کمیته روابط عمومی
شماره : 20887
۱۶:۵۳ ۱۳۸۸/۱۲/۱۸
واحد روابط عمومی

معرفی مسئول واحد


 

 

 

مسئول روابط عمومی: امیرحسین ندرلو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس: تهران- ضلع غربی استادیوم آزادی- خانه کشتی- فدراسیون کشتی

تلفن تماس: 02144716574

نمابر: 02144714489


سایت: www.iawf.ir

 

©2011 . All Rights Reserved