• از سوی فدراسیون کشتی اعلام شد/

   آیین نامه انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریت فنی تیم های ملی
   اعلام شرایط عضویت در شورای فنی، و سرمربیگری

   • ۱۰:۶ ۱۳۹۵/۶/۱۹
   از سوی فدراسیون کشتی، آیین نامه نحوه ی انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریت فنی تیم های ملی کشور از جمله عضویت در شوراهای فنی و سرمربیگری تیم های ملی اعلام شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، متن این آیین نامه پس از تصویب در سمینار روسای هیأت های کشتی کشور به شرح زیر است:   آئین نامه نحوه ی انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریت فنی تیم های ملی کشتی کشور

    

    

   مقدمه:

   در راستای تحقق بندهای دوم ، سوم ، چهارم، پنجم و هفتم از مفاد ماده دوم اساسنامه فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران و نظر به ضرورت نظم بخشی به نحوه انتخاب، فعالیت و وظایف بخش های مختلف حوزه مدیریت فنی کشتی کشور، بهره وری بهینه از سرمایه های فنی، هدفمندی در پرورش استعدادهای فنی در عرصه های مربیگری و مدیریتی،  با تاکید بر جایگاه اخلاقی و اجتماعی نیروهای انسانی واجد شرایط و مرتبط با حوزه مدیریت فنی کشتی در ایران "آئین نامه نحوه ی انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریت فنی تیم های ملی" به شرح زیر ارائه می شود:

    

    

   الف)مجمع فنی کشتی کشور

   به منظور بهره مندی از خرد جمعی و امکان استفاده از تجربیات فنی قهرمانان و پیشکسوتان کشتی در حوزه ی مدیریت فنی کشتی ایران ، مجمع فنی کشتی کشور با مشخصات ذیل تشکیل می شود :

    

    

   1- شاخص های اعضای واجد شرایط :

    

   اعضای واجد شرایط جهت عضویت در مجمع فنی کشتی کشور عبارتند از :

   1-1- کلیه مدال آوران المپیک ، جهان در رشته های کشتی آزاد ، فرنگی و سنتی (از زمان پذیرش کشتی‌های مذکور از سوی اتحادیه جهانی کشتی) در رده سنی بزرگسالان

   1-2- مدیران تیم‌های ملی کشتی آزاد ، فرنگی و سنتی کشور (بانوان و آقایان به تفکیک)

   1-3- پنج نفر از روسای هیات های کشتی استان های کشور به نمایندگی از کلیه هیات های کشتی استان ها با انتخاب هیات های مذکور (توجه به سوابق قهرمانی و فنی روسای یادشده در انتخاب نمایندگان پیشنهادی هیات ها مورد تاکید خواهد بود)

   1-4- چهار مربی سازنده و برتر استان‌های سراسر کشور(یک مربی در کشتی آزاد ، یک مربی در رشته کشتی فرنگی ، یک مربی در کشتی‌های سنتی بانوان و یک مربی در کشتی‌های سنتی آقایان) برمبنای آخرین رتبه‌بندی سالانه و رسمی اعلامی از سوی فدراسیون کشتی.

   1-5- روسای سابق فدراسیون کشتی منوط به داشتن سابقه ی فعالیت قهرمانی در کشتی (حداقل سابقه ی عضویت در تیم های ملی شرکت کننده در رقابت های المپیک ، جهانی و بازی های آسیایی ، یا آسیایی)


   2- نحوه فعالیت :

   2-1- مجمع فنی بنابه درخواست رئیس فدراسیون حداقل سالانه یکبار تشکیل جلسه خواهد داد .

   2-2- اعضای واجد شرایط بندهای 1-3 ، 1-4 و 1-5 از موضوع بخش الف این آئین نامه ، پس از اتمام سال فنی(پایان رقابت های المپیک و جهانی در هر سال) در هر سال توسط مراجع ذیربط مجدداً معرفی می شوند .

   2-3- رئیس فدراسیون به عنوان رئیس مجمع مسئولیت اداره ی مجمع یادشده را بر عهده دارد .

   2-4- دبیر فدراسیون کشتی مسئولیت هماهنگی تشکیل جلسات مجمع فنی در زمان های مقرر ، و نیز گزارش حضور و غیاب اعضای مجمع و نیز تنظیم صورتجلسات را در هر جلسه برعهده دارد . زمان و مکان مجمع یادشده حداقل یک هفته پیش از آغاز جلسه به اعضای مجمع ذیربط اطلاع داده خواهد شد .

