• از سوی فدراسیون کشتی/

   اصلاحیه شیوه نامه انتخاب کمیته داوران هیأت کشتی استان ها اعلام شد

   • ۸:۳۹ ۱۳۹۵/۹/۳
   اصلاحیه شیوه نامه چگونگی انتخاب و شرح وظایف کمیته داوران هیأت های کشتی استان های سراسر کشور اعلام شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، اصلاحیه "شیوه نامه چگونگی انتخاب و شرح وظایف کمیته های داوران هیات های کشتی استان های سراسر کشور" ، به شرح زیر است:

   فدراسیون کشتی با هدف ضرورت نظم پذیری و مدیریت بهینه کلیه فعالیت های حوزه داوری در راستای هماهنگی بیشتر کمیته های داوران استانها با کمیته داوران فدراسیون و به جهت حفظ و ارتقاء جایگاه داوران و توسعه کمی و کیفی عملکرد داوران در سطوح ملی و بین المللی شیوه نامه چگونگی انتخاب و شرح وظایف کمیته های داوران هیأت های کشتی استانها را به شرح ذیل اعلام می دارد :
   الف)مجمع داوران هیأت کشتی استانها
   به منظور بهره مندی از خرد جمعی و امکان استفاده از تجربیات جامعه داوران کشتی استان ، "مجمع داوران کشتی استانها" با مشخصات ذیل تشکیل می شود :
    1- شاخص های اعضای واجد شرایط مجمع داوران کشتی :
   اعضای واجد شرایط جهت عضویت در مجمع داوران کشتی استانها عبارت است از :
   1-1-کلیه داوران(غیر بازنشسته) دارای درجه بین‌المللی و کلیه داوران فعال ملی که نام آنان در بولتن سالیانه کمیته داوران فدراسیون درج شده است.
   1-2- روسای اسبق کمیته داوران هیأت کشتی استان مربوطه (اعم از بازنشسته و غیر بازنشسته)
   1-3- سه نفر از روسای هیات های کشتی شهرستان های استان به نمایندگی از سوی کلیه هیئت های کشتی شهرستان ها به انتخاب هیات های مذکور
   1-4- روسای کمیته‌های داوران هیات های کشتی شهرستان های استان مربوطه
   2- چگونگی فعالیت مجمع داوران :
   2-1- مجمع داوران  با اعلام رسمی رئیس هیأت کشتی استان حداقل هر سال یکبار تشکیل جلسه خواهد داد .
   2-2- رئیس هیأت به عنوان رئیس مجمع مسئولیت اداره‌ی مجمع یادشده را بر عهده دارد .
   2-3- دبیر هیأت کشتی مسئولیت هماهنگی و تشکیل جلسات مجمع داوران در زمان های مقرر ، و نیز گزارش حضور و غیاب اعضای مجمع و نیز تنظیم صورتجلسات را در هر جلسه برعهده دارد . زمان و مکان مجمع یادشده حداقل یک هفته پیش از آغاز جلسه به اعضای مجمع اطلاع داده خواهد شد .
   2-4- کلیه تصمیمات «مجمع داوران کشتی استان» پس از تایید رئیس هیأت قابل اجرا خواهد بود.
   3- شرح وظایف مجمع داوران کشتی استانها :
   3-1- بررسی و اعلام نظر در خصوص سیاست‌های حوزه داوری استان مربوطه (پیشنهادی کمیته داوران هیأت کشتی استان)
   3-2- ارائه پیشنهاد به رئیس هیأت برای ارتقاء شرایط کمی و کیفی حوزه داوری کشتی استان .
   3-3- بررسی و اعلام نظر درباره پیشنهادات ارائه شده از سوی رئیس هیأت .
   3-4- حضور در انتخابات کمیته داوران استان مربوطه و انتخاب اعضای کمیته.
   ب) شاخص های اعضاء واجد شرایط ، چگونگی انتخاب ، فعالیت و شرح وظایف " کمیته داوران استانها"
   1- کمیته داوران کشتی استانها متشکل از:
   1-1-    سه نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی‌البدل به انتخاب مجمع داوران کشتی استان مربوطه
   تبصره : از سه نفر اعضاء اصلی می باسیت حداقل یک نفر از داوران ملی واجد شرایط باشد .
