• پس از تصویب در سمینار روسای هیأت های کشتی/

   فرآیند انتخاب تیم های ملی کشتی در سال فنی 95-96 اعلام شد

   • ۱۰:۸ ۱۳۹۵/۶/۱۹
   فرآیند انتخاب تیم های ملی کشتی در سال فنی 95-96 از سوی فدراسیون کشتی اعلام شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، متن این فرآیند پس از تصویب در سمینار روسای هیأت های کشتی کشور به شرح زیر است:


    

   فرآیند انتخاب تیم‌های ملی کشتی آزاد ، فرنگی ، و کشتی های سنتی (بانوان و آقایان) کشور

   در سال فنی 96 95

   الف : نفرات مجاز جهت شرکت در مسابقه انتخابی تیم‌های ملی نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان در هر وزن در کشتی های آزاد و فرنگی عبارتند از:

   1-    کشتی گیران صاحب مدال المپیک و جهانی در سال 2016 در رده سنی ذیربط ، در صورت احراز شرایط سنی  لازم.

   2-    کشتی گیران صاحب مدال جهانی در رده سنی جوانان در سال 2016 در رقابت های انتخابی تیم ملی بزرگسالان در رشته کشتی ذیربط.

   3-    کشتی گیران صاحب مدال جهانی در رده سنی نوجوانان در رقابت های انتخابی تیم ملی جوانان، در رشته کشتی ذیربط، در صورت احراز شرایط سنی.

   4-     نفرات اول تا سوم رده بندی انفرادی در هر وزن، در تمامی رده های سنی (نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان) ، از آخرین مسابقات قهرمانی کشور گروه الف .

   5-     نفرات اول و دوم رده بندی انفرادی در هر وزن ، در تمامی رده های سنی ، از آخرین مسابقات قهرمانی کشور گروه ب.

   6-    نفرات اول رده بندی انفرادی در هر وزن ، در تمامی رده های سنی ، از آخرین مسابقات قهرمانی کشور گروه ج.

   7-    نفرات اول تا سوم هر وزن از رقابت های عمومی کشوری (OPEN) در هر رده سنی .

   8-    نفرات اول از آخرین رقابت های قهرمانی کشور کشتی پهلوانی در رده های سنی نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان ، در صورت احراز شرایط سنی لازم ، در رده سنی ذیربط در رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد یا فرنگی .

   ب) کشتی گیران مجاز به شرکت در رقابت های بین المللی داخلی :

   1.     کشتی گیران مجاز به شرکت در رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام روز کودک در قالب چهار تیم منتخب ملی، از سوی کادرفنی ذیربط از جمع کشتی گیران زیر انتخاب می شوند، عبارتند از:

   1-1-       چهار  نفر  برتر هر وزن از آخرین رقابت های قهرمانی کشور نونهالان .

   1-2-       کشتی گیران نوجوانی که در رقابت های انتخابی تیم ملی نوجوانان سال 1395 کشور،  عناوین اول تا سوم را کسب نموده اند و به لحاظ سنی هنوز در سال 2016 ، در موقعیت سنی نونهالان قرار دارند.

   تبصره : در صورت ضرورت ، استفاده از کشتی گیران رده پنجم قهرمانی کشور نونهالان به بعد، در هر وزن، مشروط به رعایت قاعده رده بندی کشوری خواهد بود.

   2.     کشتی گیران مجاز به شرکت در رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگـی جـام یـادگار امام (ره) در رده سنـی نوجوانان که در قالب چهارتیم منتـخب ملـی ایران از سـوی کـادر های فنـی ذیربط معرفی می شوند، عبارتند از :

   2-1-       سه تیم منتخب ملی ایران (تیم های الف- ب- ج) از کشتی گیران تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی اعزامی به آخرین رقابت های جهانی در صورت احراز شرایط سنی، نفرات اول تا سوم رده بندی انفرادی در هـر وزن از آخرین مسابقات قهرمانی کشور گروه الف ، و سه کشتی گیر برتر هر وزن از آخرین رقابت های عمومی نوجوانان کشور.

   2-2-       یک تیم منتخب به نام تیم توسعه کشتی ایران متشکل از نفرات اول تا سوم رده بندی انفرادی در هر وزن، از آخرین مسابقات قهرمانی کشور گروه ب، و نفرات اول و دوم رده بندی انفرادی در هر وزن، از آخرین مسابقات قهرمانی کشور گروه ج.(انتخاب کادر فنی باید بگونه ای باشد که حداقل 4 کشتی گیر منتخب تیم توسعه از کشتی گیران گروه ج باشد.)

