• پس از تصویب در سمینار روسای هیأت های کشتی

   فرآیند انتخاب تیم های ملی کشتی در سال فنی 97-96 اعلام شد

   • ۱۵:۱۸ ۱۳۹۶/۷/۱۱
   فرآیند انتخاب تیم های ملی کشتی در سال فنی 97-96 پس از تصویب در جلسه امروز (سه شنبه) روسای هیأت های کشتی اعلام شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، متن این فرآیند به شرح زیر است:


   فرآیند انتخاب تیم‌های ملی کشتی آزاد ، فرنگی ، و کشتی های سنتی (بانوان و آقایان) کشور
   در سال فنی 97– 96

   الف: کشتی آزاد و فرنگی رده سنی نونهالان

   1 -  نفرات مجاز جهت شرکت در مسابقه انتخابی تیم‌های ملی نونهالان آزاد و فرنگی عبارتند از:
   اعضای تیم ملی کشتی نونهالان برای شرکت در مسابقات آسیایی ،بر مبنای نتایج حاصله از آخرین مسابقات قهرمانی کشور این رده سنی انتخاب خواهند شد.
   2-کشتی گیران مجاز به شرکت در رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام روز کودک در قالب چهار تیم منتخب ملی، از سوی کادرفنی ذیربط از جمع کشتی گیران زیر انتخاب می شوند، عبارتند از:
   1-1- چهار  نفر  برتر هر وزن از آخرین رقابت های قهرمانی کشور نونهالان .
   1-2- کشتی گیران نوجوانی که در رقابت های انتخابی تیم ملی نوجوانان سال 1396 کشور،  عناوین اول تا ششم را کسب نموده اند و به لحاظ سنی هنوز در سال 2017 ، در موقعیت سنی نونهالان قرار دارند.
   تبصره: در صورت ضرورت ، استفاده از کشتی گیران رده پنجم قهرمانی کشور نونهالان به بعد، در هر وزن، مشروط به رعایت قاعده رده بندی کشوری خواهد بود.
   3- تاکید بر ملاحظات رفتاری و توجه به سلامت کشتی گیران نونهال
   بنا به تاکید اعضای شوراهای کشتی فرنگی و آزاد، چنانچه ملاحظه شود ،کشتی گیران نونهال ، با کاهش وزن بیش از 2کیلوگرم در مسابقات داخلی- ملی مواجه هستند،ویا برخورد فیزیکی و رفتار غیر منطقی از سوی مربیان ذیربط مواجه شوند ،مربی مربوطه توبیخ و به کمیته انضباطی معرفی گردد.

