اخبار منتخب
شماره : 50335
۱۲:۱۲ ۱۳۹۶/۵/۱۶
رقابت های کشتی آزاد و فرنگی خردسالان و نونهالان قهرمانی کشور

تبریز میزبان رقابت ها
22 تا 27 مردادماه زمان برگزاری

برنامه برگزاری مسابقات کشتی آزاد و فرنگی خردسالان و نونهالان قهرمانی کشور اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، برنامه و شرایط برگزاری این مسابقات به شرح زیر است:

اوزان، شرایط سنی، برنامه برگزاری مسابقات و شرایط اسکان رده سنی خردسالان:

1) مسابقات در اوزان 28 تا30-32-35-38-42-47-53-59-66-73-73تا85 کیلوگرم برگزار خواهد شد.
2) کشتی گیران متولد 10/10/1385 لغایت 12/10/1383 مجاز به شرکت در این مسابقات می باشند.

ردیف

جدول زمان بندی

مورخ

ساعت

محل

1

پذیرش تیم های شرکت کننده در کشتی آزاد

22/05/1396

17:00-14:00

پایگاه دوم شکاری شهید فکوری تبریز

2

کلینیک داوران

22/05/1396

17:00-16:00

پایگاه دوم شکاری شهید فکوری تبریز

3

کلینیک مربیان رشته کشتی آزاد

22/05/1396

18:00- 17:00

پایگاه دوم شکاری شهید فکوری تبریز

4

وزن کشی کلیه اوزان رشته کشتی آزاد

23/05/1396

08:00- 07:30

پایگاه دوم شکاری شهید فکوری تبریز

5

جشنواره اجرای فنون کشتی آزاد خردسالان

23/05/1396

10:00-09:00

سالن شهید پورشریفی تبریز

6

مسابقات کلیه اوزان رشته کشتی آزاد  

23/05/1396

13:30- 10:00

20:00- 15:30

سالن شهید پورشریفی تبریز

7

پذیرش تیم های شرکت کننده در کشتی فرنگی

23/05/1396

17:00-14:00

پایگاه دوم شکاری شهید فکوری تبریز

8

کلینیک مربیان رشته کشتی فرنگی

23/05/1396

17:00-16:00

پایگاه دوم شکاری شهید فکوری تبریز

9

وزن کشی کلیه اوزان رشته کشتی فرنگی

24/05/1396

08:00- 07:30

پایگاه دوم شکاری شهید فکوری تبریز

10

جشنواره اجرای فنون کشتی فرنگی خردسالان

24/05/1396

10:00-09:00

سالن شهید پورشریفی تبریز

11

مسابقات کلیه اوزان رشته کشتی فرنگی

24/05/1396

13:30- 10:00

19:00- 15:00

سالن شهید پورشریفی تبریز3) کلیه هزینه های اسکان و تغذیه نفرات شرکت کننده در رقابت های کشتی آزاد خردسالان از شام مورخه 22 لغایت شام 23/05/96 بعهده میزبان خواهد بود.
4) کلیه هزینه های اسکان و تغذیه نفرات شرکت کننده در رقابت های کشتی فرنگی خردسالان از شام مورخه 23 لغایت شام 24/05/96 بعهده میزبان خواهد بود.
تذکر: ضرورت دارد کلیه تیم ها بلافاصله پس از اتمام مسابقات، نسبت به ترک محل خوابگاه اقدام نمایند.
مسئول پذیرش: آقای فرج‌زاده 09141005071

اوزان، شرایط سنی، برنامه برگزاری مسابقات و شرایط اسکان رده سنی نونهالان:
1) مسابقات در اوزان 29تا32-35-38-42-47-53-59-66-73-73تا85- 100 کیلوگرم برگزار خواهد شد.
2) کشتی گیران متولد 11/10/1383 لغایت 11/10/1381 مجاز به شرکت در این مسابقات می باشند.


ردیف

جدول زمان بندی

مورخ

ساعت

محل

1

پذیرش تیم های شرکت کننده در کشتی آزاد

25/05/1396

17:00-14:00

پایگاه دوم شکاری شهید فکوری تبریز

2

کلینیک داوران

25/05/1396

17:00-16:00

پایگاه دوم شکاری شهید فکوری تبریز

3

کلینیک مربیان رشته کشتی آزاد

25/05/1396

18:00- 17:00

پایگاه دوم شکاری شهید فکوری تبریز

4

وزن کشی کلیه اوزان رشته کشتی آزاد

26/05/1396

08:00- 07:30

پایگاه دوم شکاری شهید فکوری تبریز

5

مسابقات کلیه اوزان رشته کشتی آزاد

26/05/1396

13:30- 10:00

20:00- 15:30

سالن شهید پورشریفی تبریز

6

پذیرش تیم های شرکت کننده در کشتی فرنگی

26/05/1396

17:00-14:00

پایگاه دوم شکاری شهید فکوری تبریز

7

کلینیک مربیان رشته کشتی فرنگی

26/05/1396

17:00-16:00

پایگاه دوم شکاری شهید فکوری تبریز

8

وزن کشی کلیه اوزان رشته کشتی فرنگی

27/05/1396

08:00- 07:30

پایگاه دوم شکاری شهید فکوری تبریز

9

مسابقات کلیه اوزان رشته کشتی فرنگی

27/05/1396

13:30- 10:00

19:00- 15:00

سالن شهید پورشریفی تبریز3) کلیه هزینه های اسکان و تغذیه نفرات شرکت کننده در رقابت های کشتی آزاد نونهالان از شام مورخه 25 لغایت شام 26/05/96 بعهده میزبان خواهد بود.
4) کلیه هزینه های اسکان و تغذیه نفرات شرکت کننده در رقابت های کشتی فرنگی نونهالان از شام مورخه 26 لغایت شام 27/05/96 بعهده میزبان خواهد بود.
تذکر: ضرورت دارد کلیه تیم ها بلافاصله پس از اتمام مسابقات، نسبت به ترک محل خوابگاه اقدام نمایند.
مسئول پذیرش: آقای فرج‌زاده 09141005071
©2011 . All Rights Reserved