    

    

   3- شرح وظایف :

    

   3-1- بررسی و اعلام نظر در خصوص اسناد راهبردی حوزه فنی کشتی کشور (اهداف ، راهبردها ، و سیاست های فنی)

   3-2- ارائه پیشنهاد به رئیس فدراسیون جهت ارتقاء شرایط کمی و کیفی حوزه فنی کشتی آزاد ، فرنگی و کشتی‌های سنتی(بانوان و آقایان) کشور .

   3-3- بررسی و اعلام نظر در خصوص پیشنهادات ارائه شده از سوی رئیس فدراسیون .

   3-4- انتخاب اعضای کمیته المپین‌های کشتی کشور

    

   ب) شاخص های اعضاء واجد شرایط ، چگونگی انتخاب ، نحوه فعالیت و شرح وظایف "شوراهای فنی" تیم های ملی کشتی آزاد ، فرنگی و کشتی‌های سنتی (بانوان و آقایان) کشور

   1- شاخص های اعضای واجد شرایط :

   اعضای واجد شرایط برای احراز جایگاه عضویت در شورا های فنی عبارتند از :

           دارندگان مدال قهرمانی از رقابت های المپیک ، جهانی، بازی‌های آسیایی و آسیایی در رده سنی بزرگسالان بهمراه سابقه مربیگری در مسابقات المپیک، جهانی و بازی‌های آسیایی در یکی از رده‌های سنی

           دارندگان سوابق سرمربیگری تیم های ملی نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان در رقابت های المپیک ، جهانی ، بازی های آسیایی و آسیایی.

           دارندگان سابقه ی مدیریت تیم های ملی و عضویت در شورای فنی کشتی کشور.

   2-چگونگی انتخاب :

   اعضای شوراهای فنی تیم های ملی کشتی کشور در کشتی آزاد ، فرنگی و کشتی‌های سنتی (بانوان-آقایان) به تفکیک (هر شورای فنی حدقل 7 و حداکثر 9 نفر) با استناد به بند یک از بخش (ب) این آیین‌نامه، از سوی رئیس فدراسیون به عنوان مشاوران فنی وی، در مدیریت فنی کشتی کشور، معرفی می‌شوند. ترکیب اعضای شورای فنی باید بگونه‌ایی باشد که مجموعه‌ای از پیشکسوتان واجد شرایط، مطابق بند یکم فوق‌الذکر، که در رده‌های سنتی مختلف قراردارند را در بر گیرد. در ضمن تعداد بانوان عضو شورای فنی کشتی‌های سنتی کشور سه نفر خواهد بود.

   3-نحوه فعالیت :

    

   3-1- زمان فعالیت اعضای شوراهای فنی برای مدت دوسال فنی (حدفاصل یک مسابقه جهانی یا المپیک تا مسابقه جهانی و المپیک دو سال بعدی) بوده و پس از اتمام زمان مذکور ، زمان ، فعالیت آنان تا یک سال دیگر با ابلاغ رئیس فدراسیون قابل تمدید است . رئیس فدراسیون می تواند در صورت تشخیص نسبت به تغییر اعضای شورای فنی در طی دوره ی فعالیت و یا پس از اتمام آن ، اقدام کند .

   3-2- شوراهای فنی موظف هستند در هر ماه حداقل یک جلسه عادی برگزار کنند. جلسات فوق العاده بنا به ضرورت یا اعلام مدیر تیم های ملی کشتی به رئیس فدراسیون و یا بنا به تشخیص رئیس فدراسیون برگزار خواهد شد .

   3-3-کلیه تصمیمات شوراهای فنی می باید در قالب فرمتی مشخص به تائید اعضای شورا (اعضاء حاضر در جلسه ، مدیر تیم های ملی کشتی ، و نماینده ی رسمی فدراسیون (رئیس ، نایب رئیس بانوان و مردان، یا دبیر) برسد.

   3-4- جلسات شوراهای فنی با حضور نصف به علاوه یک اعضای رسمیت خواهد داشت .

   3-5- در صورتی که اعضای شورای فنی برای اخذ تصمیم در خصوص یک موضوع به اجماع لازم نرسند ، اکثریت آراء اعضاء تعیین کننده خواهد بود . در شرایط برابری آراء درباره ی یک موضوع ، رای نماینده ی رسمی فدراسیون تعیین کننده خواهد بود .