   ب: کشتی آزاد و فرنگی رده سنی نوجوانان

   1- نفرات مجاز جهت شرکت در مسابقه انتخابی تیم‌های ملی نوجوانان ، در هر وزن ، در کشتی های آزاد و فرنگی عبارتند از:
   1-1- کشتی گیران صاحب مدال جهانی در سال 2017 در رده سنی نوجوانان، در صورت احراز شرایط سنی  لازم.
   1-2- نفرات اول تا سوم رده بندی انفرادی در هر وزن ، در رده سنی نوجوانان  از آخرین مسابقات قهرمانی کشور گروه الف.
   1-3- نفرات اول و دوم رده بندی انفرادی در هر وزن ، در رده سنی نوجوانان از آخرین مسابقات قهرمانی کشور گروه ب.
   1-4- نفرات اول رده بندی انفرادی در هر وزن ، در رده سنی نوجوانان از آخرین مسابقات قهرمانی کشور گروه ج.
   1-5- در صورت احراز شرایط سنی نفرات اول هر وزن از آخرین مسابقات قهرمانی آموزشگاههای کشتی کشور.
   1-6- نفرات اول تا سوم هر وزن از رقابت های عمومی کشوری (OPEN) در رده های سنی نوجوانان.
   1-7- نفرات اول از آخرین رقابت های قهرمانی کشور کشتی پهلوانی در رده های سنی نوجوانان در صورت احراز شرایط سنی لازم ، در رده سنی ذیربط در رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد یا فرنگی مربوطه.
   1-8- استان های اول تا سوم رقابت های قهرمانی کشور در گروه الف به ترتیب سه ، دو و یک کشتی گیر علاوه بر سایر نفرات واجد شرایط در رقابت های انتخابی تیم ملی در رده های سنی نوجوانان در رشته های آزاد و فرنگی  بعنوان سهمیه ویژه خواهند داشت.
   2-کشتی گیران مجاز به شرکت در رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگـی جـام یـادگار امام (ره) در رده سنـی نوجوانان که در قالب سه تیم منتـخب ملـی ایران از سـوی کـادر های فنـی ذیربط معرفی می شوند، عبارتند از :
   2-1- دو تیم منتخب ملی ایران بر مبنای نتایج حاصل از آخرین مسابقات انتخابی تیم ملی نوجوانان.
   2-2- یک تیم منتخب به نام تیم توسعه کشتی ایران متشکل از نفرات اول تا سوم رده بندی انفرادی در هر وزن، از آخرین مسابقات قهرمانی کشور گروه ب، و نفرات اول و دوم رده بندی انفرادی در هر وزن، از آخرین مسابقات قهرمانی کشور گروه ج.(انتخاب کادر فنی باید بگونه ای باشد که حداقل 4 کشتی گیر منتخب تیم توسعه از کشتی گیران گروه ج باشد.)

   ج: کشتی آزاد و فرنگی رده سنی جوانان

   1- نفرات مجاز جهت شرکت در مسابقه انتخابی تیم‌های ملی جوانان در هر وزن ، در کشتی های آزاد و فرنگی عبارتند از:
   1- کشتی گیران صاحب مدال جهانی در سال 2017 در رده سنی جوانان، در صورت احراز شرایط سنی  لازم.
   2- کشتی گیران صاحب مدال جهانی در سال 2017 در رده سنی  نوجوانان، در رشته کشتی ذیربط، در صورت احراز شرایط سنی.
   3- نفرات اول تا سوم رده بندی انفرادی در هر وزن، در رده سنی جوانان از آخرین مسابقات قهرمانی کشور گروه الف .
   4- نفرات اول و دوم رده بندی انفرادی در هر وزن ، در رده سنی جوانان از آخرین مسابقات قهرمانی کشور گروه ب.
   5- نفرات اول رده بندی انفرادی در هر وزن ، در رده سنی جوانان از آخرین مسابقات قهرمانی کشور گروه ج.
   6- نفرات اول تا سوم هر وزن از رقابت های عمومی کشوری (OPEN) در رده سنی جوانان  .
   7- نفرات اول از آخرین رقابت های قهرمانی کشور کشتی پهلوانی در رده سنی جوانان در صورت احراز شرایط سنی لازم ، در رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد یا فرنگی مربوطه.
   8- استان های اول تا سوم رقابت های قهرمانی کشور در گروه الف به ترتیب سه ، دو و یک کشتی گیر علاوه بر سایر نفرات واجد شرایط در رقابت های انتخابی تیم ملی در رده های سنی جوانان در رشته های آزاد و فرنگی  بعنوان سهمیه ویژه خواهند داشت.
   2- کشتی گیران مجاز به شرکت در رقابـت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جـام شـاهد در رده سـنی جـوانان کـه در قالب سه تیـم مـنتـخب ملـی ایـران از سوی کـادر های فنی ذیربط انتخاب و معرفی می شوند،عبارتنداز :