   3.     کشتی گیران مجاز به شرکت در رقابـت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جـام شـاهد در رده سـنی جـوانان کـه در قالب چهـارتیـم مـنتـخب ملـی ایـران از سوی کـادر های فنی ذیربط انتخاب و معرفی می شوند، عبارتند از :

   3-1-      سه تیم منتخب ملی ایران (تیم های الف- ب- ج) متشکل از میان کشتی گیران تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی اعزامی به آخرین رقابت های جهانی در صورت احراز شرایط سنی، نفرات اول تا سوم رده بندی انفرادی در هر وزن ، از آخرین مسابقات قهرمانی کشور گروه الف ، و سه کشتی گیر برتر هر وزن ، از آخرین رقابت های عمومی جوانان کشور.

   3-2-      یک تیم منتخب به نام تیم توسعه کشتی ایران متشکل از میان نفرات اول تا سوم رده بندی انفرادی در هر وزن، از آخرین مسابقات قهرمانی کشور گروه ب، و نفرات اول و دوم رده بندی انفرادی در هر وزن، از آخرین مسابقات قهرمانی کشور گروه ج. (انتخاب کادر فنی باید بگونه ای باشد که حداقل 4 کشتی گیر منتخب تیم توسعه از کشتی گیران گروه ج باشد.)

   4.     کشتی گیران مجاز به شرکت در رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام جهان پهلوان تختی در رده سنی بزرگسالان که در قالب چهار تیم منتخب ملی بزرگسالان و یک تیم منتخب ملی جوانان به انتخاب کادر فنی ذیربط معرفی می شوند، عبارتند از:

   4-1-      سه تیم منتخب ملی ایران (تیم های الف- ب- ج) متشکل از میان کشتی گیران تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی اعزامی به آخرین رقابت های المپیک و جهانی مجارستان (اوزان غیرالمپیکی)، نفرات اول تا سـوم رده بـندی انـفرادی در هر وزن از آخرین مسابقات قهرمانی کشور گروه الف، و سه کشتی گیر برتر هر وزن از آخرین رقابت های عمومی بزرگسالان کشور.

   4-2-      یک تیم منتخب به نام تیم توسعه کشتی ایران متشکل از میان نفرات اول تا سوم رده بندی انفرادی در هر وزن، از مسابقات قهرمانی کشور گروه ب ، و نفرات اول و دوم رده بندی انفرادی در هروزن ، از مسابقات قهرمانی کشور گروه ج. (انتخاب کادر فنی باید بگونه ای باشد که حداقل 4 کشتی گیر منتخب تیم توسعه از کشتی گیران گروه ج باشد.)

   4-3-        تیم منتخب جوانان ایران متشکل از میان کشتی گیران مجاز به شرکت در آخرین جام بین المللی شاهد.

   ج)  کشتی گیران مجاز به شرکت در مسابقات انتخابی تیم ملی رشته های کشتی سنتی (بانوان و آقایان) در رده های سنی بزرگسالان و جوانان زیر نظر فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از :

   1. نفرات اول تا ششم در هر وزن از آخرین مسابقات قهرمانی کشور در هر رده سنی(جوانان-بزرگسالان) در هر کشتی سنتی در کشتی ذیربط.

   2. کشتی گیران صاحب مدال از رقابت های قهرمانی جهانی ، قهرمانی آسیا و بازی های آسیایی در سال 2016 در کشتی سنتی ذیربط.

   د : توضیحات

   1- تمـامی رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد، فرنگی و کشتی سنتی (بانوان و آقایان) در تمامی رده های سنی به صورت دوره ای برگزار می شود.

   2- دو کشتی گیر برتر در هر وزن در رقابت های انتخابی تیم ملی می باید حداکثر سه بار پی در پی با یکدیگر رقابت کنند، کشتی گیری که موفق به دو پیروزی از سه مسابقه یادشده گردد کشتی گیر برتر در رقابت های انتخابی تیم ملی در کلیه رشته های آزاد ، فرنگی و سنتی (بانوان و آقایان) خواهد بود.

   3- زمان برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی حداکثر 60 روز پیش از مسابقات جهانی سال 2017 میلادی در هر رده سنی در هر یک از رشته های کشتی های آزاد ، فرنگی و سنتی (بانوان و آقایان) خواهد بود.

