• از سوی فدراسیون کشتی

   اصلاحیه شیوه نامه انتخاب و شرح وظایف  کمیسیون مربیان کشتی کشوراعلام شد

   • ۹:۱۵ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
   فدراسیون کشتی اصلاحیه شیوه نامه انتخاب و شرح وظایف  کمیسیون مربیان کشتی کشور را اعلام کرد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، اصلاحیه اصلاحیه شیوه نامه انتخاب و شرح وظایف  کمیسیون مربیان کشتی کشور مصوبه بیست و چهارمین سمینار عمومی هیأت کشتی استان های کشور به شرح زیر است:


   شیوه نامه انتخاب و شرح وظایف  کمیسیون مربیان کشتی کشور
   با هدف تحقق مفاد بندهای دوم، پنجم و نهم از ماده دوم و نیز بندهای دوم، نهم، دهم، دوازدهم، پانزدهم، بیستم و بیست و دوم از مفاد ماده سوم اساسنامه فدراسیون ‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب هیات وزیران مورخ 11/02/81، و نظر به ضرورت نظم پذیری و مدیریت بهینه کلیه فعالیت‌های حوزه‌ی مربیگری کشتی کشور، و نیز حفظ و ارتقاء جایگاه و توسعه کمی و کیفی عملکرد مربیان در فضای مدیریتی کشتی درسطوح ملی و بین‌المللی،"شیوه‌نامه‌ انتخاب و شرح وظایف  کمیسیون  مربیان کشتی کشور" به شرح ذیل ارائه می‌شود:
   الف)مجمع مربیان کشتی کشور
   به منظور بهره مندی از خرد جمعی و امکان استفاده از تجربیات خانواده بزرگ مربیان کشتی ایران، "مجمع مربیان کشتی کشور" با مشخصات ذیل تشکیل می شود :
   1- شاخص های اعضای واجد شرایط مجمع مربیان کشتی کشور:
   1-1- کلیه مربیان غیر بازنشسته دارای سابقه‌ی مدرسی در کلاس‌های بین‌المللی اتحادیه جهانی کشتی
   1-2- سه نفر از روسای هیات‌ کشتی استان ها به نمایندگی از سوی کلیه هیات‌های کشتی استان‌ها به انتخاب هیات‌های مذکور( سوابق مربیگری روسای هیات‌های یاد شده مورد تاکید خواهد بود)
   1-3- کلیه مربیان غیر بازنشسته درجه ممتاز ملی بنابر آخرین مستندات اعلامی فدراسیون کشتی
   1-4- روسای  کمیته ‌های مربیان هیات‌های کشتی استان‌های سراسر کشور
   1-5- کلیه مربیان دارای دفترچه مربیگری بانوان در رشته کشتی های سنتی
   2- چگونگی فعالیت مجمع مربیان کشتی کشور:
   2-1- مجمع مربیان  با اعلام رسمی رئیس فدراسیون حداقل هر سال، یکبار تشکیل جلسه خواهد داد .
   2-2- اعضای واجد شرایط بند 1-3  از موضوع بخش «الف» این شیوه‌نامه ، پس از اتمام سال فنی(پایان رقابت های المپیک و جهانی در هر سال) در هر سال توسط مرجع ذیربط مجدداً انتخاب و معرفی خواهند شد.
   2-3- رئیس فدراسیون به عنوان رئیس مجمع مسئولیت اداره‌ی مجمع یادشده را بر عهده دارد .
   2-4- دبیر فدراسیون کشتی مسئولیت هماهنگی و تشکیل جلسات مجمع مربیان در زمان های مقرر ، و نیز گزارش حضور و غیاب اعضای مجمع و نیز تنظیم صورتجلسات را در هر جلسه برعهده دارد . زمان و مکان مجمع یادشده حداقل یک هفته پیش از آغاز جلسه به اعضای مجمع ذیربط اطلاع داده خواهد شد .
   2-5- در صورتی که اعضای مجمع مربیان کشتی کشور، برای ارائه پیشنهاد درباره یک موضوع به اجماع لازم نرسند ، اکثریت آراء اعضاء(نصف بعلاوه یک) تعیین کننده خواهد بود. در شرایط برابری آراء درباره ی یک موضوع ، رای نماینده‌ی رسمی فدراسیون (رئیس یا نایب رئیس و یا دبیر فدراسیون) تعیین کننده خواهد بود .