   1-2- نماینده رسمی هیأت (رئیس یا نایب رئیس یا دبیر)
   1-3- رئیس کمیته داوران کشتی استان (به انتخاب و معرفی رئیس  هیأت از میان داوران فعال واجد شرایط بند دوم از این بخش)
   1-4- دبیر کمیته داوران کشتی استان (به پیشنهاد رئیس کمیته و تایید اعضای کمیته داوران)
   1-5- رئیس واحد آموزش استان
   2-شاخص های اعضای واجد شرایط کمیته داوران کشتی استان :
   اعضای واجد شرایط برای احراز جایگاه عضویت در «کمیته داوران کشتی استان» عبارت است از :
   2-1- داوران بین‌المللی(غیر بازنشسته) در کلیه درجات
   2-2- روسای اسبق کمیته داوران هیأت کشتی استان مربوطه  ( غیربازنشسته)
   2-3- داوران درجات ممتاز و یک ملی فعال
   تبصره: ضمن تاکید بر رعایت ضابطه عدم بکارگیری داوران بین المللی بازنشسته، بعنوان رئیس کمیته داوران استان ها، استان هایی که صرفا یک داور بین المللی دارا هستند، یا داور بین المللی ندارند، تا زمان افزایش تعداد داوران ایشان، به حداقل دو داور بین المللی، می توانند برای گزینش رئیس کمیته داوران(در صورت لزوم با تاکید بر اولویت داور بین المللی)، از میان تک داور بین المللی آن استان، و داوران ممتاز ملی واجد شرایط، بر مبنای دستورالعمل ملاک عمل انتخاب نمایند.
   3-  چگونگی انتخاب کمیته داوران کشتی استانها :
   3-1- هیأت کشتی استان با دعوت از اعضای واجد شرایط"مجمع داوران کشتی استان" و اعلام دستور جلسه رسمی انتخابات "کمیته داوران کشتی استان" را تشکیل می‌دهد. کلیه افراد واجد شرایط مفاد بند "دو" از بخش "ب" این آیین‌نامه می‌توانند نامزد عضویت در "کمیته داوران کشتی استان"  باشند. داوران واجد شرایط و متقاضی عضویت در "کمیته داوران کشتی استان"، می‌باید شخصا و به صورت کتبی اعلام نامزدی نموده و مستندات مبتنی بر وجوب شرایط لازم(مفاد بند دو از بخش ب این آیین‌نامه) خود را حداکثر چهار روز مانده به تشکیل مجمع برگزاری انتخابات به دبیر هیأت کشتی استان اعلام ‌کنند. دبیر هیأت بر مبنای مفاد این آیین‌نامه، نامزدهای واجد شرایط را 48 ساعت پیش از زمان آغاز مجمع ذیربط به هیأت های کشتی شهرستانهای مربوطه اعلام خواهد کرد.
   3-2- "کمیته داوران کشتی استان" بر مبنای رای کتبی هریک از اعضای مجمع، به پنج نفر از نامزدهای مورد نظر (3 نفر اول اعضای اصلی و 2 نفر بعدی اعضای علی‌البدل) تشکیل می‌شود. آراء مخدوش و یا آرایی که بیش از پنج نفر اعلام اسامی کرده باشند، مورد قبول نخواهد بود.
   3-3- در صورت برابری آراء اعضاء علی البدل با یکدیگر و یا با نفرات منتخب بعدی رتبه بندی افراد منتخب مذکور که دارای تعداد آراء یکسان می باشند ، رأی گیری مجدد در همان مجمع از میان نفرات ذیربط انجام و چنانچه تعداد آراء مجدداً برابر شد از طریق قرعه کشی نفر انتخاب خواهد شد .
    4- چگونگی فعالیت کمیته داوران کشتی استانها :
   4-1- زمان فعالیت اعضای کمیته داوران کشتی استان برای مدت دوسال فنی بوده و پس از اتمام زمان مذکور ، زمان فعالیت آنان حداکثر تا یک سال دیگر با ابلاغ رئیس هیأت قابل تمدید خواهد بود . رئیس هیأت می تواند در صورت تشخیص نسبت به تغییر اعضای کمیته داوران، در طی دوره ی فعالیت، و یا پس از اتمام آن ، اقدام کند . حداکثر زمان فعالیت برای اعضای کمیته داوران، از زمان برگزاری انتخابات، سه سال خواهد بود.
   4-2- کمیته داوران موظف است در هر ماه حداقل یک جلسه عادی برگزار کند. جلسات فوق العاده بنا به ضرورت با اعلام رئیس کمیته داوران  به رئیس هیأت، و یا بنا به تشخیص رئیس هیأت برگزار خواهد شد .
