حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی (گزارش تصویری)
  جمعه 17 دی ماه - ابن بابویه شهر ری
  گزارش تصويري بازدید:۱۳۳۵ ۱۲:۱۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ ادامه
  -


  سرویس عکس:
  حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی گزارش تصویری 1 حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی گزارش تصویری 2 حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی گزارش تصویری 3
  حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی گزارش تصویری 4 حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی گزارش تصویری 5 حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی گزارش تصویری 6
  حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی گزارش تصویری 7 حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی گزارش تصویری 8 حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی گزارش تصویری 9
  حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی گزارش تصویری 10 حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی گزارش تصویری 11 حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی گزارش تصویری 12
  حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی گزارش تصویری 13 حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی گزارش تصویری 14 حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی گزارش تصویری 15
  حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی گزارش تصویری 16 حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی گزارش تصویری 17 حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی گزارش تصویری 18
  حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی گزارش تصویری 19 حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی گزارش تصویری 20 حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی گزارش تصویری 21