سرویس عکس:
  مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 2 1 مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 2 2 مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 2 3
  مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 2 4 مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 2 5 مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 2 6
  مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 2 7 مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 2 8 مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 2 9
  مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 2 10 مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 2 11 مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 2 12
  مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 2 13