• از سوی فدراسیون کشتی

   شیوه نامه چگونگی انتخاب و شرح وظایف کمیسیون داوران هیأت های کشتی اعلام شد

   • ۹:۱۰ ۱۳۹۷/۱/۲۲
   شیوه نامه چگونگی انتخاب و شرح وظایف کمیسیون داوران هیأت  کشتی استان های سراسر کشور اعلام شد.

   به گزارش روابط عمومی فدارسیون کشتی، متن این شیوه نامه به شرح زیر است:


   « شیوه نامه چگونگی انتخاب و شرح وظایف کمیسیون  داوران هیأت  کشتی استان های سراسر کشور »

    فدراسیون کشتی با هدف ضرورت نظم پذیری و مدیریت بهینه کلیه فعالیت های حوزه داوری در راستای هماهنگی بیشتر کمیسیون های داوران استانها با کمیسیون داوران فدراسیون و به جهت حفظ و ارتقاء جایگاه داوران و توسعه کمی و کیفی عملکرد داوران در سطوح ملی و بین المللی شیوه نامه چگونگی انتخاب و شرح وظایف کمیسیون های داوران هیأت های کشتی استانها را به شرح ذیل اعلام می دارد :
   الف)مجمع داوران هیأت کشتی استانها
   به منظور بهره مندی از خرد جمعی و امکان استفاده از تجربیات جامعه داوران کشتی استان، "مجمع داوران کشتی استانها" با مشخصات ذیل تشکیل می شود :
    1- شاخص های اعضای واجد شرایط مجمع داوران کشتی استان :
   اعضای واجد شرایط جهت عضویت در مجمع داوران کشتی استانها عبارت است از :
   1-1-کلیه داوران(غیر بازنشسته) دارای درجه بین‌المللی و کلیه داوران فعال ملی که نام آنان در بولتن سالیانه کمیسیون داوران فدراسیون درج شده است.
   1-2- روسای اسبق کمیسیون داوران هیأت کشتی استان مربوطه (اعم از بازنشسته و غیر بازنشسته)
   1-3- سه نفر از روسای هیات  کشتی شهرستان های استان، به نمایندگی از سوی کلیه هیات  کشتی شهرستان ها به انتخاب هیات های مذکور(سوابق داوری روسای یاد شده در انتخاب نمایندگان پیشنهادی هیات ها مورد تاکید خواهد بود).
   1-4- روسای کمیسیون‌های داوران هیات  کشتی شهرستان های استان مربوطه
   تبصره : تقاضای نامزدی داورانی که دارای دو حکم جریمه از سوی کمیته انضباطی فدراسیون/هیات باشند، میسر نخواهد بود.
   2- چگونگی فعالیت مجمع داوران :
   2-1- مجمع داوران  با اعلام رسمی رئیس هیأت کشتی استان حداقل هر سال یکبار تشکیل جلسه خواهد داد .
   2-2- رئیس هیأت به عنوان رئیس مجمع مسئولیت اداره‌ی مجمع یادشده را بر عهده دارد .
   2-3- دبیر هیأت کشتی مسئولیت هماهنگی و تشکیل جلسات مجمع داوران در زمان های مقرر ، و نیز گزارش حضور و غیاب اعضای مجمع و نیز تنظیم صورتجلسات را در هر جلسه برعهده دارد. زمان و مکان مجمع یادشده حداقل یک هفته پیش از آغاز جلسه به اعضای مجمع اطلاع داده خواهد شد .
   2-4- کلیه تصمیمات «مجمع داوران کشتی استان» پس از تایید رئیس هیأت قابل اجرا خواهد بود.
   3- شرح وظایف مجمع داوران کشتی استانها :
   3-1- بررسی و اعلام نظر در خصوص سیاست‌های حوزه داوری استان مربوطه (پیشنهادی کمیسیون داوران هیأت کشتی استان)
   3-2- ارائه پیشنهاد به رئیس هیأت برای ارتقاء شرایط کمی و کیفی حوزه داوری کشتی استان .
   3-3- بررسی و اعلام نظر درباره پیشنهادات ارائه شده از سوی رئیس هیأت .
   3-4- حضور در انتخابات کمیسیون داوران استان مربوطه و انتخاب اعضای کمیسیون.
   ب) شاخص های اعضاء واجد شرایط ، چگونگی انتخاب ، فعالیت و شرح وظایف " کمیسیون داوران استان ها"
   1- کمیسیون داوران کشتی استان ها متشکل از:
   1-1-     پنج نفر عضو اصلی (2 نفر از داوران آزاد فرنگی- یک نفر از داوران ملی، 2 نفر از داوران رشته های سنتی آقایان و بانوان) و 4 نفر عضو علی البدل(1 نفر داوران آزاد و فرنگی)- یک نفر داور ملی- دو نفر رشته های سنتی آقایان و بانوان)