   4-3-کلیه پیشنهادات کمیته داوران می باید در قالب فرمتی مشخص، به تائید اعضای حاضر در جلسات کمیته داوران برسد.
   4-4- جلسات کمیته داوران با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت خواهد داشت . 
   4-5- در صورتی که اعضای کمیته داوران، برای ارائه پیشنهاد درباره یک موضوع به اجماع لازم نرسند ، اکثریت آراء اعضاء ، تعیین کننده خواهد بود . در شرایط برابری آراء درباره  یک موضوع ، رای نماینده‌ی رسمی هیأت (رئیس، نایب رئیس یا دبیر) تعیین کننده خواهد بود.
   4-6- دبیر کمیته داوران مسئولیت هماهنگی تشکیل جلسات کمیته داوران، همچنین ارائه گزارش حضور و غیاب اعضاء کمیته، و نیز تنظیم صورتجلسات را، در هر جلسه بر عهده دارد .
   4-7- در صورت غیبت غیر موجه بیش از 3 جلسه هر عضو از اعضای کمیته داوران، در زمان فعالیت مقرر ، با نظر رئیس هیأت عضویت ایشان از کمیته مذکور لغو می شود . 
   4-8- در صورت عدم امکان ادامه همکاری هر یک از اعضای کمیته داوران(به هر دلیل) ،اعضای علی‌البدل به ترتیب با ابلاغ رئیس هیأت حداکثر طی مدت دو هفته جایگزین خواهند شد.
   4-9- صاحبان رای در کمیته داوران هیأت کشتی عبارتند از : اعضای اصلی کمیته داوران نماینده رسمی هیأت کشتی (رئیس یا نایب رئیس یا دبیر)، رئیس کمیته داوران ، و دبیر کمیته داوران
   4-10- رئیس کمیته داوران از میان داوران واجد شرایط فعال بند دوم از بخش ب این شیوه نامه بوسیله رئیس هیأت انتخاب و معرفی می‌شود.
   4-11- دبیر کمیته داوران استان از میان داوران فعال استان با پیشنهاد رئیس کمیته و تایید اعضای کمیته انتخاب می‌شود.
   4-12- اعضای منتخب کمیته داوران اعم از اصلی و علی‌البدل مشاوران امین رئیس هیأت در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری در  امر داوری کشتی در استان خواهند بود.
   5- شرح وظایف کمیته داوران هیأت کشتی استان :
   5-1- بررسی و اعلام نظر در باره ی اهداف ، راهبردها ، سیاست ها ، و برنامه های حوزه‌ی داوری استان (پیشنهاد شده از سوی رئیس کمیته داوران کشتی استان مربوطه)
   5-2- بررسی و اعلام نظر درباره چگونگی گزینش داوران برای قضاوت در کلیه رقابت‌های درون استانی اجرای بخشنامه ها و آئین نامه های مرتبط در امر داوری
   5-3- بررسی کلیه پیشنهادات ارائه شده از سوی رئیس کمیته داوران و یا ارائه پیشنهاد به رئیس کمیته مذکور برای:
   1-ارتقاء جایگاه و ساماندهی شرایط داوری کشتی استان
   2-توسعه و تعمیم داوری کشتی استان
   3-فرآیند کشف – جذب – پرورش استعدادهای داوری
   5-4- تایید برنامه سالانه آموزشی، رفاهی، اقتصادی کمیته داوران(ارائه پیشنهاد توسط رئیس کمیته)
   5-5- تایید بودجه سالانه کمیته داوران بهمراه راهکارهای مدیریت هزینه‌های داوری(ارائه پیشنهاد توسط رئیس کمیته)
   5-6- کلیه تصمیمات کمیته داوران پس از تایید رئیس هیأت قابل اجرا خواهد بود.
   5-7- رئیس کمیته داوران هیأت کشتی موظف است در چارچوب راهبردها، سیاستها و برنامه‌های مورد تایید "کمیته داوران کشتی کشور" فعالیت‌های اجرایی کمیته یاد شده را تنظیم کند.
   5-8- بررسی و اعلام نظر نسبت به کلیه درخواست های داوران بین المللی و ملی استان مربوطه
   ج:  این شیوه‌نامه در دو بخش و 43 بند در تاریخ 20/3/93 به تایید اعضاء کمیته داوران کشور رسیده است.


اتوماسیون اداری ژوبین