   3-6- دبیرخانه واحد مدیریت تیم های ملی کشتی مسئولیت هماهنگی جهت تشکیل جلسات شوراهای فنی مربوطه، همچنین ارائه گزارش حضور و غیاب اعضاء شورا و نیز تنظیم صورتجلسات مزبور را در هر جلسه ی شورا بر مبنای فرمتی مشخص که به تائید دبیر فدراسیون خواهد رسید ، بر عهده دارد .

   3-7- در صورت غیبت غیر موجه بیش از 4 جلسه هر عضو از اعضای شورای فنی در طی یکسال از زمان فعالیت، عضویت ایشان از شورای مذکور لغو می شود .

   3-8- در صورت عدم امکان ادامه همکاری هر یک از اعضای شوراهای فنی (به هر دلیل) ، رئیس فدراسیون حداکثر ظرف مدت یک ماه فرد جایگزین را معرفی خواهد نمود.

   3-9- صاحبان رای در شوراهای فنی تیم های ملی کشتی آزاد ، فرنگی و سنتی عبارتند از : اعضای اصلی شورا (بند 2 از مفاد بخش "ب" این آیین‌نامه) همچنین نماینده رسمی فدراسیون کشتی

   3-10- حضور یکی از مسئولان رسمی فدراسیون (رئیس ، نایب رئیس ، دبیر) بدلیل بررسی تعهدات مالی ، حقوقی و اجرایی ناشی از تصمیمات شورا در جلسات شوراهای فنی کشتی فرنگی و آزاد و کشتی‌های سنتی تیم های ملی کشتی کشور الزامی است.

   3-11- کلیه تصمیمات شوراهای فنی کشتی آزاد و فرنگی و سنتی کشور پس از تائید رئیس فدراسیون قابلیت اجرا خواهد داشت .

    


   4- شرح وظایف :

    

   4-1- تائید نهایی سرمربیان معرفی شده از سوی مدیر تیم های ملی ذیربط در هر رده ی سنی

   4-2-بررسی و اعلام نظر درباره ی مربیان معرفی شده از سوی مدیر تیم های ملی ذیربط در هر رده ی سنی وفق ضوابط

   4-3- بررسی و اعلام نظر در باره ی اهداف ، راهبردها ، سیاست ها ، و برنامه های فنی در هر رده سنی(پیشنهاد شده از سوی مدیر تیم‌های ملی)

   4-4- بررسی و اعلام نظر درباره ی فرآیند پیشنهادی انتخاب تیم های ملی کشتی در هر سال در تمامی رده ی سنی (پیشنهادی از سوی مدیران تیم های ملی کشتی آزاد- فرنگی- سنتی)

   4-5- تائید نهایی ترکیب تیم ها ملی پیشنهادی توسط مدیر تیم های ملی جهت شرکت در رقابت های المپیک ، جهانی، جام جهانی ، بازی های آسیایی ، آسیایی و یا سایر رقابت های اصلی (به تشخیص رئیس فدراسیون).

   4-6- ارائه پیشنهاد به مدیران تیم های ملی و نیز فدراسیون کشتی برای در جهت :

   1-4-6 - ارتقاء جایگاه و ساماندهی شرایط فنی و مدیریتی تیم های ملی کشتی

   2-4-6 - همگانی کردن کشتی و تعمیم کشتی در کشور 

   3-4-6 - توسعه ی کشتی در رده های سنی پایه

   4-4-6 - فرآیند کشف – جذب – پرورش استعدادهای فنی

   4-7- نظارت بر عملکرد تیم‌های ملی و ارائه مشاوره فنی به رئیس فدراسیون کشتی ، به عنوان مشاورانی امین در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری فنی در کشتی کشور

   4-8- با توجه به نو پا بودن فعالیت‌ کشتی‌های سنتی زیر نظر اتحادیه جهانی و فدراسیون کشتی ایران، فدراسیون کشتی در صورت لزوم می‌تواند از اشخاص با تجربه در کشتی‌های سنتی مختلف(بانوان-آقایان) در سطح کشور نیز بعنوان اعضای شورای فنی کشتی های سنتی استفاده نماید.

