یک کتاب دیگر در زمینه کشتی/

    زمان بندی تمرینات قدرتی در کشتی انتشار یافت       

    آموزش بازدید:۲۰۰۰۹ ۱۲:۳۳ ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ ادامه

    کتاب زمان بندی تمرینات قدرتی در کشتی انتشار یافت.

    به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، این کتاب به قلم دکتر امیر رشید لمیر، دکتر صادق رجبی و دکتر گرزی به بررسی مفاهیم پایه در تمرینات قدرتی و زمان بندی تمرینات قدرتی در  کشتی اختصاص دارد.