• با پیشنهاد ایران در جلسه هیئت رئیسه اتحادیه جهانی

   طرح برگزاری مشترک مسابقات بین المللی به تصویب رسید

   • ۹:۵۱ ۱۳۹۶/۶/۱۵
   طرح پیشنهادی ایران،  مبنی بر برگزاری مشترک مسابقات بین المللی از سوی دو یا چند کشور ، به تصویب "اتحادیه جهانی کشتی" رسید.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، این طرح که در جلسه قبلی هیات رئیسه اتحادیه جهانی در مجارستان نیز مطرح شده بود، مجدداً در جلسه اول هیات رئیسه اتحادیه در تاریخ 28 شهریورماه، از سوی نماینده ایران در هیات رئیسه پیگیری و پس از بررسی کلی، به تصویب هیات رئیسه اتحادیه جهانی رسید. 

   بر این اساس با توجه به محدودیت های مالی و اجرایی که فدراسیون های ملی در پذیرش میزبانی مسابقات بین المللی با آن مواجه هستند، می توانند به صورت مشترک در قالب تفاهم نامه ای مشخص، که یک نسخه از آن به "اتحادیه جهانی کشتی" نیز اعلام می گردد، مسابقات بین المللی را برگزار نمایند. هزینه های مربوط به برگزاری مسابقات، اقامت (هتل - تغذیه - ترانسفر)، کمک به حضور تیم های شرکت کننده در مسابقات،  پاداش نقدی،  پخش مستقیم تلویزیون و ... موضوعاتی هستند که می باید از سوی دو یا چند کشور مشارکت کننده در برگزاری یک مسابقه بین المللی،  به صورت شفاف در تفاهم نامه ذیربط تعریف و مشخص گردد.

    این طرح کمک می کند تا ضمن افزایش تعداد کشور های مشارکت کننده در برگزاری مسابقات بین المللی کشتی در رشته های مختلف، هزینه های اجرایی سنگین مسابقات، میان کشور های متقاضی تقسیم شده و امکان افزایش تقاضای میزبانی مسابقات تحت پوشش اتحادیه جهانی کشتی،  فراهم گردد. بدیهی است برگزاری مشارکتی مسابقات، اثرات مطلوب خود را در توسعه کشتی در کشور های مختلف خواهد داشت.