   2-6- کلیه تصمیمات «مجمع مربیان کشتی کشور» پس از تایید رئیس فدراسیون قابل اجرا خواهد بود.
   3- شرح وظایف مجمع مربیان کشتی کشور:
   3-1- بررسی و اعلام نظر در خصوص اسناد راهبردی و سیاست‌های کلان حوزه مربیان کشتی کشور (پیشنهادی  کمیسیون  مربیان کشور)
   3-2- ارائه پیشنهاد به رئیس فدراسیون برای ارتقاء شرایط کمی و کیفی حوزه مربیان کشتی کشور .
   3-3- بررسی و اعلام نظر درباره پیشنهادات ارائه شده از سوی رئیس فدراسیون .
   3-4- حضور در انتخابات  کمیسیون  مربیان کشتی کشور و انتخاب اعضای  کمیسیون .
   ب) شاخص های اعضاء واجد شرایط ، چگونگی انتخاب ، فعالیت و شرح وظایف "  کمیسیون  مربیان کشتی کشور"
   1-  کمیسیون  مربیان کشتی کشور متشکل از اعضای ذیل خواهد بود:

   1-1-  پنج نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی‌البدل به انتخاب مربیان واجد شرایط (دارای حق رای) در کشتی آزاد و فرنگی
   1-2- دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل به انتخاب مربیان واجد شرایط (دارای حق رای) در کشتی¬های سنتی در بخش مردان
   1-3- یک نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل به انتخاب مربیان واجد شرایط (دارای حق رای) در کشتی¬های وابسته به بخش زنان
   1-4- نماینده رسمی فدراسیون (رئیس، نایب رئیس یا دبیر)
   1-5- رئیس  کمیسیون  مربیان کشتی کشور (به انتخاب و معرفی رئیس  فدراسیون) 
   1-6- رئیس انستیتو بین‌المللی فدراسیون کشتی کشور
   تبصره یک: تا زمان تعیین تکلیف شرایط فعالیت مربیان برخی از کشتی های سنتی در بخش مردان از سوی اتحادیه جهانی کشتی و یا فدراسیون کشتی ایران، صرفا نماینده ی واجد شرایطی از مربیان مرد در کشتی سنتی مردان با معرفی مسئول کمیته کشتی های سنتی در جلسات کمیسیون مربیان حضور خواهد داشت.
   تبصره دو: دبیر  کمیسیون  مربیان کشتی کشور به پیشنهاد رئیس  کمیسیون  و تایید اعضای  کمیسیون  مربیان انتخاب خواهد شد.
   2-شاخص های اعضای واجد شرایط  کمیسیون  مربیان کشتی کشور:
   اعضای واجد شرایط برای احراز جایگاه عضویت در « کمیسیون  مربیان کشتی کشور» عبارتند از :
   2-1- مربیان غیر بازنشسته دارای سابقه‌ی مدرسی در کلاس‌های مربیگری اتحادیه جهانی کشتی یا "فیلا" سابق
   2-2- کلیه مربیان غیر بازنشسته درجه ممتاز ملی برمبنای آخرین مستندات اعلامی فدراسیون کشتی به معرفی هیات کشتی استان ذیربط در کشتی آزاد و فرنگی   
   2-3- کلیه مربیان غیر بازنشسته دارای درجه ملی و ممتاز ملی بر مبنای آخرین مستندات اعلامی فدراسیون کشتی به معرفی هیات کشتی استان ذیربط در کلیه کشتی‌های سنتی مردان و کشتی‌های بانوان
   2-4- با توجه به اینکه سن بازنشستگی مربیان کشتی کشور 60 سال می باشد، حداکثر سن نامزد شدن در  کمیسیون  مربیان 58 سال خواهد بود.
