• یک کتاب دیگر در زمینه کشتی/

   زمان بندی تمرینات قدرتی در کشتی انتشار یافت       

   • ۱۲:۳۳ ۱۳۹۱/۱۱/۱۱

   کتاب زمان بندی تمرینات قدرتی در کشتی انتشار یافت.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، این کتاب به قلم دکتر امیر رشید لمیر، دکتر صادق رجبی و دکتر گرزی به بررسی مفاهیم پایه در تمرینات قدرتی و زمان بندی تمرینات قدرتی در  کشتی اختصاص دارد.


اتوماسیون اداری ژوبین