    

    

   ج) شاخص های اعضاء واجد شرایط ، چگونگی انتخاب ، نحوه فعالیت و شرح وظایف "مدیران" تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی کشور

   1-شاخص های اعضای واجد شرایط :

   اشخاص واجد شرایط برای احراز سمت مدیریت تیم ملی کشتی کشور عباتند از :

   دارندگان مدال المپیک ، جهانی ، بازی های آسیایی و آسیایی در رده سنی بزرگسالان بهمراه سابقه مربیگری تیم ملی در یکی از رده های سنی در رقابت های اصلی المپیک، جهانی، بازی های آسیایی و آسیایی

   2- چگونگی انتخاب :

   رئیس فدراسیون از میان افراد واجد شرایط بند یکم بخش "ج" و با لحاظ بند 4-8 از بخش ب این آیین‌نامه در خصوص مدیریت تیم‌های ملی کشتی سنتی، نسبت به معرفی مدیران تیم های ملی کشتی آزاد ، کشتی فرنگی و کشتی‌های سنتی بانوان و کشتی‌های سنتی آقایان، به تفکیک اقدام می نماید.

   3- شرح وظایف :

   3-1- انتخاب سرمربیان تیم های ملی کشتی در رده های سنی مختلف و معرفی به شورای فنی

   3-2- همفکری با سرمربیان تیم های ملی برای انتخاب مربیان پیشنهادی (با استناد به مقررات و ضوابط موضوعه) تیم های ملی در تمامی رده های سنی برای شرکت در رقابت های المپیک ، جهانی ، جام جهانی ، بازی های آسیایی ، آسیایی ، و سایر رقابت های اصلی(بنا به ابلاغ رئیس فدراسیون) و معرفی آنان به شورای فنی

   3-3- ارائه ی اسناد برنامه ریزی مرتبط با اهداف ، راهبردها ، سیاست ها و برنامه های فنی تیم های ملی در رده های سنی مختلف به شورای فنی.

   3-4- اعلام تقاضای برگزاری جلسه فوق العاده شورای فنی به رئیس فدراسیون بنا بر ضرورت.

   3-5- اعلام گزارش عملکرد فنی تیم های ملی اصلی و منتخب ملی در جلسات شوراهای فنی

   3-6- اعلام ترکیب نهایی تیم های ملی شرکت کننده در رقابت های المپیک، جهانی، جام جهانی، بازی های آسیایی و آسیایی و یا سایر رقابت های اصلی در تمامی رده های سنی، همچنین اعلام ترکیب نهایی تیم های منتخب ملی شرکت کننده در رقابت های بین‌المللی تدارکاتی در تمامی رده های سنی بر مبنای سیاست‌های مورد تایید شوراهای فنی.

   3-7- پیشنهاد انتخاب سرپرستان تیم های ملی به رئیس فدراسیون و اخذ تائیدیه وی (بر مبنای مفاد بند یکم از بخش «د» این آئین نامه)

   3-8- ارائه برنامه و طرح درباره ی همگانی کردن کشتی در کشور

   3-9- ارائه برنامه و طرح درباره ی توسعه کشتی کشور در رده های سنی پایه

   3-10- ارائه برنامه و طرح درباره ی فرآیند کشف - پرورش استعدادهای فنی

   3-11- ارائه پیشنهاد فرآیند انتخاب تیم های ملی کشتی در هر سال در تمامی رده های سنی به شورای فنی ( حداکثر تا انتهای تیر ماه هر سال)

   3-12- بررسی پیشنهادات شورای فنی در هر جلسه (مندرج در صورت جلسه) و همکاری لازم برای اجرای آن و ارائه گزارش در جلسه بعدی.

   3-13- پیگیری برای انجام اردوهای بستر سازی، مقدماتی ، تدارکاتی و نیز کارگاه های فنی مطابق زمان بندی مورد تائید شوراهای فنی در تقویم فنی .

