• آرزوی سلامتی برای دارنده مدال نقره المپیک/

   عسکری محمدیان در بیمارستان بستری شد

   • ۱۰:۸ ۱۳۹۷/۷/۱
   عسکری محمدیان پیشکسوت کشتی و عضو شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد در بیمارستان بستری شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، جامعه کشتی کشور، برای این پیشکسوت کشتی ایران و مازندران که دو مدال نقره المپیک و یک مدال نقره کشتی آزاد جهان را در سوابق قهرمانی خود دارد آرزوی سلامتی و طول عمر می نماید.