   3-  چگونگی انتخاب  کمیسیون  مربیان کشتی کشور:
   1-3- فدراسیون کشتی با دعوت از اعضای واجد شرایط"مجمع مربیان کشتی کشور" و اعلام دستور جلسه رسمی برگزاری انتخابات، از طریق اخذ رای کتبی و یا استفاده از سیستم مجازی مناسب " کمیسیون  مربیان کشتی کشور" را تشکیل می‌دهد. کلیه افراد واجد شرایط مفاد بند "دو" از بخش "ب" این آیین‌نامه می‌توانند نامزد عضویت در " کمیسیون  مربیان کشتی کشور"  باشند. مربیان واجد شرایط و متقاضی عضویت در " کمیسیون  مربیان کشتی کشور"، می‌باید شخصا و به صورت کتبی اعلام نامزدی و مستندات مبتنی بر وجوب شرایط لازم(مفاد بند دو از بخش ب این آیین‌نامه) بعلاوه معرفی‌نامه رسمی هیات کشتی استان ذیربط خود را، حداکثر ده روز مانده به تشکیل مجمع برگزاری انتخابات   کمیسیون  مربیان ، به دبیر فدراسیون ارائه نمایند. دبیر فدراسیون بر مبنای مفاد این آیین‌نامه، نامزدهای واجد شرایط را 48 ساعت پیش از زمان آغاز مجمع ذیربط، از طریق سایت رسمی فدراسیون اعلام عمومی خواهد کرد.
   2-3-  کمیسیون  مربیان کشور بر مبنای رای هریک از اعضای مجمع (روسای کمیسیون مربیان هیات کشتی استان ها، نیز همانند سایر نفرات واجد شرایط رای دادن، دارای یک حق رای خواهند بود.) به سیزده نفر از مربیان واجد شرایط(5 عضو اصلی و 3 عضو علی البدل در کشتی آزاد و فرنگی کشور- یک عضو اصلی در کشتی های سنتی کشور در بخش مردان، یک عضو اصلی و یک عضو علی البدل در کشتی های بخش بانوان کشور)تشکیل میشود. آراء مخدوش یا آرائی که بیش از تعداد مربیان یاد شده(جمع مربیان اصلی و علی البدل در هر بخش) باشد، مورد قبول نخواهد بود.
   3-3- حداکثر تعداد مربیان وابسته به هر استان، در  کمیسیون  مربیان(در هر بخش از کشتی های آزاد، فرنگی و کشتی های سنتی مردان و کشتی های بانوان "به تفکیک") بر مبنای آرای ماخوذه، یک مربی خواهد بود.
   4-3- در صورت برابری آراء اعضاء علی‌البدل با یکدیگر و یا با نفرات منتخب بعدی، رتبه‌بندی اقراد منتخب مذکور که دارای تعداد آراء یکسان می‌باشند، از طریق قرعه‌کشی از میان نفرات ذیربط انجام خواهد شد.
   5-3- کلیه مربیانی که بعنوان سرمربی و مربی اصلی تیم‌های ملی کشتی آزاد، فرنگی و کشتی‌های سنتی دارای قرارداد رسمی با فدراسیون کشتی می‌باشند، اجازه نامزدی عضویت در  کمیسیون  مربیان را نخواهند داشت. در صورتی که هریک از اعضا  کمیسیون  مربیان پس از عضویت، مسئولیت مربیگری تیم‌های ملی را بصورت رسمی عهده‌دار شود، عضویت ایشان از  کمیسیون  مربیان سلب، و عضو علی‌البدل واجد شرایط جایگزین ایشان می‌گردد.
   6-3- حداکثر تعداد مربیان کشتی آزاد و فرنگی در اعضای اصلی  کمیسیون  مربیان، از هر رشته 3 نفر خواهد بود. 3 عضو علی‌البدل  کمیسیون  مربیان مربوط به کشتی آزاد و فرنگی نیز، هرکدام از یک رشته می‌باشند. همچنین هریک از کشتی‌های سنتی آقایان و بانوان نیز صرفا می‌توانند یک عضو بعنوان اعضای اصلی یا علی‌البدل در  کمیسیون  مربیان داشته باشند.
   4- چگونگی فعالیت  کمیسیون  مربیان کشتی کشور:

   4-1- زمان فعالیت اعضای  کمیسیون  مربیان کشتی کشور برای مدت یکسال فنی بوده و پس از اتمام زمان مذکور ، زمان فعالیت آنان حداکثر تا یک سال دیگر با ابلاغ رئیس فدراسیون قابل تمدید خواهد بود . رئیس فدراسیون می تواند در صورت تشخیص نسبت به تغییر اعضای  کمیسیون  مربیان ، در طی دوره ی فعالیت، و یا پس از اتمام آن ، اقدام کند . حداکثر زمان فعالیت برای اعضای  کمیسیون  مربیان ، از زمان برگزاری انتخابات، دو سال خواهد بود.
