سرویس عکس:
  حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی گزارش تصویری 1 حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی گزارش تصویری 2 حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی گزارش تصویری 3
  حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی گزارش تصویری 4 حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی گزارش تصویری 5 حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی گزارش تصویری 6
  حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی گزارش تصویری 7 حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی گزارش تصویری 8 حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی گزارش تصویری 9
  حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی گزارش تصویری 10 حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی گزارش تصویری 11 حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی گزارش تصویری 12
  حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی گزارش تصویری 13 حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی گزارش تصویری 14 حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی گزارش تصویری 15
  حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی گزارش تصویری 16 حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی گزارش تصویری 17 حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی گزارش تصویری 18
  حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی گزارش تصویری 19 حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی گزارش تصویری 20 حضور مردم بر سر مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی گزارش تصویری 21