رقابت های کشتی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی/(گزارش تصویری-2)
  کسب مدال محمدعلی گرایی و یوسف قادریان در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی
  چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه- باکو- آذربایجان
  گزارش تصويري بازدید:۱۱۸۰ ۲۰:۴۰ ۱۳۹۶/۲/۲۷ ادامه
  عکس از مهدی مریزاد  سرویس عکس:
  رقابت های کشتی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی گزارش تصویری-2 1 رقابت های کشتی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی گزارش تصویری-2 2 رقابت های کشتی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی گزارش تصویری-2 3
  رقابت های کشتی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی گزارش تصویری-2 4 رقابت های کشتی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی گزارش تصویری-2 5 رقابت های کشتی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی گزارش تصویری-2 6
  رقابت های کشتی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی گزارش تصویری-2 7 رقابت های کشتی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی گزارش تصویری-2 8 رقابت های کشتی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی گزارش تصویری-2 9
  رقابت های کشتی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی گزارش تصویری-2 10 رقابت های کشتی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی گزارش تصویری-2 11 رقابت های کشتی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی گزارش تصویری-2 12
  رقابت های کشتی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی گزارش تصویری-2 13 رقابت های کشتی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی گزارش تصویری-2 14