سرویس عکس:
  مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 1 1 مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 1 2 مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 1 3
  مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 1 4 مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 1 5 مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 1 6
  مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 1 7 مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 1 8 مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 1 9
  مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 1 10 مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 1 11 مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 1 12
  مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 1 13 مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 1 14