   2-1- دو تیم منتخب ملی ایران (تیم های اول و دوم) متشکل از میان کشتی گیران تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی اعزامی به آخرین رقابت های جهانی در صورت احراز شرایط سنی، نفرات اول تا سوم رده بندی انفرادی در هر وزن ، از آخرین مسابقات قهرمانی کشور گروه الف  .
   2-2- 2-یک تیم منتخب به نام تیم توسعه کشتی ایران متشکل از میان نفرات اول تا سوم رده بندی انفرادی در هر وزن، از آخرین مسابقات قهرمانی کشور گروه ب، و نفرات اول و دوم رده بندی انفرادی در هر وزن، از آخرین مسابقات قهرمانی کشور گروه ج. (انتخاب کادر فنی باید بگونه ای باشد که حداقل 4 کشتی گیر منتخب تیم توسعه از کشتی گیران گروه ج باشد.)
   تبصره : در صورت عدم حضور تیمی از استان میزبان در مسابقات جام شاهد، یک تیم متشکل از نفرات اول قهرمانی کشوری گروه ب ، و یک تیم متشکل از نفرات اول قهرمانی کشوری گروه ج، در رقابت های جام شاهد حضور خواهند داشت .


   د: کشتی آزاد و فرنگی رده سنی بزرگسالان

   1-نفرات مجاز جهت شرکت در رقابت های انتخابی تیم ملی مرحله اول بزرگسالان در هر وزن در کشتی های آزاد و فرنگی عبارتند از :
   1- کشتی گیران صاحب مدال از مسابقات جهانی جوانان و امید( غیر از طلا) در سال 2017 .
   2- سه نفر برتر هر وزن از آخرین مسابقات قهرمانی بزرگسالان کشتی کشور گروه الف.
   3- دو نفر برتر هر وزن از آخرین مسابقات قهرمانی بزرگسالان کشتی کشور گروه ب.
   4- نفر برتر هر وزن از آخرین مسابقات قهرمانی بزرگسالان کشتی کشور گروه ج.
   5- سه نفر برتر هر وزن از رقابت های عمومی کشور (اپن) در رده سنی بزرگسالان.
   6- اعضای فاقد مدال تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان کشور در مسابقات جهانی 2017 فرانسه که دارای عملکرد مورد تایید شورای فنی تیم های ملی کشتی ذیربط باشند(به پیشنهاد سرمربی و اعلام نظر شورای فنی).
   7- نفرات اول از آخرین رقابت های قهرمانی کشور کشتی پهلوانی در رده سنی بزرگسالان.
   8- استان های اول تا سوم رقابت های قهرمانی کشور در گروه الف به ترتیب سه ، دو و یک کشتی گیر علاوه بر سایر نفرات واجد شرایط در رقابت های انتخابی مرحله اول تیم ملی در رده سنی بزرگسالان در رشته های آزاد و فرنگی  بعنوان سهمیه ویژه خواهند داشت.
   9- کشتی گیران صاحب مدال طلا از مسابقات بازی های ایندورگیم .
   2-نفرات مجاز جهت شرکت در رقابت های انتخابی مرحله نهایی بزرگسالان در هر وزن در کشتی های آزاد و فرنگی عبارتند از :
   1- کشتی گیران صاحب مدال از مسابقات المپیک برزیل در سال 2016 .
   2- کشتی گیران صاحب مدال از مسابقات جهانی فرانسه در سال 2017.
   3- کشتی گیران صاحب مدال طلا از مسابقات امید ها و جوانان جهان در سال 2017 .
   4- چهارکشتی گیر آزاد برتر هر وزن از رقابت های انتخابی تیم ملی مرحله اول و سه کشتی گیر فرنگی برتر هر وزن از رقابت های انتخابی تیم ملی مرحله اول.
   5- کشتی گیران شرکت کننده در رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی 2018.
   3-کشتی گیران مجاز به شرکت در رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام جهان پهلوان تختی در رده سنی بزرگسالان از میان کشتی گیران واجد شرایط ذیل خواهند بود:

