مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر (گزارش تصویری)
  قطعه نام آوران بهشت زهرا- پنج شنبه 23 دی ماه
  گزارش تصويري بازدید:۱۳۳۴ ۱۳:۷ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ ادامه
  عکس از کاظم پرورده  سرویس عکس:
  مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 1 مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 2 مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 3
  مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 4 مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 5 مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 6
  مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 7 مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 8 مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 9
  مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 10 مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 11 مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 12
  مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 13 مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 14 مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 15
  مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 16 مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 17 مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 18
  مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 19 مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 20 مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 21
  مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 22 مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 23 مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 24
  مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 25 مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 26 مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 27
  مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 28 مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 29 مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 30
  مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 31 مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 32 مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 33
  مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 34 مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 35 مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 36
  مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 37 مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 38 مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 39
  مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 40 مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 41 مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 42
  مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 43 مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 44 مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 45
  مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 46 مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 47 مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 48
  مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 49 مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 50 مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 51
  مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 52 مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 53 مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر گزارش تصویری 54