فيلم
شماره : 60920
۱۴:۵ ۱۴۰۰/۴/۷
اجرای فنون کشتی توسط مربیان باشگاه ها

زیر یک خم میان کوب، بغل رومی، زیرگیری با کمک کتف زدن، گارد کشتی فرنگی

انستیتو کشتی با توجه به ارسال کلیپ اجرای فنون مختلف توسط مربیان باشگاه های سراسر کشور، اقدام به نمایش برخی از این کلیپ ها نموده است..

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، در ادامه کلیپ کلیپی از اجرای فنون توسط مربیان کشتی به شرح زیر آمده است:

زیر یک خم میانکوب از عیسی عابدی (تهران) – بغل رومی از ابراهیم رجبی (باشگاه صبوری) - زیرگیری با کمک کتف زدن و میانکوب توسط مهدی صارمی (رودسر) – آموزش گارد کشتی فرنگی توسط سید صادق اسماعیلی (البرز)
©2011 . All Rights Reserved