   1-2- نماینده رسمی هیأت(رئیس یا نایب رئیس یا دبیر).
   1-3- رئیس کمیسیون داوران کشتی استان(به انتخاب و معرفی رئیس هیأت از میان داوران فعال واجد شرایط بند دوم از این بخش).
   1-4- دبیر کمیسیون داوران کشتی استان به پیشنهاد رئیس کمیسیون و تایید اعضای کمیسیون داوران انتخاب خواهد شد.
   1-5- رئیس واحد آموزش استان.
   2-شاخص های اعضای واجد شرایط کمیسیون داوران کشتی استان :
   اعضای واجد شرایط برای احراز جایگاه عضویت در «کمیسیون داوران کشتی استان» عبارت است از :
   2-1- داوران بین‌المللی(غیر بازنشسته) در کلیه درجات.
   2-2- روسای اسبق کمیسیون داوران هیأت کشتی استان مربوطه  ( غیربازنشسته).
   2-3- داوران درجات ممتاز ویژه، ممتاز و یک ملی فعال.
   تبصره : ضمن تاکید بر رعایت ضابطه عدم بکارگیری داوران بین المللی بازنشسته، بعنوان رئیس کمیسیون داوران استان ها، استان هایی که صرفا یک داور بین المللی دارا هستند، یا داور بین المللی ندارند، تا زمان افزایش تعداد داوران ایشان، به حداقل دو داور بین المللی، می توانند برای گزینش رئیس کمیسیون داوران(در صورت لزوم با تاکید بر اولویت داور بین المللی)، از میان تک داور بین المللی آن استان، و داوران ممتاز ویژه و یا ممتاز ملی واجد شرایط، بر مبنای دستورالعمل ملاک عمل انتخاب نمایند.
   3-  چگونگی انتخاب کمیسیون داوران کشتی استانها :
   3-1- هیأت کشتی استان با دعوت از اعضای واجد شرایط"مجمع داوران کشتی استان" و اعلام دستور جلسه رسمی انتخابات "کمیسیون داوران کشتی استان" را تشکیل می‌دهد. کلیه افراد واجد شرایط مفاد بند "دو" از بخش "ب" این آیین‌نامه می‌توانند نامزد عضویت در "کمیسیون داوران کشتی استان"  باشند. داوران واجد شرایط و متقاضی عضویت در "کمیسیون داوران کشتی استان"، می‌باید شخصا و به صورت کتبی اعلام نامزدی نموده و مستندات مبتنی بر وجوب شرایط لازم(مفاد بند دو از بخش ب این آیین‌نامه) خود را حداکثر چهار روز مانده به تشکیل مجمع برگزاری انتخابات به دبیر هیأت کشتی استان اعلام ‌کنند. دبیر هیأت بر مبنای مفاد این آیین‌نامه، نامزدهای واجد شرایط را 48 ساعت پیش از زمان آغاز مجمع ذیربط به هیأت های کشتی شهرستان های مربوطه اعلام خواهد کرد.
   3-2- "کمیسیون داوران کشتی استان" بر مبنای رای کتبی هریک از اعضای مجمع، به 9 نفر از نامزدهای مورد نظر شامل(5 نفر اول اعضای اصلی و 4 نفر بعدی اعضای علی‌البدل)، تشکیل می‌شود. آراء مخدوش و یا آرایی که بیش از 9 نفر اعلام اسامی کرده باشند، مورد قبول نخواهد بود.
   3-3- درصورت برابری آراء اعضاء علی البدل با یکدیگر و یا با نفرات منتخب بعدی، رتبه بندی افراد منتخب مذکور که دارای تعداد آراء یکسان می باشند، از طریق انتخابات جدید میان نفرات ذیربط انجام خواهد شد.
    4- چگونگی فعالیت کمیسیون داوران کشتی استانها :
   4-1- زمان فعالیت اعضای کمیسیون داوران کشتی استان برای مدت دوسال فنی بوده و پس از اتمام زمان مذکور ، زمان فعالیت آنان حداکثر تا یک سال دیگر با ابلاغ رئیس هیأت قابل تمدید خواهد بود. رئیس هیأت می تواند در صورت تشخیص نسبت به تغییر اعضای کمیسیون داوران، در طی دوره ی فعالیت، و یا پس از اتمام آن، اقدام کند. حداکثر زمان فعالیت برای اعضای کمیسیون داوران، از زمان برگزاری انتخابات، سه سال خواهد بود.