   د) شاخص های اعضاء واجد شرایط ، چگونگی انتخاب ، نحوه فعالیت و شرح وظایف "سرپرستان" تیم های ملی و منتخب کشتی آزاد ، فرنگی و سنتی کشور در رده های سنی مختلف :

   1-شاخص های اعضای واجد شرایط :

   1-1-ویژگی های افراد واجد شرایط برای احراز پست سرپرستی تیم های ملی و منتخب کشتی در رشته‌های آزاد ، فرنگی و سنتی(با لحاظ مفاد بند 4-8 از بخش ب این آیین‌نامه، و امکان استفاده از سرپرستان واجد شرایط در کشتی آزاد و فرنگی  در بخش کشتی های سنتی در صورت لزوم)، در رده های سنی مختلف ، متناسب با شاخص های اعضای شوراهای فنی خواهد بود. افراد واجد شرایطی که به زبان انگلیسی تسلط نسبی داشته باشند و از سوابق اجرایی و جایگاه اجتماعی مناسبی‌تر بهره مند باشند، در اولویت قرار خواهند داشت.

   2-1- داوران  بین المللی درجه یک به بالا که در شرایط بازنشستگی در داوری قرار دارند.

    

   2-چگونگی انتخاب :

    

   اشخاص واجد شرایط برای احراز سمت سرپرستی تیم های ملی و منتخب از سوی مدیر تیم های ملی به فدراسیون پیشنهاد و در صورت تائید رئیس فدراسیون حکم سرپرستی صادر خواهد شد.

    

    

   3- شرح وظایف و نحوه فعالیت :

    

   3-1- پیگیری کلیه امور اجرایی (تدارکات و پشتیبانی) تیم های ملی و منتخب با هماهنگی مدیر تیم های ملی و با کمک و معاضدت سایر واحدهای ذیربط در فدراسیون و یا خارج از فدراسیون کشتی.

   3-2- پیگیری برای انجام اردوهای بستر سازی، مقدماتی ، تدارکاتی و نیز کارگاه های فنی مطابق زمان بندی مورد تائید شوراهای فنی در تقویم فنی در رشته و رده سنی مربوطه.

   3-3- ارائه گـزارش عـملکرد مکتوب در قالب فرمتی مشخص (که از سوی دبیر فدراسیون اعلام می شود) از تیم های اعزامی به رقابت های بین المللی اصلی و تدارکاتی، همچنین رقابت های داخلی مندرج در برنامه ی فنی سالانه فدراسیون کشتی به مدیر تیم های ملی ( توام با ارسال رونوشت به رئیس فدراسیون) .

   3-4- مسئولیت هماهنگی و نظارت بر رعایت نظم اردویی ، رفتاری و اخلاقی کلیه اردونشینان.

   3-5- برنامه ریزی برای اوقات فراغت اردو نشینان اعم از برنامه های تفریحی مفید ، انگیزه ساز و کاهش دهنده خستگی های ناشی از اردوهای مستمر و تمرینات سنگین .

    


   هـ) شاخص های اعضاء واجد شرایط ، چگونگی انتخاب ، نحوه فعالیت و شرح وظایف "سرمربیان" تیم های ملی کشتی آزاد ، فرنگی و سنتی کشور در رده های سنی مختلف :

    

   1-شاخص های اعضای واجد شرایط :

    

   اشخاص واجد شرایط برای احراز سمت سرمربیگری تیم های ملی کشتی آزاد، فرنگی و سنتی(بانوان-آقایان) عبارتند از :

   1-1- دارندگان مدال المپیک ، و جهانی در رده سنی بزرگسالان بهمراه حداقل سه دوره سابقه مربیگری در رقابت‌های المپیک، جهانی، بازی‌های آسیایی و آسیایی در رده‌های سنی مختلف

   2-1- دارندگان مدال آسیایی در رده‌ی سنی بزرگسالان بهمراه سابقه ی سرمربیگری و یا مربیگری تیم های ملی در یکی از رده های سنی در حداقل شش دوره از رقابت های المپیک ، جهانی ، بازی های آسیایی و آسیایی

   3-1- دارندگان سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی در رقابت های اصلی در رده‌ی سنی بزرگسالان، بهمراه حداقل سابقه ده دوره مربیگری تیم ملی بزرگسالان در رقابت های المپیک، جهانی، بازی های آسیایی و آسیایی(سابقه حداقل یک دوره مربیگری در رقابت های المپیک الزامی است) برای احراز سمت سرمربیگری در رده سنی جوانان و نوجوانان

   تبصره: اجرای مفاد بند 4-8 از بخش ب این آیین‌نامه، بهمراه امکان استفاده از سرمربیان واجد شرایط کشتی آزاد و فرنگی، و نیز مربیان خارجی مناسب بعنوان سرمربی یا مربی ارشد در کشتی های سنتی بلامانع خواهد بود.

