سرویس عکس:
  مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 3 1 مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 3 2 مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 3 3
  مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 3 4 مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 3 5 مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 3 6
  مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 3 7 مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 3 8 مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 3 9
  مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 3 10