   با توجه به اینکه مقرر گردید سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی از سال 2018 اجرا شود و به احتمال قوی مسابقات بین المللی جهان پهلوان تختی یکی از تورنمنت های مرتبط با سیستم رنکینگ مذکور می باشد ، رقابت ها در جام تختی بصورت انفرادی بوده و تعداد کشتی گیران شرکت کننده در رقابت های مذکور، بر مبنای ضوابط اعلامی اتحادیه جهانی کشتی خوهد بود .
   3- مبنای انتخابی تیم های ملی کشتی فرنگی وآزاد بزرگسالان ایران از سوی کادر فنی ذیربط،در رقابت های قهرمانی آسیا و جام جهانی کشتی فرنگی در سال 2018 عبارتند است از:
   3-1- سابقه مدال آوری در رقابت های جهانی 2017 فرانسه
   3-2- سابقه مدال آوری در مسابقات جهانی امید 2017  (زیر 23 سال).
   3-3- عملکرد و نتایج کشتی گیران در رقابتهای جام بین المللی تختی 2018
   3-4- سابقه مدال آوری در مسابقات جوانان جهانی سال 2017 فنلاند
   5-4- سابقه کسب مدال طلا در بازیهای داخل سالن آسیا – اقیانوسیه ( ایندورگیم) خواهد بود.

   هـ)  کشتی های سنتی بانوان
   1)کشتی گیران مجاز به شرکت در مسابقات انتخابی تیم ملی رشته های کشتی سنتی (بانوان )در رده سنی بزرگسالان عبارتند از:
   کشتی های سنتی بانوان : آلیش( آزاد و کلاسیک )– گراپلینگ
   1. نفرات اول تا ششم در هر وزن از آخرین مسابقات قهرمانی کشور در کشتی ذیربط.
   2. کشتی گیران صاحب مدال از رقابت های قهرمانی جهان  و بازیهای داخل سالن آسیا – اقیانوسیه (ایندور گیم)2017 در کشتی سنتی ذیربط.
   تبصره:رشته های که علاوه برمسابقات قهرمانی کشور، رقابت های قهرمانی عمومی(open) کشور را نیز دارا هستند، نفرات اول تا چهارم قهرمانی کشور، و نفرات اول تا چهارم رقابتهای عمومی (open)کشور ، بعلاوه کشتی گیران صاحب مدال  از رقابت های قهرمانی جهان و بازیهای  داخل سالن آسیا – اقیانوسیه ( ایندورگیم ) در سال 2017، انتخابی تیم ملی را برگزار خواهند کرد.
   2) کشتی گیران مجاز به شرکت در مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی کلاسیک بانوان در رده سنی  بزرگسالان عبارتند از:
   1. نفرات اول تا چهارم در هر وزن از آخرین مسابقات قهرمانی کشور.
   2. نفرات اول تا چهارم در هر وزن از آخرین مسابقات عمومی کشور (open).

   و)کشتی های سنتی آقایان :

   1)کشتی گیران مجاز به شرکت در مسابقات انتخابی تیم ملی رشته های کشتی سنتی (آقایان) در رده های سنی بزرگسالان ، جوانان ،نوجوانان عبارتند از :
   کشتی های سنتی آقایان : ساحلی – گراپلینگ( باگی، نو گی) – آلیش( آزاد و کلاسیک)-چوخه
   1. نفرات اول تا ششم در هر وزن از آخرین مسابقات قهرمانی کشور در هر رده سنی(نوجوانان،جوانان-بزرگسالان) در هررشته از کشتی سنتی ذیربط.
   2. کشتی گیران صاحب مدال از رقابت های قهرمانی جهان و بازیهای  داخل سالن آسیا – اقیانوسیه ( ایندور گیم) در سال 2017 در کشتی سنتی ذیربط.
   تبصره:رشته هایی که علاوه برمسابقات قهرمانی کشور، رقابت های قهرمانی عمومی(open) کشور را نیز دارا باشند، نفرات اول تا چهارم قهرمانی کشور، نفرات اول تا چهارم رقابتهای عمومی (open)کشور، بعلاوه کشتی گیران صاحب مدال  از رقابت های قهرمانی جهان و بازیهای  داخل سالن آسیا – اقیانوسیه ( ایندورگیم ) در سال 2017، انتخابی تیم ملی را برگزار خواهند کرد.

