شرقی ( میزبان )هیات کشتی بابلسر (مهمان )

   تبریز

    

   پنجشنبه

   31/3/97

   شهر بی نقطه ساری ( میزبان)شهرداری مشهد ( مهمان)

   ساری

   هیات کشتی بابل ( میزبان )هیات کشتی بندرگز(مهمان)

   بابل

   شهدای پازوار امیر کلا (میزبان)راه و شهر سازی گلستان ( مهمان )

   امیرکلا

   پتروشیمی بهشهر - استراحت

      

   گروه : A هفته سوم گروه B : هفته سوم

   پنجشنبه

   7/4/97

   هیات کشتی بندرگز ( میزبان )پتروشیمی بهشهر ( مهمان)

   بندرگز

    

   پنج شنبه

   7/4/97

   شهرداری مشهد ( میزبان ) شهدای پازوار امیر کلا (مهمان )

   مشهد

   هیات کشتی بابل ( میزبان )هیات کشتی بابلسر (مهمان )

   بابل

   شهر بی نقطه ساری ( میزبان ) راه و شهر سازی گلستان ( مهمان )

   ساری

   آ.شرقی استراحت

      

   گروه A : هفته چهارم گروه B : هفته چهارم

   روز

   تاریخ

   نام تیمها

   میزبان

    

   روز

   تاریخ

   نام تیمها

   میزبان

   پنج شنبه

   14/4/97

   هیات کشتی بابل ( میزبان)هیات کشتی آ.شرقی ( میهمان)

   بابل

   پنج شنبه

   14/4/97

   استراحت

    

   هیات کشتی بابلسر (میزبان)پتروشیمی بهشهر ( مهمان)

   بابلسر

   استراحت

    

   هیات کشتی بندرگز - استراحت

      

   گروه A : هفته پنجم گروه B : هفته پنجم

   پنجشنبه

   21/4/97

   هیات کشتی بابلسر ( میزبان)هیات کشتی بندرگز ( مهمان )

   بابلسر

    

   پنجشنبه

   21/4/97

   راه و شهر سازی گلستان ( میزبان) شهرداری مشهد ( مهمان)

   گرگان

   هیات کشتی آ.شرقی (میزبان)پتروشیمی بهشهر (مهمان)

   تبریز

   شهر بی نقطه ساری ( میزبان )شهدای پازوار امیر کلا (مهمان)

   ساری

   هیات کشتی بابل - استراحت

      

    

   نیمه نهایی و فینال روز پنج شنبه مورخ 28/04/1397

   برنامه دور رفت از مسابقات کشتی فرنگی لیگ دسته اول کشور سال 1397

   گروه A : هفته اول گروه B : هفته اول

   روز

   تاریخ

   نام تیمها

   میزبان

    

   روز

   تاریخ

   نام تیمها

   میزبان

   پنجشنبه

   13/2/97

   شهرداری اردبیل ( میزبان ) رضا پویش اهواز ( مهمان )

   اردبیل

   پنجشنبه

   13/2/97

   آنذان ایذه ( میزبان ) شهرداری مشهد ( مهمان )

   ایذه

   سید بابل استراحت استراحت

    

   هیات کشتی آمل استراحت

    
        

   گروه A : هفته دوم گروه B : هفته دوم

   پنجشنبه

   27/2/97

   سید بابل ( میزبان ) شهرداری اردبیل ( مهمان )

   بابل

    

   پنجشنبه

   27/2/97

   شهرداری مشهد ( میزبان )هیات کشتی آمل ( مهمان )

   مشهد

   رضا پویش اهواز استراحت

    

   آنذان ایذه - استراحت

    

   مصادف با اول ماه مبارک رمضان

    

   مصادف با اول ماه مبارک رمضان

   گروه : A هفته سوم گروه B : هفته سوم

   پنجشنبه

   10/3/97

   رضا پویش اهواز ( میزبان ) سید بابل ( ممهمان )

   اهواز

    

   پنجشنبه

   10/3/97

   هیات کشتی آمل ( میزبان )آنذان ایذه ( مهمان )

   آمل

   شهرداری اردبیل - استراحت

    

   شهرداری مشهد استراحت

    

   مصادف با 8 ماه مبارک رمضان

    

   مصادف با 8 ماه مبارک رمضان

   برنامه دور برگشت از مسابقات کشتی فرنگی لیگ دسته اول کشور سال 1397

   گروه A : هفته اول گروه B : هفته اول

   روز

   تاریخ

   نام تیمها

   میزبان

    

   روز

   تاریخ

   نام تیمها

   میزبان

   چهارشنبه

   23/3/97

   رضا پویش اهواز ( میزبان ) شهرداری اردبیل( مهمان)

   اهواز

   چهارشنبه

   23/3/97

   شهرداری مشهد ( میزبان ) آنذان ایذه ( مهمان )

   مشهد

   سید بابل - استراحت

    

   هیات کشتی آمل - استراحت

    

   مصادف با 28 ماه مبارک رمضان

    

   مصادف با اول ماه مبارک رمضان

   گروه A : هفته دوم گروه B : هفته دوم

   پنجشنبه

   31/3/97

   شهرداری اردبیل ( میزبان)سید بابل ( مهمان

   اردبیل

    

   پنجشنبه

   31/3/97

   هیات کشتی آمل ( میزبان ) با شهرداری مشهد ( میزبان )

   آمل

   رضا پویش اهواز - استراحت

    

   آنذان ایذه استراحت

    
        

   گروه : A هفته سوم گروه B : هفته سوم

   پنجشنبه

   7/4/97

   سید بابل ( میزبان ) رضا پویش اهواز ( مهمان )

   بابل

    

   پنجشنبه

   7/4/97

   آنذان ایذه ( میزبان ) با هیات کشتی آمل ( مهمان )

   ایذه

   شهرداری اردبیل استراحت

    

   شهرداری مشهد - استراحت

    
        

   نیمه نهایی و فینال روز پنج شنبه مورخ 21/04/1397اتوماسیون اداری ژوبین