باشگاه هوادارن
شماره : 49945
۱۵:۳ ۱۳۹۶/۴/۱۳
اسامی برندگان باشگاه هواداران کشتی در سال 1395

برندگان باشگاه هواداران کشتی در سال 1395 معرفی شدند

اسامی برندگان باشگاه هواداران کشتی در سال 1395 اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی، اسامی برندگان به شرح زیر است:

موبایل برنده

نام خانوادگی برنده

نام برنده

مبلغ جایزه

نام جایزه

تا تاریخ

از تاریخ

اپراتور

مسابقه

ردیف

091268418-

کرمانی

حمداله

320,000,000

خودرو رانا EL TU5

1395/6/15

1395/5/15

همراه اول

هواداری کشتی 1

7679

091636327-

محمد موسی پور

علی

10,000,000

مجموعه جایزه(دوکتاب، دوبنده،ساک، گرم کن) 1

1395/12/30

1395/10/1

همراه اول

هواداری کشتی 2

7680

091394088-

درویشی دیوانمراد

فرامرز

10,000,000

مجموعه جایزه(دوکتاب، دوبنده،ساک، گرم کن) 2

1395/12/30

1395/10/1

همراه اول

هواداری کشتی 2

7681

091228034-

خالصی

ام کلثوم

50,000,000

وجه نقد 5 میلیون تومانی 1

1395/12/30

1395/10/1

همراه اول

هواداری کشتی 2

7683

091528311-

در زاده

نوید

50,000,000

وجه نقد 5 میلیون تومانی 2

1395/12/30

1395/10/1

همراه اول

هواداری کشتی 2

7687

091584346-

میر

ناصر

50,000,000

وجه نقد 5 میلیون تومانی 3

1395/12/30

1395/10/1

همراه اول

هواداری کشتی 2

7688

099082075-

اردمه

حسن

50,000,000

وجه نقد 5 میلیون تومانی 4

1395/12/30

1395/10/1

همراه اول

هواداری کشتی 2

7689

091291543-

عبادی

موسی

50,000,000

وجه نقد 5 میلیون تومانی 5

1395/12/30

1395/10/1

همراه اول

هواداری کشتی 2

7690

091696325-

محمدی

علی

50,000,000

وجه نقد 5 میلیون تومانی 6

1395/12/30

1395/10/1

همراه اول

هواداری کشتی 2

7691

099029703-

کریمی

وحید

50,000,000

وجه نقد 5 میلیون تومانی 7

1395/12/30

1395/10/1

همراه اول

هواداری کشتی 2

7692

091362264-

موسوی مهد آبادی

زهرا

50,000,000

وجه نقد 5 میلیون تومانی 8

1395/12/30

1395/10/1

همراه اول

هواداری کشتی 2

7693©2011 . All Rights Reserved