   4-2- کمیسیون داوران موظف است در هر ماه حداقل یک جلسه عادی برگزار کند. جلسات فوق العاده بنابه ضرورت با اعلام رئیس کمیسیون داوران  به رئیس هیأت، و یا بنا به تشخیص رئیس هیأت برگزار خواهد شد.
   4-3-کلیه پیشنهادات کمیسیون داوران می باید در قالب فرمتی مشخص، به تائید اعضای حاضر در جلسات کمیسیون داوران برسد.
   4-4- جلسات کمیسیون داوران با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت خواهد داشت.  
   4-5- درصورتی که اعضای کمیسیون داوران، برای ارائه پیشنهاد درباره یک موضوع به اجماع لازم نرسند، اکثریت آراء اعضاء ، تعیین کننده خواهد بود. در شرایط برابری آراء درباره  یک موضوع، رای نماینده‌ی رسمی هیأت(رئیس، نایب رئیس یا دبیر) تعیین کننده خواهد بود.
   4-6- دبیر کمیسیون داوران مسئولیت هماهنگی تشکیل جلسات کمیسیون داوران، همچنین ارائه گزارش حضور و غیاب اعضاء کمیسیون، و نیز تنظیم صورتجلسات را، در هر جلسه بر عهده دارد.
   4-7- در صورت غیبت غیر موجه بیش از 3 جلسه هر عضو از اعضای کمیسیون داوران، در زمان فعالیت مقرر ، با نظر رئیس هیأت عضویت ایشان از کمیسیون مذکور لغو می شود.  
   4-8- درصورت عدم امکان ادامه همکاری هریک از اعضای کمیسیون داوران(به هردلیل)، اعضای علی‌البدل به ترتیب با ابلاغ رئیس هیأت حداکثر طی مدت دو هفته جایگزین خواهند شد.
   4-9- صاحبان رای در کمیسیون داوران هیأت کشتی عبارتند از : اعضای اصلی کمیسیون داوران، نماینده رسمی هیأت کشتی(رئیس یا نایب رئیس یا دبیر)، رئیس کمیسیون داوران، و دبیر کمیسیون داوران.
   4-10- رئیس کمیسیون داوران از میان داوران واجد شرایط فعال بند دوم از بخش "ب" این شیوه نامه بوسیله رئیس هیأت انتخاب و معرفی می‌شود.
   4-11- دبیر کمیسیون داوران استان از میان داوران فعال استان با پیشنهاد رئیس کمیسیون و تایید اعضای کمیسیون انتخاب می‌شود.
   4-12- اعضای منتخب کمیسیون داوران اعم از اصلی و علی‌البدل مشاوران امین رئیس هیأت در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری در  امر داوری کشتی در استان خواهند بود.
   5- شرح وظایف کمیسیون داوران هیأت کشتی استان :
   5-1- بررسی و اعلام نظر درباره ی اهداف، راهبردها، سیاست ها ، و برنامه های حوزه‌ی داوری استان(پیشنهاد شده از سوی رئیس کمیسیون داوران کشتی استان مربوطه).
   5-2- بررسی و اعلام نظر درباره چگونگی گزینش داوران برای قضاوت در کلیه رقابت‌های درون استانی اجرای بخشنامه ها و آئین نامه های مرتبط در امر داوری.
   5-3- بررسی کلیه پیشنهادات ارائه شده از سوی رئیس کمیسیون داوران و یا ارائه پیشنهاد به رئیس کمیسیون مذکور برای :
   1-ارتقاء جایگاه و ساماندهی شرایط داوری کشتی استان.
   2-توسعه و تعمیم داوری کشتی استان.
   3-فرآیند کشف – جذب – پرورش استعدادهای داوری.
   5-4- تایید برنامه سالانه آموزشی، رفاهی، اقتصادی کمیسیون داوران(ارائه پیشنهاد توسط رئیس کمیسیون).
   5-5- تایید بودجه سالانه کمیسیون داوران بهمراه راهکارهای مدیریت هزینه‌های داوری(ارائه پیشنهاد توسط رئیس کمیسیون).
   5-6- کلیه تصمیمات کمیسیون داوران پس از تایید رئیس هیأت قابل اجرا خواهد بود.
   5-7- رئیس کمیسیون داوران هیأت کشتی موظف است در چارچوب راهبردها، سیاستها و برنامه‌های مورد تایید "کمیسیون داوران کشتی کشور" فعالیت‌های اجرایی کمیسیون یاد شده را تنظیم کند.
   5-8- بررسی و اعلام نظر نسبت به کلیه درخواست های داوران بین المللی و ملی استان مربوطه.


اتوماسیون اداری ژوبین