   4- مبنای رده بندی انفرادی کشتی گیران در رقابت های قهرمانی کشور (گروه های الف، ب و ج) وفق ضوابط مصوب ، ملاک عمل فدراسیون کشتی می باشد .

   5- در تمامی رقابت های عمومی کشور(OPEN) در تمامی رده های سنی در رشته های آزاد و فرنگی رقابت های سوم و چهارمی ، پنجم و ششمی برگزار خواهد شد .

   6- هرگونه تغییر وزن کشتی گیران از اوزانی که مجاز به شرکت در رقابت های انتخابی تیم ملی در آن اوزان هستند، به اوزان دیگر در تمامی رده های سنی و در تمامی کشتی های آزاد، فرنگی و سنتی (بانوان و آقایان) صرفاً با درخواست رسمی هیات کشتی استان ذیربط و مجوز کادر فنی و تائید نهایی مدیر تیم های ملی مربوطه امکان پذیر می باشد .

   7- کشتی گیران اول تا ششم رقابت های انتخابی تیم ملی در تمامی رده های سنی کشتی های آزاد، فرنگی و سنتی(بانوان و آقایان) در هر وزن به ترتیب تیم های اول تا ششم رده سنی در هر سال فنی را تشکیل می دهند.

   8- ضـوابط و مقـررات داوری در کـلیه رقابـت هـای تعییـن شـده در فرآیند انتخابی تیم های ملی کشتی کشور، بر مبنای ضوابط و مقررات جاری اتحادیه جهانی کشتی خواهد بود . شرایط داوری و مقررات مربوطه در کشتی های سنتی در این خصوص متناسب با وضعیت هر نوع از کشتی های سنتی ذیربط در اتحادیه جهانی کشتی از سوی فدراسیون کشتی تعیین می گردد.

   9- نحوه برگزاری رقابت های داخلی ملی اعم از قهرمانی های کشور، رقابت های عمومی کشور (OPEN) و انتخاب های تیم ملی کشور بر مبنای ضوابط و سیاست های اعلامی فدراسیون کشتی خواهد بود.

   10-         حـضور کشتی گیران غیر بومی از تیم های استان های غیر مرتبط در مسابقات قهرمانی کشور و رقابت های عمومی کشور (OPEN) در کشتی های آزاد، فرنگی و سنتی (بانوان و آقایان) در تمامی رده های سنی مشمول جرایم مبتنی بر ضوابط و مقررات موضوعه فدراسیون کشتی خواهد شد .

   11-        کشتی گیران واجد شرایط جهت حضور در رقابت های انتخابی تیم ملی ،در صورت آسیب دیدگی می باید کلیه مدارک و مستندات پزشکی خود را پیش از انجام رقابت‌های مذکور(حداقل پیش از زمان وزن‌کشی) به همراه تائیدیه هیات محترم کشتی استان ذیربط، جهت بررسی کمیته پزشکی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران، به حوزه فنی مدیریت تیم‌های ملی مربوطه ارائه نمایند. پس از تائید اولیه حوزه مدیریت فنی یادشده، بـررسـی و اعــلام نظر کمیته پزشکی فوق الذکر منوط به انجام مـعاینه حضوری از کشتی گیر ذیربط، و بررسی مستندات مرتبط در "کمیسیون پزشکی خاص" بوده ، و عدم حضور کشتی گیر ذیربط در زمان مقرر در کمیسیون فوق‌الذکر، به منزله‌ی حذف از رقابت های انتخابی تیم ملی قلمداد می‌شود.

   12-        در اوزانـی که پـس از بـرگزاری رقـابت‌ های انتـخابی تیم ملی، از نظر کادر فنی ذیربط، در انتخاب نفر برتر آن وزن، ابهام وجود داشته باشد، بنا به پیشـنهاد کـادر فنـی و در صـورت تایـید شـورای فنی مـربوطه مـی‌توان، از طریق اعزام نفرات برتر اوزان مرتبط ،به تورنمنت‌های بین المللی، و یا برگزاری رقابت‌های درون اردویی، نسبت به رفع ابهامات احتمالی اقدام نمود .

   13-        مبنای اصلی پوشیدن پیراهن تیم ملی، حضور در رقابت های انتخابی تیم ملی، و کسب نتایج برتر در رقابت‌های مذکور خواهد بود. ولیکن علاوه بر اصل مذکور (حضور و کسب نتیجه در انتخابی تیم ملی)، رعایت ضوابط نظم اردویی، فقدان آسیب دیدگی های جدی، و دستیابی به آمادگی فنی، جسمی، و روانی مناسب برای حضور در رقابـت های بـین المللـی اصلی (جهانی و آسیایی)، و داشتن سوابق و عملکرد فنی قابل اطمینان از رقابت های بین المللی خارجی، در تعیین نفرات برتر برای پوشیدن پیراهن تیم ملی ملاک عمل می باشد .

