• بدلیل حضور نیافتن بر سکوی مسابقات جام تختی/

   رأی کمیته انضباطی در مورد کمیل قاسمی صادر شد

   • ۱۳:۰ ۱۳۹۲/۱۲/۵

   رأی کیمته انضباطی در خصوص حضور نیافتن کمیل قاسمی بر روی  سکوی وزن 125 کیلوگرم مسابقات جام تختی صادر شد.


   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، مطابق گزارش سرپرست تیم ملی کشتی آزاد، رأی کمیته انضباطی در خصوص حضور نیافتن کمیل قاسمی بر سکوی مسابقات جام تختی به شرح زیر است:

    

   با ملاحظه مدارک موجود در پرونده و با توجه به شرح گردش کار مذکور، تخلف منتسب به وی منطبق با ماده 7 آیین‌نامه انضباطی محرز است و لذا متخلف به توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم می‌گردد.


اتوماسیون اداری ژوبین