   4-2-  کمیسیون  مربیان موظف است بطور متوسط در هر ماه حداقل یک جلسه عادی برگزار کند. جلسات فوق العاده بنا به ضرورت با اعلام رئیس  کمیسیون  مربیان  به رئیس فدراسیون، و یا بنا به تشخیص رئیس فدراسیون برگزار خواهد شد .
   4-3-کلیه پیشنهادات  کمیسیون  مربیان می باید در قالب فرمتی مشخص، به تائید اعضای حاضر در جلسات  کمیسیون  مربیان برسد.
   4-4- جلسات  کمیسیون  مربیان با حضور نصف به علاوه یک اعضای رسمیت خواهد داشت . 
   4-5- در صورتی که اعضای  کمیسیون  مربیان ، برای ارائه پیشنهاد درباره یک موضوع به اجماع لازم نرسند ، اکثریت آراء اعضاء تعیین کننده خواهد بود . در شرایط برابری آراء درباره ی یک موضوع ، رای نماینده‌ی رسمی فدراسیون (رئیس یا نایب رئیس و یا دبیر فدراسیون) تعیین کننده خواهد بود .
   4-6- دبیر  کمیسیون  مربیان فدراسیون کشتی مسئولیت هماهنگی تشکیل جلسات  کمیسیون  مربیان، همچنین ارائه گزارش حضور و غیاب اعضاء  کمیسیون ، و نیز تنظیم صورتجلسات مزبور را، در هر جلسه ی  کمیسیون  بر عهده دارد.
   4-7- در صورت غیبت غیر موجه بیش از 3 جلسه هر عضو از اعضای  کمیسیون  مربیان، در زمان فعالیت مقرر ، با نظر رئیس فدراسیون عضویت ایشان از  کمیسیون  مذکور لغو می شود . 
   4-8- در صورت عدم امکان ادامه همکاری هر یک از اعضای  کمیسیون  مربیان (به هر دلیل) ،اعضای علی‌البدل به ترتیب با ابلاغ رئیس فدراسیون حداکثر طی مدت یک هفته جایگزین خواهند شد.
   4-9- صاحبان رای در  کمیسیون  مربیان کشتی عبارتند از : اعضای اصلی  کمیسیون  مربیان، نماینده رسمی فدراسیون کشتی (رئیس، نایب رئیس و یا دبیر فدراسیون)، رئیس  کمیسیون  مربیان ، و رئیس انستیتو بین‌المللی کشتی
   4-10- حضور یکی از مسئولان رسمی فدراسیون (رئیس یا نایب رئیس یا دبیر) به دلیل بررسی تعهدات مالی ، حقوقی و اجرایی ناشی از پیشنهادات اعضاء  کمیسیون  در جلسات " کمیسیون  مربیان کشتی کشور" الزامی است.
   4-11-کلیه پیشنهادات " کمیسیون  مربیان کشتی کشور" پس از تائید رئیس فدراسیون قابلیت اجرا خواهد داشت .
   4-12- رئیس  کمیسیون  مربیان بوسیله رئیس فدراسیون انتخاب و معرفی می‌شود.
   4-13- دبیر  کمیسیون  مربیان کشتی کشور با پیشنهاد رئیس  کمیسیون  و تایید اعضای  کمیسیون  انتخاب می‌شود.
   4-14- در صورت انتخاب یکی از اعضای منتخب  کمیسیون  مربیان (بند1-1 از بخش "ب" این شیوه‌نامه) به سمت رئیس یا دبیر  کمیسیون  مربیان ، اعضای علی‌البدل جایگزین افراد یاد شده خواهند شد.
   4-15- اعضای منتخب  کمیسیون  مربیان اعم از اصلی و علی‌البدل مشاوران امین رئیس فدراسیون در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری در  امور مربیگری کشتی در کشور خواهند بود.
   4-16- رئیس  کمیسیون  مربیان فدراسیون کشتی کشور موظف است هرچه سریعتر نسبت به تدوین دستورالعمل تشکیل  کمیسیون  مربیان استان‌ها اقدام نموده و پس از تایید اعضای  کمیسیون  مربیان فدراسیون کشتی، دستورالعمل مذکور را به هیات‌های کشتی استان‌ها اعلام نماید. هیات‌های کشتی استان‌ها نیز موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این شیوه‌‌نامه، نسبت به تشکیل  کمیسیون  مربیان استان متشکل از :
   یک) 3 مربی اصلی و دو مربی علی البدل به انتخاب مربیان واجد شرایط در کشتی آزاد و فرنگی استان
   دو) یک مربی اصلی و یک مربی علی البدل به انتخاب مربیان واجد شرایط کشتی¬های سنتی مردان استان
   سه) یک مربی اصلی و یک مربی علی البدل به انتخاب مربیان واجد شرایط کشتی¬های سنتی بانوان استان
   بر مبنای دستورالعمل اعلامی  کمیسیون  مربیان فدراسیون کشتی اقدام نمایند.