   2)کشتی گیران مجاز به شرکت در مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی پهلوانی در رده های سنی بزرگسالان ، جوانان، نوجوانان ایران عبارتند از :
   1. نفرات اول تا چهارم هر وزن از آخرین مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی نوجوانان ،جوانان-بزرگسالان در کشتی پهلوانی.
   2.نفرات اول تا چهارم هر وزن از آخرین مسابقات عمومی کشور (open) در رده های سنی نوجوانان ،جوانان-بزرگسالان در کشتی پهلوانی.
   3. کشتی گیران صاحب مدال از رقابت های قهرمانی جهان  و بازیهای  داخل سالن آسیا – اقیانوسیه در سال 2017 .
   تبصره: مبـنای حضـور کشـتی گـیران کشتـی پـهلوانی در رقـابت های بیـن المللی کشتـی پهـلوانی در جـام تختی،  ملی پوش بودن کشتی گیران مذکور در رقابت های جهانی 2017 ،و کسب مدال طلا در رقابت های بازیهای داخل سالن ( ایندورگیم )، ونتایج حاصل در هر وزن از آخرین رقابت های قهرمانی کشور بزرگسالان و در صورت لزوم قهرمانی کشور جوانان خواهد بود .

   ز : توضیحات
   1- تمـامی رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد، فرنگی ( مرحله نهایی انتخابی تیم ملی بزرگسالان) و کشتی سنتی (بانوان و آقایان) در تمامی رده های سنی به صورت دوره ای برگزار می شود.کلیه مسابقات عمومی کشور در تمامی رده های سنی و مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان مرحله اول بر مبنای سیستم جدول متعارف اتحادیه جهانی ( شانس مجدد) برگزار خواهد شد.
   2- دو کشتی گیر برتر در هر وزن در رقابت های انتخابی تیم ملی( مرحله نهایی)  می باید حداکثر سه بار پی در پی با یکدیگر رقابت کنند، کشتی گیری که موفق به دو پیروزی از سه مسابقه یادشده گردد کشتی گیر برتر در رقابت های انتخابی تیم ملی در کلیه رشته های آزاد ، فرنگی و سنتی (بانوان و آقایان) خواهد بود.
   3- زمان برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی حداکثر 60 روز پیش از مسابقات جهانی ( و بازیهای آسیایی ) سال 2018 میلادی در هر رده سنی در هر یک از رشته های کشتی های آزاد ، فرنگی و سنتی (بانوان و آقایان) خواهد بود.
   4- مبنای رده بندی انفرادی کشتی گیران در رقابت های قهرمانی کشور (گروه های الف، ب و ج) وفق ضوابط مصوب ، ملاک عمل فدراسیون کشتی می باشد .
   5- در تمامی  رقابت های قهرمانی کشور و رقابت های عمومی کشور(OPEN) در تمامی رده های سنی در رشته های آزاد و فرنگی رقابت های سوم و چهارمی ، پنجم و ششمی برگزار خواهد شد .
   6- هرگونه تغییر وزن کشتی گیران از اوزانی که مجاز به شرکت در رقابت های انتخابی تیم ملی در آن اوزان هستند، به اوزان دیگر در تمامی رده های سنی و در تمامی کشتی های آزاد، فرنگی و سنتی (بانوان و آقایان) صرفاً با درخواست رسمی هیات کشتی استان ذیربط و مجوز کادر فنی و تائید نهایی مدیر تیم های ملی مربوطه ویا ناظر عالی ذیربط امکان پذیر می باشد .
   7- کشتی گیران اول تا ششم رقابت های انتخابی تیم ملی در تمامی رده های سنی کشتی های آزاد، فرنگی و سنتی(بانوان و آقایان) در هر وزن به ترتیب تیم های اول تا ششم رده سنی در هر سال فنی را تشکیل می دهند.