   14-        نفرات برتر تیم های ملی کشتی در تمامی رده‌های سنی پانزده روز مانده به رقابت‌های اصلی با پیشنهاد مدیران تیم های ملی و تایید نهایی شوراهای فنی تیم های ملی کشتی کشور معرفی می‌شوند.

   15-        مبنـای انتـخاب و حـضور کشـتی گیـران در رقابت های جام جهانی کشتی آزاد و فرنگی سال 2017 میلادی در ایران، و رقابت های آسـیایی سال 2017 میـلادی بزرگـسالان در کشـتی آزاد و فرنـگی ملی پوش بودن کشتی گیران ذیربط در رقابت های المپیک و یا مسابقات جهانی اوزان غیر المپیکی و نیـز کشتی گیران شرکت کننده در رقابت های جام بین المللی تختی در قالب پنج تیم منتخب ایران می باشد .

   16-        میزبان برگزاری رقابت های بین المللی داخلی می تواند یک تیم استانی مضاعف برتیم های منتخب ملی با استفاده از کشتی گیران و مربیان بومی در رقابت های بین المللی ذیربط داشته باشد .

   17-        کـشتی گیـران واجـد شرایط برای حضور در رقابت های کشتی عمومی (OPEN) آزاد و فرنگی در تمامی رده های سنی کشور عبارتند از :

   -      تیم های اول قهرمانی کشور گروه های الف ، ب و ج به ترتیب 30، 20 و 15 کشتی گیر.

   -      تیم های دوم و سوم رقابت های قهرمانی کشور گروه های الف ، ب و ج به ترتیب 20، 16 و 12 کشتی گیر.

   -       تیم های چهارم ، پنجم و ششم رقابت های قهرمانی کشور گروه های الف ، ب و ج به ترتیب 12، 10 و 8 کشتی گیر.

   -      تیم های هفتم، هشتم، نهم ، دهم و یازدهم رقابت های قهرمانی کشور گروه های الف، ب و ج به ترتیب 8، 6 و 4 کشتی گیر خواهد بود.

   18-         با توجه به عدم شفافیت ضوابط برگزاری رقابت ها در کشتی های سنتی در اتحادیه جهانی و ابهامات موجود ، ضوابط ملاک عمل در کشتی های سنتی مذکور ، ضوابط اعلامی فدراسیون کشتی ایران خواهد بود . بدیهی است فدراسیون کشتی هماهنگی لازم با مراجع ذیصلاح در این خصوص را خواهد داشت .

   19-        مبـنای حضـور کشـتی گـیران کشتـی پـهلوانی در رقـابت های بیـن المللی کشتـی پهـلوانی در جـام تختی،  ملی پوش بودن کشتی گیران مذکور در رقابت های جهانی 2016 بلاروس و نتایج حاصل در هر وزن از آخرین رقابت های قهرمانی کشور بزرگسالان و در صورت لزوم جوانان خواهد بود .

   20-        مبنای اعزام کلیه کشتی گیران کشتی های سنتی به رقابت های خارجی و نیز شرکت کشتی گیران مذکور در تورنمنت های داخلی - بین المللی، تا پیش از برگزاری رقابت های انتخابی تیم ملی، نتایج حاصل از رقابت های قهـرمانی کـشور و سابـقه کسـب مـدال از رقـابـت های جهانی و آسیایی در کشتی سنتی ذیربط در سال 2016 مـی باشد. بدیهی است پس از برگزاری رقابت های انتخابی تیم ملی مبنای انتخاب نفرات ، نتایج حاصل از رقابت های انتخابی تیم ملی در کشتی های سنتی ذیربط می باشد .

   21-        مبنای اصلی اولویت بخشی به کشتی های سنتی، موقعیت هر یک از کشتی های سنتی در اتحادیه جهانی و سیاست های فدراسیون کشتی ایران می باشد .

   22-        به منظور توسعه کمی و کیفی کشتی های سنتی (بانوان و آقایان) فدراسیون کشتی نسبت به برگزاری رقابت های قهرمانی کشور در رده سنی جوانان در سال فنی 96 95 در کشتی های سنتی که مطابق با سیاست های فدراسیون دارای اولویت هستند،  اقدام خواهد نمود .اتوماسیون اداری ژوبین