• با تصویب در بیستمین سمینار عمومی هیأت های کشتی استان ها

   ضوابط کنترل حضور کشتی گیران غیر بومی اعلام شد
   افزایش کشتی گیران بومی برای حضور در رقابت های لیگ

   • ۱۰:۳۸ ۱۳۹۶/۵/۱
   ضوابط کنترل حضور کشتی گیران غیر بومی در رقابت های داخلی – ملی اعلام شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، ضوابط کنترل حضور کشتی گیران غیر بومی از استان ها/ شهرستان های غیر مرتبط در رقابت های داخلی ملی مبنی بر ملاک عمل قرار گرفتن اطلاعات ثبت نامی کشتی گیران در سامانه کارت ملی کشتی، برای جلوگیری از استفاده استان ها و شهرستان ها از کشتی گیران غیر بومی در بیستمین سمینار عمومی هیأت های کشتی مطرح و مورد تأیید حاضرین قرار گرفت.

   همچنین با پیشنهاد روسای هیأت های کشتی، تعداد کشتی گیران تیم های باشگاهی شرکت کننده در رقابت های لیگ 300 روزه کشتی کشور، منوط به استفاده از کشتی گیران بومی از 16 نفر به 18 نفر افزایش یافت.


   ضوابط کنترل حضور کشتی گیران غیر بومی از استان ها/شهرستان های غیر مرتبط در رقابت های داخلی- ملی به شرح زیر است:

   با استناد به بند 4 صورتجلسه دوازدهمین سمینار عمومی روسای هیات کشتی استان های سراسر کشور مورخ 04/09/1394، و تاکید روسای محترم هیات ها در خصوص جلوگیری از شرکت کشتی گیران غیر بومی استان-ها/شهرستان ها در سایر مسابقات داخلی-ملی، و با هدف برنامه ریزی بر روی استعدادهای استان ها جهت قهرمان پروری و تربیت ورزشکاران بومی بمنظور توسعه، تقویت و رونق ورزش کشتی در استان ها/شهرستان ها، "ضوابط کنترل حضور کشتی گیران غیر بومی از استان ها /شهرستان های غیر مرتبط در رقابت های داخلی-ملی" با تاکید بر این اصل که کشتی گیران معرفی شده از سوی هر استان/شهرستان، در هر رشته و در هر رده سنی، بومی آن استان/شهرستان می باشند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، به شرح ذیل اعلام می شود:
   الف) مبنای تعیین تبار استانی هر کشتی گیر، کارت ملی کشتی گیر ذیربط خواهد بود. در صورت عدم تطبیق تبار استانی هر کشتی گیر(مندرج در کارت ملی ذیربط) با استان معرف کشتی گیر مذکور، صرفا با ارائه رضایت نامه رسمی هیات کشتی استان مبدا، حضور کشـتی گیر مورد نظر در رقابت های داخـلی-ملی بلا مانع می باشد. لذا ضرورت دارد کشتی گیر ذیربط در اولین فرصت نسبت به تغییر تبار استانی کارت ملی خود، و دریافت مجدد آن اقدام نماید.
   ب) در صورت ارائه مدارک و مستنداتی مبنی بر غیر بومی بودن هر کشتی گیر شرکت کننده در رقابت های داخلی-ملی:
   ١) تا زمان بررسی مستندات ذیربط در کمیته انضـباطی، و اعلام رای اولیه کمیته مذکور در خصوص اعتراض وارده، هیچ گونه اقدامی برای ممانعت از فعالیت کشتی گیر ذیربط، صورت نخواهد گرفت.
   ٢) مسئولیت بررسی مدارک کشتی گیران شرکت کننده در مسابقات درون استانی / شهرستان ها بر عهده هیات کشتی استان / شهرستان برگزار کننده خواهد بود.
   ج) مدارک و مستندات ملاک تشخیص در جابه جایی کشتی گیران(جهت تغییر تابعیت استانی/شهرستانی) به شرح ذیل خواهد بود:
   1- رده های سنی خردسالان، نونهالان و نوجوانان :
   ارائه گواهی اشتغال به تحصیل(عکس دار) که به تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان/استان رسیده باشد.
   برای کشتی گیرانی که در حال تحصیل نمی باشند، ارائه تاییدیه شورای حل اختلاف ذیربط مبنی بر سکونت ایشان در استان/شهرستان مربوطه الزامی است.

   2- رده های سنی جوانان و بزرگسالان :
   برای کشتی گیران غیربومی دانشجو، ارائه اصل کارت دانشجویی توام با گواهی سکونت ایشان در خوابگاه دانشجویی که به تایید دانشگاه مربوطه رسیده باشد.
   برای کشتی گیرانی که دانشجو بوده ولی در خوابگاه دانشجویی مستقر نمی باشند، ارائه تاییدیه سکونت ایشان از شورای حل اختلاف منطقه بعلاوه اصل کارت دانشجویی  الزامی است.
     برای کشتی گیرانی که در حال گذراندن دوران مقدس سربازی هستند، گواهی معتبر در حال خدمت سربازی ، توام با گواهی سکونت ایشان در پادگان مربوطه که به تایید یگان و پادگان محل خدمت رسیده باشد.
     برای کشتی گیران شاغل و ساکن، که در حال تحصیل یا انجام خدمت مقدس سربازی نمی باشند، ارائه تاییدیه شورای حل اختلاف ذیربط مبنی بر سکونت ایشان در استان/شهرستان مربوطه الزامی است.
   د) علاوه بر مستندات بند ج فوق الذکر، ارائه رضایت نامه و تاییدیه هیات کشتی استان/شهرستان مبدا برای جابه جایی کشتی گیران از یک استان/شهرستان به استانی/شهرستانی دیگر الزامی می باشد.
   هـ) در صورت تشخیص کمیته انضباطی کشتی گیر و مربی رده سنی و رشته مربوطه در استان ذیربط و هیات کشتی استان یا شهرستان مربوطه، مسوولیت تخلف استفاده از کشتی گیر غیر بومی را بر عهده خواهد داشت.
   و) مرجع حل اختلاف در تشخیص بومی بودن کشتی گیران میان دو استان، فدراسیون کشتی، و میان شهرستان های وابسته به هر استان، هیات کشتی استان ذیربط خواهد بود.