• آزمون های پیش نیاز داوری کشتی آزاد و فرنگی

   منبع سئوال های انگلیسی اعلام شد

   • ۸:۵۱ ۱۳۹۷/۹/۱۹
   منبع سئوال های انگلیسی آزمون های پیش نیاز داوری کشتی آزاد و فرنگی اعلام شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، منبع سئوال های انگلیسی و واژگان کلیدی زبان انگلیسی آزمون های پیش نیاز داوری کشتی آزاد و فرنگی به شرح زیر است:


   • - What do you do for living?

    2- What nationality are you?

    3- What is your daily routine?

    4- What are normal working hours for most office job in your country?

    5- What kind of jobs are you good at?

    6- Can you tell me about your family?

    7- Who do you like in your family more? Why?

    8- Where do you live?

    9- Can you describe your city?

    10- What do you find difficult about living in your hometown?

    11- How do you define a good society?

    12- Do most people in your country own their house? Why (not)?

    13- What's your field of study?

    14- What's the reason you're taking this exam?

    15- What do you like to do in your spare time?

    16- Are there any countries you would like to visit? Why?

    17- What games are not played much in your country?

    18- Who would you like most to go on holiday with?

    19- Is there anything about flying that frightens or worries you?

    20- What indoor activities do you enjoy?

    21- What method of transport do you use most and why?

    22- Are you happy with your life? Why?

    23- If you were on a diet, what food or drink would tempt you most to break the diet?

    24- Can you tell me about your future plans?

    25- What are your main interests?

    26- Can you tell me about your childhood?

    27- How serious is unemployment in your country?

    28- In what ways is English used in your country?

    29- How do people, in your country, learn English?

    30- Do you like shopping? Why?

    31- What do you like to do at weekends?

    32- Do you think computers are useful in education?

    33- Do you like travelling?

    34- In your own country, what kinds of transport are most often used?

    35- What are the qualities of good friend?

    36- How do you see future of tourism industry in your country?

    37- Which sports are popular in your home town?

    38- What problems are connected to sports?

    39- Do you think sport players deserve the high salaries they are paid or not?

    40- Are there any activities that you hate? Why?   • UWW BASIC VOCABULARY

    Salute

    سلام کردن و دست دادن دو کشتی گیر با یکدیگر( ریشه این لغت فرانسوی می باشد )

    Start

    دعوت از کشتی گیرانی که در گوشه های تشک جهت ورود به مرکز تشک و کنترل و دست دادن ایستاده اند . (سپس، کشتی گیران در مرکز تشک در جای خود ایستاده و منتظر صدای سوت داور برای شروع مسابقه میشوند) .

    Contact

    تماس داشتن کشتی گیران

    Open

    کشتی گیر باید موقعیت خود را عوض کند و تاکتیک های بازتری را اتخاذ کند(زمانی که هر یک از کشتی گیران به صورت گارد بسته کشتی بگیرند این اصطلاح مورد استفاده قرار میگیرد).

    Dawai

     داور با استفاده از این اصطلاح کشتی گیران را به فعالیت بیشنر تشویق می نماید. (ریشه این لغت روسی می باشد )

    Attention

    تذکر جدی به هریک از کشتی گیران در صورت امتناع از اجرای قوانین، برای مثال:

    قبل از درخواست اخطار برای امتناع از صحیح نشستن در خاک، داور به کشتی گیر کم کار تذکر می دهد .

    Action

    در صورتی که هر یک از کشتی گیران فنی را در اختیار بگیرد و در اجرای آن تعلل نماید داور وسط با استفاده از این اصطلاح به وی هشدار میدهد که باید فنی را که شروع نموده اجرا نماید.

    Head up

    بالا گرفتن سر؛ زمانیکه یکی از دو کشتی گیر سر خود بر روی سینه حریف قرار دهد و حالت دفاعی بگیرد داور وسط با استفاده از این اصطلاح او را برای تغییر حالت ترغیب می نمابد .

    Leg

    کشتی گیر مرتکب خطای پا شده باشد ( در کشتی فرنگی )

    Position

    جایگاه اولیه کشتی گیران در تشک، قبل از سوت زدن داور( در حالت سرپا و یا خاک اجباری)

    A Terre

    مسابقه باید در حالت نشستن در خاک ( Position Par terre ) ادامه پیدا کند.