   تبصره: مفاد تبصره یکم ذیل بند(1) از بخش "ب" این شیوه نامه، در انتخاب مربیان منتخب کشتی های سنتی مردان و زنان در  کمیسیون  مربیان استان ها، نیز ملاک عمل خواهد بود.
   4-17- به منظور ایجاد هماهنگی و اجرایی نمودن تصمیمات  کمیسیون  مربیان در سطح استان‌ها،  کمیسیون  مربیان هیات‌های کشتی استان‌ها، حداقل هر 4 ماه یکبار، جلسه مشترکی با اعضای  کمیسیون  مربیان فدراسیون کشتی و نیز روسای منتخب  کمیسیون ‌های مربیان هیات‌های کشتی استان‌‌ها در مجمع، برگزار می‌نماید.
   4-18- مسئولیت تمامی برنامه‌ریزی‌های آموزشی اعم از استاژ، ارتقاء و کنترل مربیان کشتی کشور در سطوح ملی و بین‌المللی و فعالیت‌های پژوهشی لازم بر عهده انستیتو بین‌المللی فدراسیون کشتی خواهد بود. انستیتو بین‌المللی کشتی موظف است کلیه آئین‌نامه‌های آموزشی ذیربط را جهت تایید به  کمیسیون  مربیان ارائه نماید.
    5- شرح وظایف  کمیسیون  مربیان کشتی کشور:

   5-1- بررسی و اعلام نظر در باره ی اهداف ، راهبردها ، سیاست ها ، و برنامه های حوزه‌ی مربیگری کشور
   5-2- بررسی و اعلام نظر درباره‌ی "چگونگی گزینش مربیان کشتی در هر سال، برای شرکت در کلاس‌های ملی و بین‌المللی"
   5-3- بررسی و اعلام نظر درباره‌‌ی کلیه پیشنهادات ارائه شده از سوی رئیس  کمیسیون  مربیان، رئیس انستیتو بین‌المللی کشتی و یا ارائه پیشنهاد به روسای مذکور برای:
   1-5-3 - ارتقاء جایگاه و ساماندهی شرایط مربیگری کشتی کشور
   2-5-3 – توسعه و تعمیم کیفی و کمی امر مربیگری کشتی کشور
   3-5-3 - فرآیند کشف – جذب – پرورش استعدادهای مربیگری در کشتی
   5-4- تایید برنامه سالانه آموزشی، رفاهی، اقتصادی  کمیسیون  مربیان
   5-5- تایید بودجه سالانه  کمیسیون  مربیان بهمراه راهکارهای مدیریت هزینه‌های ذیربط
   5-6- بررسی و تعیین سیاست‌های حمایتی از مربیان سازنده‌ی کشتی کشور
   5-7- به منظور اجرایی نمودن مفاد این شیوه‌نامه، آیین‌نامه‌های اجرایی لازم توسط رئیس  کمیسیون  مربیان تهیه و جهت تایید نهایی به  کمیسیون  مربیان ارجاع می‌شود.
   5-8- کلیه تصمیمات  کمیسیون  مربیان پس از تایید رئیس فدراسیون قابل اجرا خواهد بود.
   5-9- رئیس  کمیسیون  مربیان کشتی کشور موظف است در چارچوب راهبردها، سیاستها و برنامه‌های مورد تایید " کمیسیون  مربیان کشتی کشور" فعالیت‌های اجرایی  کمیسیون  ‌ی یاد شده را تنظیم کند.
   5-10- حوزه فعالیت  کمیسیون  مربیان کشتی کشور شامل موضوعات مرتبط با آیین‌نامه "انتخاب، شرح وظایف و چگونگی فعالیت حوزه مدیریت فنی کشتی کشور" (تاییدیه مورخ 19 دی‌ماه اولین سمینار عمومی رؤسای محترم هیات‌های کشتی سراسر کشور در کرمانشاه) نخواهد بود.