   8- ضـوابط و مقـررات داوری در کـلیه رقابـت هـای تعییـن شـده در فرآیند انتخابی تیم های ملی کشتی کشور، بر مبنای ضوابط و مقررات جاری اتحادیه جهانی کشتی خواهد بود . شرایط داوری و مقررات مربوطه در کشتی های سنتی در این خصوص متناسب با وضعیت هر نوع از کشتی های سنتی ذیربط در اتحادیه جهانی کشتی از سوی فدراسیون کشتی تعیین می گردد.
   9- نحوه برگزاری رقابت های داخلی ملی اعم از قهرمانی های کشور، رقابت های عمومی کشور (OPEN) و انتخاب های تیم ملی کشور بر مبنای ضوابط و سیاست های اعلامی فدراسیون کشتی خواهد بود.
   10-  حـضور کشتی گیران غیر بومی از تیم های استان های غیر مرتبط در مسابقات قهرمانی کشور و رقابت های عمومی کشور (OPEN) در کشتی های آزاد، فرنگی و سنتی (بانوان و آقایان) در تمامی رده های سنی مشمول جرایم مبتنی بر ضوابط و مقررات موضوعه فدراسیون کشتی خواهد شد .
   11- کشتی گیران واجد شرایط جهت حضور در رقابت های انتخابی تیم ملی ،در صورت آسیب دیدگی می باید کلیه مدارک و مستندات پزشکی خود را پیش از انجام رقابت‌های مذکور(حداقل پیش از زمان وزن‌کشی) به همراه تائیدیه هیات محترم کشتی استان ذیربط، جهت بررسی کمیته پزشکی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران، به حوزه فنی مدیریت تیم‌های ملی مربوطه ارائه نمایند. پس از تائید اولیه حوزه مدیریت فنی یادشده، بـررسـی و اعــلام نظر کمیته پزشکی فوق الذکر منوط به انجام مـعاینه حضوری از کشتی گیر ذیربط، و بررسی مستندات مرتبط در "کمیسیون پزشکی خاص" بوده ، و عدم حضور کشتی گیر ذیربط در زمان مقرر در کمیسیون فوق‌الذکر، به منزله‌ی حذف از رقابت های انتخابی تیم ملی قلمداد می‌شود. بدیهی است اخذ مجوز کمیسیون پزشکی خاص دلیلی بر برگزاری مجدد رقابتهای انتخابی تیم ملی برای کشتی گیر ذیربط نخواهد بود.مبنای تجدید مسابقه انتخابی تیم ملی در هر وزن برای کشتی گیر دارای مجوز از کمیسیون خاص واجد صلاحیت بودن کشتی گیر ذیربط به تشخیص شورای فنی تیم های ملی کشتی خواهد بود.
   12- در اوزانـی که پـس از بـرگزاری رقـابت‌ های انتـخابی تیم ملی، از نظر کادر فنی ذیربط، در انتخاب نفر برتر آن وزن، ابهام وجود داشته باشد، بنا به پیشـنهاد کـادر فنـی و در صـورت تایـید شـورای فنی مـربوطه مـی‌توان، از طریق اعزام نفرات برتر اوزان مرتبط ،به تورنمنت‌های بین المللی، و یا برگزاری رقابت‌های درون اردویی، نسبت به رفع ابهامات احتمالی اقدام نمود .
   13- مبنای اصلی پوشیدن پیراهن تیم ملی، حضور در رقابت های انتخابی تیم ملی، و کسب نتایج برتر در رقابت‌های مذکور خواهد بود. ولیکن علاوه بر اصل مذکور (حضور و کسب نتیجه در انتخابی تیم ملی)، رعایت ضوابط نظم اردویی، فقدان آسیب دیدگی های جدی، و دستیابی به آمادگی فنی، جسمی، و روانی مناسب برای حضور در رقابـت های بـین المللـی اصلی (جهانی و آسیایی)، و داشتن سوابق و عملکرد فنی قابل اطمینان از رقابت های بین المللی ، در تعیین نفرات برتر برای پوشیدن پیراهن تیم ملی ملاک عمل می باشد . شورای فنی تیم های ملی کشتی ذیربط اجازه دارد بر مبنای عملکرد بین المللی کشتی گیران برتردر هر وزن در رقابتهای انتخابی ملی بر اساس پیشهاد کادر فنی مربوطه ،نسبت به تعیین کشتی گیر واجد شرایط برای پوشیدن پیراهن تیم ملی اقدام نماید.