    Place

    داور با دست بر روی تشک ضربه میزند و همزمان کلمه Place را میگوید ، داور با این کار به کشتی گیران یادآور میشود که نباید فرار از تشک داشته باشند

    Danger

    موقعیت خطر

    Fault

    فن غیر قانونی و یا نقض قوانین فنی

    Stop

    متوقف کردن مسابقه

    Zone

    زمانی که کشتی گیران وارد منطقه قرمز/نارنجی تشک شدند این کلمه باید با صدای بلند اعلام شود

    Continue

    مسابقه باید با اعلام این دستور ادامه پیدا کند، اگر کشتی گیر به دلیل سردرگمی به داور نگاه کند و از او توضیح بخواهد داور این کلمه را استفاده می کند که کشتی ادامه پیدا کند.

    Time out

    وقتی که یکی از کشتی گیران کشتی را به دلیل مصدومیت و یا هر دلیل دیگری متوقف کند ، داور ( پس از دمیدن در سوت) ، با استفاده از این از این اصطلاح از وقت نگه دار می خواهد که زمان مسابقه را متوقف کند.

    Center

    کشتی گیران باید به وسط تشک بازگردند و مسابقه را در آنجا ادامه دهند

    Up

    کشتی باید در حالت سرپا ادامه پیدا کند

    Intervention

    زمانیکه از قاضی، داور ویا رئیس تشک درخواست مداخله می شود.

    Out

    منطقه خارج از منطقه اصلی تشک می باشد، برای بیان فنی که خارج از تشک اجرا شود بکار برده میشود.

    Ok

    فنی که ارزشمند است ( قانونی و صحیح ).

    Non

    این کلمه نشان میدهد که آن فعالیت و یا فن فاقد ارزش میباشد و در نتیجه باطل است

    Touché

    این کلمه زمانی استفاده میشود که کشتی گیر ضربه فنی( Fall )شود. در زمان ضربه فنی داور میگوید " Touché " و با دست بر روی تشک ضربه میزند و سوت را میزند و پایان مسابقه را نشان میدهد.(ریشه این لغت فرانسوی میباشد )

    Declare battu

    اعلام شکست با تصمیم تیم قضاوت کننده

    Defeat

    شکست حریف

    Disqualification

    دیسکالیفه( رد صلاحیت ) برای رفتار غیر ورزشی و یا خشونت ورزشکار بکار میرود.

    Fin

    پایان مسابقه

    Chronometer

    وقت نگهدار بعد از دستور داور باید کرونومتر را متوقف و یا شروع نماید

    Gong

    صدای زنگ( گانگ)، شروع و پایان یک مسابقه را نشان می دهد

    Referee

    داور وسط

    Judge

    قاضی

    Mat chairman

    رئیس تشک

    Jury of Appeal

    هیئت ژوری

    Consultation

    رئیس تشک به همراه داور و قاضی قبل از اعلام دیسکالیفه و یا هر تصمیمی که در آن اختلاف نظر وجود دارد مشورت می نمایند

    Challenge

    چلنج- مربی این حق را دارد که از طرف ورزشکار در خواست بازبینی فیلم توسط تیم قضاوت کننده را نماید.

    Caution

    اخطار

    Clinic

    کلینیک داوران

    Protest

    اعتراض در نتیجه تصمیم داوران

    Doctor

    پزشک رسمی مسابقات

    Victory

    اعلام پیروزی کشتی گیر توسط داور

    No jump

    داور این کلمه را زمانی می گوید که کشتی گیری که درحالت خاک در پایین قرار دارد، برای جلوگیری از اجرای فن حریف به سمت جلو می پرد.

    Ordered hold

    قوانین و مقررات ذکر شده در بند 51 قوانین و مقررات اتحادیه جهانی کشتی در خصوص خطاهای رده های سنی مختلف در کشتی آزاد و فرنگی و کشتی زنان، همچنین وظایف داوران در زمانیکه کشتی گیران مرتکب خطا میشوند و اعلام شرایط مجارات کشتی گیر خاطی و ...

    Score sheet

    برگه ای که نتایج مسابقه در آن ثبت میشود (برگه قضاوت و داروی)

    Round sheet

    برگه ای که در آن جدول مسابقات میباشداتوماسیون اداری ژوبین