   2-چگونگی انتخاب :

    

   اشخاص واجد شرایط برای احراز سمت سرمربیگری تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی و کشتی‌های سنتی بانوان و آقایان ایران در رده های سنی مختلف در رقابت های المپیک ، جهانی ، جام جهانی ، بازی های آسیایی ، و آسیایی از سوی مدیر تیم های ملی مربوطه به شورای فنی تیم های ملی ذیربط معرفی و پس از تائید شورا، مسئولیت انجام ماموریت های مندرج در بند ذیل بند سوم را بر عهده گیرد .

    

   3- شرح وظایف :

    

    3-1- کمک به تنظیم فرآیند پیشنهادی انتخاب تیم های ملی کشتی ذیربط در سال فنی آینده، حداکثر تا انتهای نیمه ی اول تیرماه هر سال به مدیر تیم های ملی مربوطه برای اخذ تائیدات لازم در  شوراهای فنی.

   3-2- پیشنهاد مربیان اصلی برای شرکت در رقابت های المپیک ، جهانی ، جام جهانی ، بازی های آسیایی و آسیایی ، همچنین سایر رقابت های اصلی و تدارکاتی به مدیر تیم های ملی (برمبنای ضوابط بند «و» این آئین نامه)

   3-3- جدیت ، دقت و هماهنگی کامل در اجرای تصمیمات فنی(اعم از راهبردی و اجرایی) مورد تائید شوراهای فنی ذیربط.

   3-4- پیشنهاد ترکیب نهایی تیم های ملی ذیربط برای شرکت در رقابت های اصلی «المپیک ، جهانی ، بازی های آسیایی ، آسیایی ، جام جهانی ، و سایر رقابت های اصلی  به مدیر تیم های ملی و طرح در شورای فنی ذیربط.

   3-5- پیشنهاد ترکیب نهایی تیم های منتخب ملی ذیربط برای شرکت در رقابت های تدارکاتی و بین المللی به مدیر تیم های ملی وفق سیاست‌های مصوب شورای فنی ذیربط.

   3-6- ارائه ی طرح های پیشنهادی درباره ی همگانی کردن کشتی به مدیر تیم های ملی

   3-7- ارائه ی طرح های پیشنهادی درباره ی توسعه کشتی در رده های سنی پایه به مدیر تیم های ملی

   3-8- ارائه ی طرح های پیشنهادی درباره ی فرآیند کشف-جذب-پرورش استعداد درکشتی به مدیر تیم های ملی

   3-9- ارائه ی طرح های پیشنهادی در خصوص اهداف ، راهبردها ، سیاست ها ، و برنامه های فنی تیم ملی ذیربط به مدیر تیم های ملی

   3-10-تلاش برای نهادینه ساختن فرهنگ «ضابطه محوری» ، به جای «سلیقه محوری» در برنامه های فنی تیم های ملی.

   3-11- تنظیم برنامه فنی سالانه (سال آینده) تیم ملی ذیربط به همراه زمانبندی اجرای آن (تقویم فنی)و ارائه ی آن به مدیر تیم های ملی حداکثر یک ماه پیش از رقابت های جهانی و یا المپیک هر سال برای اخذ تائیدات لازم در شوراهای فنی

   و) شاخص های اعضاء واجد شرایط ، چگونگی انتخاب ، نحوه فعالیت و شرح وظایف "مربیان" تیم های ملی کشتی آزاد، فرنگی و سنتی کشور و در رده های سنی مختلف :

   1-شاخص های اعضای واجد شرایط :

   اشخاص واجد شرایط جهت احراز سمت مربی گری تیم های ملی کشتی در رقابت های المپیک ، جهانی ، جام جهانی ، بازی های آسیایی ، و آسیایی عبارتند از :

   1-1- دارندگان مدال المپیک ، جهانی ، بازی های آسیایی ، و آسیایی در رده سنی بزرگسالان

   1-2- دارندگان سابقه سرمربیگری و مربیگری تیم ملی در رده های سنی مختلف در رقابت های المپیک ، جهانی و بازی های آسیایی ، و آسیایی

   1-3- مربیان سازنده برتر مطابق با آخرین نتایج اعلامی جدول رتبه‌بندی سالانه ذیربط در رده سنی مربوطه

   1-4- مربیان دارای دفترچه طلایی در رشته ذیربط در هر سال.

