• رقابت های کشتی آلیش مردان قهرمانی کشور- گرگان

   گلستان بعنوان قهرمانی دست یافت
   نفرات و تیم های برتر مشخص شدند

   • ۲۱:۵۷ ۱۳۹۷/۴/۲۱
   استان گلستان بعنوان قهرمانی رقابت های کشتی آلیش مردان کشور دست یافت.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت های کشتی آلیش مردان قهرمانی کشور امروز (21 تیرماه) با شرکت 88 کشتی گیر از 17 استان، در 6 دور و با انجام 106 کشتی در سالن امام خمینی (ره) شهر گرگان برگزار شد و در پایان تیم گلستان الف بعنوان قهرمانی رسید و تیم های مازندران و گلستان ب به ترتیب دوم و سوم شدند.
   اسامی نفرات و تیم های برتر این مسابقات به شرح زیر است:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
   اوزانمقام اولمقام دوممقام سوممقام سوممقام پنجممقام پنجممقام هفتممقام هشتممقام نهممقام دهم
   60کیلو گرمروح الله نعمتیاناحسان شمساسماعیل تقی خانینعمت الله جرجانیعباس عموپورحسین صفریمحمدعلی دریاباریمرتضی عنایتجلال نیکوفرعلی اصغر طهماسبی
   قممرکزیاصفهانگلستان الفگیلانگلستان بمازندرانسیستان و بلوچستانخراسان رضویتهران
   70کیلو گرممحمد نبی زادهمصطفی پرویزیفرشید ناصریمیکائیل دازیفراز ملکیسعید شاهرخیامید قادریرضا سعادتعادل خوش نبیمجتبی نیکومنش
   سمنانخراسان شمالیگلستان الفگلستان بمرکزیتوابع تهرانخراسان رضویقمآذربایجان شرقیخراسان جنوبی
   80کیلو گرمسعید خلیلیحبیب اله ترابییاسر محمدیمحمد ورمرزیاررحمت الله بلقیسینا کبیریمحمدحسن ترابیغلامحسین نبی زادهسعید غلامیستار ترابی
   گلستان الفخراسان جنوبیمازندرانمرکزیگلستان بچهارمحال و بختیاریاصفهانسمنانسیستان و بلوچستانخراسان رضوی
   90کیلو گرمامیر بوداغیرامین گریمسعود تیموریبرزان سعدیانغلامرضا سالاروندهادی سلیمیحسن غفاریمحمدعلی حیدریحسن جعفریبهرام سالاری
   مازندرانگلستان الفتهرانکرمانشاهمرکزیسمنانفارسقماصفهانخراسان جنوبی
   100کیلو گرمداود عوض زادهعلی میراییکیانوش سیستانیحامد میرزاپورحیدر غرقیمحمد ریاحیامین اعظمیسیدعلی سهیلیمهرداد محمدیسعید سبزی
   گلستان الفگلستان بخراسان رضویخراسان جنوبیفارسچهارمحال و بختیاریقزوینقمتهرانمرکزی
   100+ کیلو گرمپوریا رمضانیسیدیونس جعفریرسول بازیارناصر صحراییفرج الله بهرامیتورج صفاییعظیم توراججواد خانیابوذر جعفریداود یار جانعلی
   مازندرانکرمانشاهگلستان بخراسان رضویاصفهانمرکزیگلستان الفتهرانخراسان جنوبیقم
   مقام تیمیاولدومسومچهارمپنجمششمهفتمهشتمنهمدهم
   گلستان الفمازندرانگلستان بمرکزیقم  خراسان جنوبیخراسان رضویسمناناصفهانکرمانشاه


   نتایج کامل این مسابقات در لینک زیر به صورت فایل PDF قابل دریافت است: