• پس از جهانی شدن کشتی کلاسیک بانوان

   قوانین و مقررات داوری کشتی کلاسیک بانوان از سوی اتحادیه جهانی کشتی اعلام شد

   • ۷:۳۷ ۱۳۹۶/۸/۱۹
   پس از جهانی شدن کشتی کلاسیک بانوان، قوانین و مقررات داوری مورد تایید اتحادیه جهانی از سوی فدراسیون کشتی اعلام شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، قوانین و مقررات داوری کشتی کلاسیک که بروی سایت "اتحادیه جهانی کشتی" قرار گرفته است به شرح زیر می باشد:

   1- لباس کشتی گیر عبارت است از :
   الف: لباس بادی (قرمز- آبی ) که از دو تیکه شامل شلوار رکاب دار و بالا تنه آستین دار، تشکیل شده است، و کلاه بادی که به لباس بادی آستین دار متصل بوده و کاملا موهای سررا پوشش می دهد.
   ب: بلوزو شلوارک ( قرمز- آبی) مناسب.
   ج: گوشبند استاندارد کشتی، که فاقد هرگونه فلز و یا جسم سخت بوده و بروی کلاه بادی بسته می شود تا ضمن مراقبت از سر و گوشهای کشتی گیر ، موجب نگه داشتن و ثبات کلاه بادی می گردد.
   د:کفش استاندارد کشتی.
   تبصره: نحوه طراحی لباس کشتی ،محل استقرار علامت اختصاری و پرچم کشورها، ونیز شیوه انجام تبلیغات اسپانسرها بر روی لباس مذکور مطابق ضوابط اتحادیه جهانی خواهد بود.
   2-  تایم کشتی درهر مسابقه، یک تایم سه دقیقه ای خواهد بود .
   3- اگر یکی از کشتی گیران در منطقه اصلی تشک، زودتردر حالت خطر قرار گیرد پل و یا زاویه شانه و پشتش فاصله ای کمتر از 90 درجه با تشک داشته ودر این حالت سه ثانیه مکث داشته باشد، با ضربه فنی بازنده کشتی خواهد بود (مجری یا مدافع). در شرایطی که هریک از کشتی گیران در حالت خطر قرار گیرد، داور وسط با سه حرکت دست،  3 ثانیه را شمارش میکند و پس از تایید قاضی و رییس تشک، ضربه فنی را اعلام مینماید.
   4- اگر قبل از مکث 3 ثانیه در حالت خطر، کشتی گیری ضربه فنی شود بازنده کشتی خواهد بود.
   5- زمانی که یک کشتی گیر در حالت خطر قرار می گیرد، داور بلافاصله شروع به شمارش می نماید و در صورتی که کشتی گیر در حالت خطر قرارگرفته، ضربه فنی شود ،و یا از حالت خطر خارج شود، داور امتیاز قطعی فن را اعلام می دارد.
   6- هر فنی که منجر به پل رفتن حریف توسط مجری شود و متعاقب آن به مدت 3 ثانیه حریف بر روی پل یا حالت خطر باقی بماند، ضربه فنی محسوب می شود. فنونی  که از حالت سرپا اجرا می شود، اگر حریف در منطقه اصلی تشک به پل برود، 4 امتیازداشته و فقط  در شرایطی که مجری موفق شود حریفش را 3 ثانیه در حالت خطر نگه دارد، و یا ضربه فنی نماید پایان کشتی توسط داور، با تایید رییس تشک  اعلام  می شود. اما اگر در اثر اجرای فن، حریف روی هوا چرخش داشته باشد و به پل نرود و در حالت خاک فرود بیاید، تنها دو امتیاز به مجری تعلق می گیرد و کشتی ادامه پیدا خواهد کرد.
   7- اگر کشتی گیر، در منطقه ایمنی تشک، در موقعیت خطر قرار گیرد، در صورتی که شروع فن  در حالت خاک بوده باشد،  فقط  دو امتیاز به مجری فن تعلق می گیرد و کشتی در وسط تشک، در حالت  سرپا ادامه  خواهد داشت. اما اگر در حالت سرپا مجری حریف را در خارج از تشک به پل ببرد، 4 امتیاز دریافت کرده و کشتی در وسط تشک در حالت سر پا ادامه خواهد یافت.  
   8-  فرار از فن و فرار از تشک، با اخطار برای مدافع و یک امتیاز برای مجری، همراه خواهد بود.
   9- فرار از فن و فرار از تشک، اگر در حالت سرپا انجام شود، علاوه بر  اخطار برای مدافع، و یک امتیاز برای کشتی گیر مجر ، کشتی در وسط تشک در حالت سر پا ادامه خواهد یافت. اما اگر در حالت خاک، فرار از فن و فرار از تشک صورت گیرد، علاوه بر اخطار برای مدافع و1 امتیاز برای مجری، ادامه کشتی در حالت خاک خواهد بود.  
   10- اختلاف امتیاز برای پایان کشتی 5 امتیاز می باشد.
   11- امتیازات فنون: یک ، دو و چهار امتیاز خواهد بود.
   الف: خاک کردن حریف 2 امتیاز
    ب:  بیرون رفتن پا یک امتیاز
    ج- در صورتی که اجرای فن مجری ، منجر به کسب امتیاز شود، و بلافاصله پس از کسب امتیاز بدلیل بدلکاری توسط مدافع خاک شود، یک امتیاز از دست خواهد داد.
   د- کلیه فنونی که منجر به پل رفتن حریف شود، در صورتی که  در شرایط پل، حریف کمتر از 3 ثانیه مکث داشته باشد، 2 و یا 4 امتیاز برای مجری فن به همراه خواهد داشت.
   تبصره1: کلیه فنونی که مجری برای به پل کشیدن حریف، ابتدا خود در موقیعت پل قرار می گیرد و (کمتر از 3 ثانیه ) و سپس حریف را به پل می کشد، 2 یا 4 امتیاز برای مجری به همراه خواهد داشت . (در این شرایط مجری امتیازی از دست نخواهد داد، مثل اجرای فن بارانداز)
   تبصره 2: در صورتی که اجرای فن مجری، با بدلکاری حریف همراه شده و کشتی گیر مجری، 3 ثانیه  بر روی پل مکث داشته باشد، مکث کشتی گیر مجری ضربه فنی محسوب شده و کشتی به نفع کشتی گیر بدلکار خاتمه می یابد.
   تبصره 3: در صورتی که کشتی گیر مجری  و بدلکار، هر دو همزمان بر روی پل 3 ثانیه مکث داشته باشند، کشتی به نفع کشتی گیری که آخرین اجرای فن را داشته با ضربه فنی خاتمه خواهد یافت.


اتوماسیون اداری ژوبین