   1-5- در صورت تقاضای سرمربی هر رده‌ی سنی از هر رشته از کشتی‌های آزاد، فرنگی و سنتی مبنی بر معرفی مربیان سازنده بعنوان مربی اصلی تیم‌های ملی کشتی در رقابت‌های اصلی(المپیک، جهانی، بازی‌های آسیایی ، آسیایی و جام جهانی)، هیات کشتی استان ذیربط می‌تواند از میان مربیان سازنده دارای دفترچه ممتاز ملی، مربی واجد شرایط را بعنوان مربی اصلی معرفی نماید. سرمربیان مجاز به استفاده از مربیان سازنده موضوع این بند، بدون هماهنگی و معرفی رسمی هیات‌های کشتی نخواهند بود.

   تبصره: دارندگان سوابق بند 1-1 حداقل باید دارای سابقه‌ی مربیگری بمدت یکسال در یکی از باشگاه‌های کشتی و یا سابقه مربیگری با تیم‌های کشتی استانی و یا شهرستانی در رقابت های داخلی- ملی را دارا باشند. موضوع مذکور باید به تایید هیات کشتی استان ذیربط برسد.

    

    

    

    

   2-چگونگی انتخاب :

   2-1- مربیان واجد شرایط (مطابق مفاد بند یک از این بخش) بر مبنای توافق سرمربی ذیربط با مدیر تیم های ملی مربوطه، و متعاقباً اخذ تائیدیه شورای فنی مرتبط جهت حضور در رقابت های المپیک ، جهانی ، جام جهانی ، بازی های آسیایی ، و آسیایی انتخاب می شوند.

   2-2- استفاده از مربیان ادواری در اردوهای بستر سازی ، مقدماتی ، و تدارکاتی ، همچنین کارگاه های فنی و نیز برای حضور در رقابت های بین المللی(بغیر از رقابت‌های اصلی) با اخذ نظر از هیات های کشتی استان های ذیربط، از میان مربیان دارای دفترچه ممتاز ملی و ملی امکانپذیر خواهد بود.

   3- نحوه فعالیت :

    

   3-1- سهم سرمربیان تیم های ملی برای استفاده از مربیان موضوع بند 1-2 ، 1-3 ، 1-4 و 1-5 این بخش در رقابت‌های المپیک، جهانی، جام جهانی، بازی‌های آسیایی و آسیایی از هر بند صرفاً می تواند یک گزینه باشد.

   3-2- در استفاده از مربیان موضوع بند  1-2 ، 1-3 ، 1-4 و 1-5 این بخش ، باید تلاش شود ، با لحاظ سابقه ی فعالیت مربیان ذیربط در رده های سنی مربوطه اقدام لازم صورت گیرد.

   3-3- استفاده از ظرفیت‌های اجرایی مفاد بند 4-8 از بخش ب این آیین‌نامه در کشتی‌های سنتی بانوان و آقایان بلامانع خواهد بود.

    

   ز ) شاخص های انتخاب و شرح وظایف "ناظران فنی" کشتی آزاد و فرنگی در رده های سنی مختلف:

    1- شاخص های اعضای واجد شرایط :

   1-1- اشخاص دارای سابقه سرمربیگری و مربیگری در رقابت های المپیک ، جهانی ، بازی های آسیایی و آسیایی در رده های سنی مختلف

   1-2- اشخاص دارای مدال المپیک ، جهانی ، بازی های آسیایی ، و آسیایی 

   1-3- اشخاص دارای سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی در رقابت های المپیک، جهانی، بازی های آسیایی و آسیایی و یا دارای مدال قهرمانی کشور با داشتن تحصیلات عالیه دانشگاهی (فوق لیسانس و دکترا)

    

   2-چگونگی انتخاب :

   - افراد واجد شرایط موضوع بند یکم این بخش توسط مدیر تیم های ملی برای هر مسابقه به تفکیک معرفی خواهند شد.

   3- شرح وظایف و نحوه فعالیت :

   3-1- حضور تمام وقت در رقابت های مربوطه ، و تهیه گزارش فنی در قالب فرمت اعلامی مدیر تیم های ملی کشتی

   3-2- ارائه گزارش موضوع بند 2-1 حداکثر تا 24 ساعت پس از اتمام رقابت های مربوطه به دبیرخانه ی مدیریت تیم های ملیاتوماسیون اداری ژوبین