   14- نفرات برتر تیم های ملی کشتی در تمامی رده‌های سنی پانزده روز مانده به رقابت‌های اصلی با پیشنهاد مدیران تیم های ملی و تایید نهایی شوراهای فنی تیم های ملی کشتی کشور معرفی می‌شوند.
   15- کلیه کشتی گیرانی که مطابق ضوابط فرآیند انتخابی تیم ملی مجوز حضور در رقابت های انتخابی تیم ملی را  دارا هستند ،می باید وفق تصمیم گیری کادرهای  فنی تیم های ملی کشتی  در تمامی رده های سنی ، دررقابت های بین المللی- داخلی و  بین المللی – خارجی ، بعنوان تورنمنت های تدارکاتی و مبنایی برای ارزیابی عملکرد کشتی گیران در رقابت های بین المللی ، حضور داشته باشند . بدیهی است عدم همکاری کشتی گیران مذکور به هر دلیل ، در ارزیابی کادرهای فنی ذیربط موثر خواهد بود.
   16- میزبان برگزاری رقابت های بین المللی داخلی می تواند یک تیم استانی مضاعف برتیم های منتخب ملی با استفاده از کشتی گیران و مربیان بومی در رقابت های بین المللی ذیربط داشته باشد . (در صورتی که مغایر با ضوابط اعلامی اتحادیه جهانی کشتی نباشد).
   17- کـشتی گیـران واجـد شرایط برای حضور در رقابت های کشتی عمومی (OPEN) آزاد و فرنگی در تمامی رده های سنی کشور عبارتند از :
   - تیم های اول قهرمانی کشور گروه های الف ، ب و ج به ترتیب 35، 20 و 15 کشتی گیر.
   - تیم های دوم و سوم رقابت های قهرمانی کشور گروه های الف ، ب و ج به ترتیب 25، 16 و 12 کشتی گیر.
   - تیم های چهارم ، پنجم و ششم رقابت های قهرمانی کشور گروه های الف ، ب و ج به ترتیب 17، 10 و 8 کشتی گیر.
   - تیم های هفتم، هشتم، نهم ، دهم و یازدهم رقابت های قهرمانی کشور گروه های الف، ب و ج به ترتیب 13، 6 و 4 کشتی گیر خواهد بود.
   18-  با توجه به عدم شفافیت ضوابط برگزاری رقابت ها در کشتی های سنتی در اتحادیه جهانی و ابهامات موجود ، ضوابط ملاک عمل در کشتی های سنتی مذکور ، ضوابط اعلامی فدراسیون کشتی ایران خواهد بود . بدیهی است فدراسیون کشتی هماهنگی لازم با مراجع ذیصلاح در این خصوص را خواهد داشت .
   19- مبنای اعزام کلیه کشتی گیران کشتی های سنتی به رقابت های خارجی و نیز شرکت کشتی گیران مذکور در تورنمنت های داخلی - بین المللی، تا پیش از برگزاری رقابت های انتخابی تیم ملی، نتایج حاصل از رقابت های قهـرمانی کـشور و سابـقه کسـب مـدال از رقـابـت های جهانی و آسیایی در کشتی سنتی ذیربط در سال 2017 مـی باشد. بدیهی است پس از برگزاری رقابت های انتخابی تیم ملی مبنای انتخاب نفرات ، نتایج حاصل از رقابت های انتخابی تیم ملی در کشتی های سنتی ذیربط می باشد .
   20- مبنای اصلی اولویت بخشی به کشتی های سنتی، موقعیت هر یک از کشتی های سنتی در اتحادیه جهانی و سیاست های فدراسیون کشتی ایران می باشد .
   21- به منظور توسعه کمی و کیفی کشتی های سنتی (بانوان و آقایان) فدراسیون کشتی نسبت به برگزاری رقابت های قهرمانی کشور در رده سنی جوانان در سال فنی 96 – 97 در کشتی های سنتی که مطابق با سیاست های فدراسیون دارای اولویت هستند،  اقدام خواهد نمود .